Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Insekt

Hvorfor er insektene så viktige for naturen?

Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene?

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Sluttrapport:

Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall

Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall presenterer i dette dokumentet sine vurderinger og anbefalinger. Det er utvalgets ambisjon at rapporten kan bidra positivt på vei mot en mer sirkulær økonomi, vekst i norsk næringsliv og trygghet hos befolkningen knyttet til forsvarlig behandling av farlig avfall.

Høringsfrist 28.11.2019

Høring – Endringer i vannforskriften vedlegg I mv.

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vannforskriften. Det foreslås i første rekke nødvendige endringer av vedlegg I om vannregionmyndigheter og vannregioner som følge av regionreformen.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

Budsjettet til Klima- og miljødepartementet

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du informasjon om satsingene fra Klima- og miljødepartementet fra Klima- og miljødepartementet.

Ola Elvestuen

Norge på Our Ocean 2019:

Ønsker ny global avtale mot plastforurensing i havet

Forsøplingen av verdens hav er et økende miljøproblem og 2 milliarder av verdens befolkning mangler i dag tilgang til avfallshåndtering. - På Our Ocean ønsker Norge flere land velkommen til å gå foran for å finne globale løsninger, sa klima- og miljøminister Elvestuen fra talerstolen,

Til toppen