Klima- og miljødepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Nå kan el-sykkel brukes i utmark

El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Det slås fast i en forskriftsendring. El-sykler er et motorisert fremkomstmiddel og har frem til nå vært forbudt å bruke på stier, turveier og i annen utmark.

Mer penger til nasjonale turstier

Regjeringen , Venstre og KrF har bevilget 7,5 millioner kroner til den nye ordningen Nasjonale turstier, og pengene fordeles nå av Miljødirektoratet.

Dokumenter

Høring

Høring - forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner

06.04.2017: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endring av markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av markaloven hva gjelder markagrensen på til sammen fem steder i Nittedal kommune og Lunner kommune. Høringsfrist 1. august 2017.

Prop. 103 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av endringer av Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget

05.04.2017: Endringene ble vedtatt av det 28. partsmøte under Montrealprotokollen i Kigali, Rwanda, og omfatter global nedfasing av forbruk og produksjon av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK).

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo