Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Klima- og miljødepartementet

Sveinung Rotevatn (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Fotosyntesen

Klima og natur henger sammen

Bruken av naturen påvirker klimaet samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Aldri før har mennesker påvirket jorda så mye som nå, og klimaendringene forsterker belastningene.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Dokumenter

Meld. St. 29 (2020–2021)

Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

Regjeringa ser med denne meldinga framover mot vidareutvikling av den delen av havforvaltninga som handlar om bevaring av viktige område for marin natur.

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Aktuelt fra departementet

Barn på en strand i Lofoten

Ny Stortingsmelding:

Ein heilskapleg plan for bevaring av marin natur

Regjeringa legg fram ei stortingsmelding med ein heilskapleg plan for bevaring av viktige havområde og marin natur.

fluefisker i Oslofjorden

Plan for å redde Oslofjorden

Regjeringa ønsker at Oslofjorden skal vere rein, rik på liv og tilgjengeleg for alle. Ein heilskapleg tiltaksplan for Oslofjorden skal gjere miljøtilstanden i fjorden betre.

Nett-tv

Se sendingen her

Nett-TV

Klimaplan 2021-2030

Fredag 8. januar la regjeringa fram Klimaplan 2021-2030 om korleis Noreg skal nå klimamåla. Sjå presentasjonen av planen og last ned heile planen her.