Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

EUs klimapakke Klar for 55

Klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55) skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dokumenter

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022.

Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S (2021–2022)

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet.

Aktuelt fra departementet

Fjellrev er ei positiv nyhet. I den nye raudlista er fjellrev gått ned ein kategori frå kritisk trua til sterkt trua

Ny raudliste syner at vi må gjere meir for å redda truga artar

Den nye raudlista frå Artsdatabanken fortel at det går feil veg med mange artar i Noreg. Regjeringa vil gjere meir for å redda norske artar frå å døy ut.

Villreinen er under hardt press frå mange hald.

Tilrår ikkje ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda

Mattilsynet og Miljødirektoratet er samde i si tilråding til departementa. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for vidare handtering av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda.