Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Laks i Lærdalselvi

Lærdalselvi friskmeldt for lakseparasitt

Etter ein tjue år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi, er elva endeleg friskmeldt.

Regnskog i Colombia

Klart for klimakonferanse i Bonn

Det er satt av 14 dager til FNs klimakonferanse (COP 23). Klima-og miljøminister Vidar Helgesen vil representere Norge i høynivå-delen av møtet.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018

Prop. 1 S (2017–2018)

Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 22. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Rundskriv T-1/17

Tilskotsordningar for 2018

07.11.2017: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo