Klima- og miljødepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Når ikke klimamål uten stans i avskoging

– Uten en massiv reduksjon i avskogingen og kraftig økt innsats for å restaurere allerede ødelagt regnskog er det umulig å nå klimamålene i Parisavtalen. Det sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen under et besøk i Brasil. Også FNs bærekraftsmål er uoppnåelige dersom den tropiske regnskogen ikke blir reddet.

Penger til tiltak mot forsøpling av havet

En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

Dokumenter

Prop. 63 L (2016–2017)

Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

03.03.2017: Regjeringen legger frem en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven om lisensfelling av ulv. Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen en noe større mulighet for felling av ulv og skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Proposisjonen inneholder også en meldingsdel hvor det redegjøres for dagens hjemmelsgrunnlag for felling av ulv.

Høring avsluttet

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Klima- og miljødepartementet sendte et forslag om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende på høring 23.12.2016. Høringsfristen var 23.03.2017. Høringsuttalelsene er publisert.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo