E-helse

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av helse- og omsorgstjenesten ressurser. Teknologien skal gjøre brukerne mer selvhjulpne og aktive. Samtidig åpner teknologien for nye måter å behandle pasienter på enn det tradisjonelle møtet mellom behandler og pasient.

Helsenorge.no: Digitale helsetjenester

Helsenorge.no er en felles inngangsport til offentlige helsetjenester på nett. Helsenorge.no er en veiviser for befolkningen til tjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren, og har oppdatert koronainformasjon. Stadig flere bruker tjenestene og portalen videreutvikles kontinuerlig med nye tjenester for innbyggeren.

Elektronisk pasientjournal

For å sikre best mulig behandling, må helsepersonell ha rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige opplysninger. Dette gjelder gjennom helse behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten blir syk eller får behandling.

Aktuelt nå

Bent Høie og Trine Skei Grande

Bent Høie åpnet Norsk helsearkiv

04.06.2019: Helseminister Bent Høie og kulturminister Trine Skei Grande fikk æren av å stå for den offisielle åpningen av Norsk Helsearkiv.

Kvinne ser på Ipad-skjerm

Statsbudsjettet 2020:

Stort løft for pasientens netthelsetjeneste

07.10.2019: Regjeringen foreslår et betydelig løft for den nasjonale e-helseutviklingen. Det foreslås en styrking på 373 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.

Dokumenter

Meld. St. 9 (2012-2013):

Én innbygger - én journal

Helse- og omsorgssektoren i Norge har gjort en betydelig innsats med å ta i bruk informasjonsteknologi (IKT) for både helsepersonell, pasienter, brukere og befolkningen generelt. Sammenlignet med andre land var Norge tidlig ute med å ta i bruk IKT på mange områder i sektoren. Likevel er forventningene til videre utvikling store, og mulighetene mange dersom det satses riktig og strategisk.

Nasjonal strategi og plan for e-helse

Nasjonal strategi og plan for e-helse definerer overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Det omfatter områder som "Én innbygger - én journal", Nasjonal handlingsplan for ehelse og Nasjonal e-helsestrategi og plan.