Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Eit budsjett for grøn konkurransekraft

Regjeringa vil styrke Noregs grøne konkurransekraft og samarbeide med næringslivet om å skape nye arbeidsplassar. Klima- og miljødepartementet vil også gje meir pengar til klimaforsking, klimaforhandlingane og FNs klimapanel.

båt

Sjøsetter tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

En ny tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter ble lansert 2. september, og den nye forskriften om kommunenes ansvar trer i kraft 1. oktober 2017. Du finner nærmere informasjon om den praktiske gjennomføringen av ordningen på Miljødirektoratets nettsider.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018

Prop. 1 S (2017–2018)

Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 22. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Strategi for grønn konkurransekraft

Bedre vekst, lavere utslipp

12.10.2017: Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo