Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Flyfoto fra regnskog i Colombia

Colombia stanser veiutbygging og øker innsats mot ulovlig hogst i Amazonas

Colombianske myndigheter trapper nå opp innsatsen for å bevare regnskogen. Alle landets fylker skal få spesialenheter mot avskoging. Ulovlige veier i Amazonas blir ødelagt. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Colombias president Santos under FNs generalforsamling i New York denne uka.

båt

Sjøsetter tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

En ny tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter ble lansert 2. september, og den nye forskriften om kommunenes ansvar trer i kraft 1. oktober 2017. Du finner nærmere informasjon om den praktiske gjennomføringen av ordningen på Miljødirektoratets nettsider.

Dokumenter

Meld. St. 45 (2016–2017)

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

21.06.2017: Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi. Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning. Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.

Høringsfrist 3. oktober

Høring av endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

10.07.2017: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Av praktiske grunner er det Klima- og miljødepartementet som gjennomfører høringen. Høringsnotatet inneholder to deler. Første del omhandler direktiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder. Andre del omhandler opptrappingsplanen for biodrivstoff til veitrafikken frem mot 2020, som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo