Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Friluftsliv

Norsk politikk for friluftsliv

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet.

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Høringsfrist 10.05.2019

Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv.

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i friluftsloven §§ 2, 3a, 15, 16 og 24. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner. Forslagene er en oppfølging av kommunereformen.

Høringsfrist 16.04.2019

Offentlig høring: Forslag til lov om endringer i klimakvoteloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette et forslag til lov om endringer i klimakvoteloven på offentlig høring. De foreslåtte endringene vurderes som nødvendige for at Norge skal kunne etterleve ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

Aktuelt fra departementet

Flagg

Klima:

Norge foreslår avtale om klimasamarbeid med EU

Norge og Island har nå sendt EU forslag til avtale om å samarbeide om å nå målene om minst 40 prosent utslippskutt fra 1990 til 2030. Godtar EU forslaget, vil Norge ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030.

FN rapport

Miljørapport:

Alvorlige varsler i miljørapport fra FN

Forurenset luft fører årlig til for tidlig død hos seks til sju millioner mennesker verden over. Dette er blant de mange funnene i en ny rapport fra FN om verdens miljøtilstand.

Til toppen