Narkotikapolitikk

Bruk av narkotika medfører helserisiko. Målet for narkotikapolitikken er derfor å redusere problematisk bruk av narkotika gjennom vektlegging av effektiv og universell forebygging, tidlig innsats, tilgjengelig behandling og oppfølging.

I Norge er det forbudt å innføre, tilvirke, omsette, oppbevare og bruke narkotika. Narkotikapolitikken skal forebygge eksperimentering og rekruttering med narkotika særlig blant barn og unge, samtidig som den skal bidra til gode tjenester og tilstrekkelig hjelp til personer som er rusavhengige.

Politikken tar også sikte på å redusere ikke-medisinsk bruk av legemidler.

Redusert tilgjengelighet

Gjennom den norske narkotikapolitikken arbeides det for å redusere tilgjengeligheten til narkotika ved å sette inn tiltak mot produksjon, innførsel og omsetning.

Dette gjøres på nasjonalt plan, for eksempel gjennom politi- og tollmyndigheter, og gjennom et bredt internasjonalt engasjement.

Sentrale dokumenter og handlingsplaner:

All bruk, besittelse, omsetning og andre former for ulovlig omgang med narkotiske stoffer i Norge medfører straffeansvar. Norge er et av de landene i Europa som har de strengeste straffene for narkotika. Begrepet narkotika i Norge er et juridisk begrep, og omfatter de stoffer som lovgiveren til enhver tid har fastlagt om narkotika. Legemiddelloven § 22 regulerer hvilke stoffer som regnes som narkotika. Statens legemiddelverk har i medhold av narkotikaforskriften gitt en detaljert liste (narkotikalisten) over hvilke stoffer dette gjelder.

Legemiddelloven § 24 omfatter de mindre alvorlige forhold som bruk og besittelse av små mengder, hvor maksimumsstraffen er inntil 6 måneders fengsel, jf lovens § 31. Dette rammer lovovertrederens umiddelbare misbruk.

Straffeloven § 231 retter seg mot profesjonell omsetning av narkotika. Bestemmelsen forbyr tilvirkning, innførsel, utførsel, erverv, oppbevaring, sending og overdragelse. Den ordinære maksimumsstraffen her er 2 års fengsel. Dersom det dreier seg om grov overtredelse er maksimumsstraffen 10 år, og under særdeles skjerpede omstendigheter kan lovbruddet straffes med lovens strengeste straff på 21 års fengsel. Dette følger av straffeloven § 232

Straffeloven kapittel  27 rammer heleri og annet økonomisk utbytte av en narkotikaforbrytelse. Det betyr bl.a. at hvitvasking av narkotikamidler er kriminalisert, jf. §§ 337 og 338. Strafferammene er gradert etter grovhet, og dersom utbyttet stammer fra særlig grov narkotikaovertredelse kan det medføre fengselsstraff inntil 15 år.  Ved organisert narkotikakriminalitet kan det gis fengselsstraff inntil 21 år, jf. straffeloven § 79