Høring – Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal

Forslaget er en oppfølging av endringene i pasientjournalloven fra 2. juni 2023, jf. Prop. 91 L (2022–2023) Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) og Innst. 406 L (2022-2023). Lovvedtaket endret forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen klargjorde at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Departementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i kjernejournalforskriften § 4, slik at forskriften åpner for lagring av laboratorie- og radiologisvar (prøvesvar).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2023

Vår ref.: 23/3484

Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal

Forslaget er en oppfølging av endringene i pasientjournalloven fra 2. juni 2023, jf. Prop. 91 L (2022–2023) Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) og Innst. 406 L (2022-2023). Lovvedtaket endret forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen klargjorde at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. 

Departementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i kjernejournalforskriften § 4, slik at forskriften åpner for lagring av laboratorie- og radiologisvar (prøvesvar). Den enkelte skal kunne reservere seg mot slik lagring. Prøvesvar skal umiddelbart være tilgjengelig for helsepersonell via kjernejournal. Det skal etableres en mekanisme for utsatt digital tilgjengeliggjøring av prøvesvar via helsenorge.no, slik at helsepersonell gis mulighet til å  informere pasienten personlig. Departementet foreslår at forskriften også skal kunne omfatte prøvesvar fra genetiske undersøkelser. Pasientens hele genom eller eksom vil ikke fremgå.

Videre er det foreslått at dataansvaret for nasjonal kjernejournal og reseptformidleren (e-resept) overføres fra Norsk helsenett SF til Helsedirektoratet.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Høringsfrist er 13. november 2023.

Med hilsen

 

Elisabeth Salvesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Sverre Engelschiøn

fagdirektør

 

Departementene

Bioteknologirådet
Datatilsynet
De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Kreftregisteret
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norsk helsenett SF
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Pasient- og brukerombudene
Personvernnemnda
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard

Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

ACOS AS
Aleris
Alliance Healthcare Norge AS
A-medi AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Betanien sykehus
Betanien hospital
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Colosseumklinikken Medisinsk senter
Delta
Den Norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Diakonhjemmet sykehus
DIPS ASA
Dr. Dropin
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Frambu
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fürst medisinske laboratorium AS
Haraldsplass diakonale sykehus
Haugesunds Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
IKT Norge
Infodoc
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustrien
LHL
Lovisenberg diakonale sykehus
Martina Hansens Hospital
Medi3
Medicus
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forening for Ernæringsvitenskap
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Osteopatforbund
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Prima Omsorg
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
SINTEF Helse
Solli Distriktspsykiatriske senter
Sykehuset Oslo Øst
Spekter
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tannleger i privat sektor
Tyrili
Unio
Unilabs
Virke
Visma
Volvat Medisinske Senter AS
Voss Distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli)