Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Insekt

Hvorfor er insektene så viktige for naturen?

Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene?

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Høringsfrist 16.08.2019

Høring - forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk

For å gi et tydelig signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet, foreslås det å heve den øvre strafferammen for grov overtredelse av lakse- og innlandsfiskloven.

Høringsfrist 10.06.2019

Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om endringer i enkelte paragrafer i friluftsloven. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett:

Styrket klima- og miljøsatsing i revidert budsjett

Regjeringen øker satsingen på klima og miljø med 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Det er økte satsinger innenfor transport, miljøteknologi og CO2-håndtering.

Klimastreik

Ungdomsmøte om klima:

Diskuterte framtidens klimautfordringer

Lavutslippssamfunnet, grønn omstilling og framtidens yrkesliv var blant temaene på dagsorden da ungdommer og politikere møttes til ungdommens klimatoppmøte i Oslo.

Til toppen