Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

" "

Økt innsats mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett sju millioner kroner ekstra mot marin forsøpling. Pengene går blant annet til stiftelsen Hold Norge Rent, og opptrapping av forsøksprosjektet Fishing for Litter.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen

Regjeringen har inngått ny NOx-avtale med næringslivet

Klima- og miljødepartementet har undertegnet en ny miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx). I stedet for å betale avgift til staten, betaler de tilsluttede virksomhetene en medlemsavgift til Næringslivets NOx-fond. Fondet tildeler igjen støtte til gjennomføring av utslippsreduserende tiltak i virksomhetene.

Dokumenter

Plan

Plan for prioriteringer i arbeidet med å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene 2017-2026

18.05.2017: Klima- og miljødepartementet har som mål å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene, slik det står i kulturminnemeldinga (Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste). Siden dette vil være et langsiktig arbeid, har departementet utarbeidet en plan som gjelder for en tiårs periode fram til 2016.

Meld. St. 35 (2016–2017)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

05.04.2017: Meldingen redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. I meldingen gis en særlig gjennomgang av marin forsøpling og mikroplast, og tiltak for å motvirke dette. Meldingen omtaler særegne naturverdier i dyphavet og relaterte kunnskapsbehov.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo