Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Ola Elvestuen

Første steg mot nasjonalpark i Østmarka

Regjeringen starter nå arbeidet med å kartlegge verneverdiene i Østmarka. Dette er første fase på veien mot en nasjonalpark i Østmarka.

Smolt

Vil bygge genbank

Regjeringen har besluttet å etablere en genbank for vill laksefisk fra Hardanger. -Tilstanden for mange laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å sikre dem i genbank, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Dokumenter

Prop. 42 L (2017–2018)

Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)

02.03.2018: I denne proposisjonen foreslår Klima- og miljødepartementet endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Forslaget gjelder endring av kulturminneloven § 4 andre ledd, slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til år 1917.

Avsluttet høring

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sendte 16.02.2018 på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Høringsfristen fra 15.03.2018. Høringssvarene er publisert.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo