Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Kjempeløft for bedre vannmiljø

Klima- og miljødepartementet har i dag godkjent vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, i tråd med EUs vanndirektiv. Det er satt miljømål for alle elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Norge. Planene er resultatet av mange års arbeid utført i de 11 vannregionene.

EU foreslår klimamål for Noreg

EU-kommisjonen foreslår eit førebels norsk utsleppsmål for 2030. I den europeiske innsatsfordelinga blir det lagt opp til at Noreg skal kutte utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor med 40 prosent frå 2005 til 2030. Eit endeleg forslag til måltall vil vere på plass etter nærare berekningar frå Kommisjonen.

Dokumenter

Høring

Høring av forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

05.07.2016: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Høringsfrist: 12.08.2016.

Høring

Høring av forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

30.06.2016: Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til en ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Forslaget er basert på forhandlinger som har pågått siden 2012, og som nå er avsluttet. Høringsfrist: 12.08.2016.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (Pressevakt: 947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo