Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Regnskogtre

Regnskog:

145 millioner kroner til nytt prosjekt mot ulovlig avskoging

Store regnskogland har anslått at ulovlig hogst kan utgjøre opptil 50 til 85 prosent av avskogingen. Organiserte kriminelle tjener 50-152 milliarder USD i året på ulovlig hogst av tropisk skog.

Humle

Insekter:

Ny nasjonal pollinatorstrategi er lansert

Regjeringen har lagt fram en ny nasjonal strategi for å sikre en levedyktig bestand av villbier og andre pollinerende insekter.

Dokumenter

Strategi

Nasjonal pollinatorstrategi

29.06.2018: Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

15.06.2018: Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo