Klima- og miljødepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

To nye nasjonalparker: Jomfruland og Raet

Jomfruland nasjonalpark i Telemark fylke og Raet nasjonalpark i Aust-Agder fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Norge har nå 39 nasjonalparker på fastlandet.

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir. Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Dokumenter

Høring

Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

12.12.2016: Høringen omfatter forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Høringsfrist: 09.03.2017.

Høring

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

23.12.2016: Klima- og miljødepartementet sender nå på høring et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette betyr at vannscooter likestilles med andre fartøy som brukes i sjø og vassdrag. Kommunene har hjemmel til å fastsette lokale forskrifter om bruk av fartøy, herunder vannscootere, i sjø og vassdrag. Høringsfrist: 23.03.2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo