E-helse

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av helse- og omsorgstjenesten ressurser. Teknologien skal gjøre brukerne mer selvhjulpne og aktive. Samtidig åpner teknologien for nye måter å behandle pasienter på enn det tradisjonelle møtet mellom behandler og pasient.

Helsenorge.no: digitale helsetjenester

Helsenorge.no er en felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Stadig flere bruker tjenestene og portalen videreutvikles kontinuerlig med nye tjenester for innbyggeren.

Elektronisk pasientjournal

For å sikre best mulig behandling, må helsepersonell ha rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige opplysninger. Dette gjelder gjennom helse behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde kjernejournal

Eit løft for pasienttryggleiken

02.09.2016: Torsdag var Bent Høie til stades då Oslo Universitetssykehus (OUS) tok i bruk kjernejournal. Dermed har meir enn 3,7 millionar av landets innbyggarar kjernejournal som gir sjukehus, legevakt og fastlegar tilgang til viktige helseopplysningar.

""

Pasientens legemiddelliste skal motvirke feilmedisinering

07.06.2017: Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt system som skal gi bedre oversikt den enkeltes legemiddelbruk.

""

Digitalisering av helsekort for gravide

06.10.2016: Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å starte arbeidet med å utvikle en nasjonal løsning for elektronisk helsekort for gravide. Dagens helsekort skrives for hånd og det er den gravides ansvar å ha helsekortet med ved alle relevante møter med helsetjenesten.

Flere saker om E-helse

Dokumenter

Meld. St. 9 (2012-2013):

Én innbygger - én journal

Helse- og omsorgssektoren i Norge har gjort en betydelig innsats med å ta i bruk informasjonsteknologi (IKT) for både helsepersonell, pasienter, brukere og befolkningen generelt. Sammenlignet med andre land var Norge tidlig ute med å ta i bruk IKT på mange områder i sektoren. Likevel er forventningene til videre utvikling store, og mulighetene mange dersom det satses riktig og strategisk.

Nasjonal strategi og plan for e-helse

Nasjonal strategi og plan for e-helse definerer overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Det omfatter områder som "Én innbygger - én journal", Nasjonal handlingsplan for ehelse og Nasjonal e-helsestrategi og plan.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.