Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Klima- og miljødepartementet

Sveinung Rotevatn (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Fotosyntesen

Klima og natur henger sammen

Bruken av naturen påvirker klimaet samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Aldri før har mennesker påvirket jorda så mye som nå, og klimaendringene forsterker belastningene.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Dokumenter

Meld. St. 19 (2019–2020)

Miljøkriminalitet

Meldingen presenterer en helhetlig politikk for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og dermed redusere den negative påvirkningen miljøkriminalitet har på klima og miljø.

Meld. St. 16 (2019–2020)

Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold

Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Med denne meldingen innfører regjeringen begrepet "kulturmiljø" som samlebetegnelse.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Eit rekordstort budsjett for klima og miljø

Regjeringa Solberg la fram sitt framlegg til Statsbudsjett onsdag 7. oktober. Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi. Les meir om budsjettframlegget for klima- og miljødepartementet her.

Elv renner gjennom fjellandskap

Vernar verdifull natur i Saltfjellet-Svartisen

Regjeringa har utvida Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, oppretta Nattmoråga landskapsvernområde og gjort viktige endringar i andre verneområde ved Saltfjellet-Svartisen.