Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Ulvemerking 2018

Rovdyr:

Registrering av nye ulvevalper i Hedmark

Ola Elvestuen var med da Statens naturoppsyn (SNO) nylig registrerte sju ulvevalper i Letjennareviret.

Jordklode

Verdens havdag:

Plast truer livet i havet

Verdens havdag arrangeres hvert år i dag, den 8. juni. Dette er FNs viktigste dag for å engasjere folk over hele verden til tiltak for å sikre et godt havmiljø.

Dokumenter

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

15.06.2018: Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Høringsfrist: 21.06.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

21.03.2018: Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver på høring.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo