Klima- og miljødepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Krever streng kontroll med Kongo-støtte

Verdens nest største regnskog i Kongobassenget i Sentral-Afrika er utsatt for stadig økende avskoging. Norge har satt av inntil 1.5 milliarder kroner til Central African Forest Initiative for å støtte tiltak i Den demokratiske republikken Kongo som kan redusere avskogingen. En liten del av disse pengene vurderes gitt til et program for bærekraftig, lovlig hogst i regnskogen.

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir. Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Dokumenter

Høring

Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

12.12.2016: Høringen omfatter forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Høringsfrist: 09.03.2017.

Høring

Forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

22.02.2017: Høringen omfatter forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det gjelder naturmangfoldloven § 18 annet ledd og definisjonen av lisensfelling i rovviltforskriften § 2 g). Høringsfrist: 27.02.2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo