Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Dokumenter

Høring

Høring – bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin

28.06.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at det blir tillatt å frakte ut felt villsvin med motorkjøretøy.

Høring

Høring om lisensfellingsperioden for jerv

16.06.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i rovviltforskriften.

Aktuelt fra departementet

Foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark

22.06.2022: Østmarka har områder med store naturkvaliteter, og byr på gode naturopplevelser for svært mange mennesker. Nå har Klima- og miljødepartementet gitt viktige føringer om å sende på høring forslag om en stor nasjonalpark i Østmarka.

Vil innføre tiltak for å sikre bærekraftige hav

27.06.2022: Denne uken deltar Norge på FNs havkonferanse i Lisboa for å bidra til at den kritiske tilstanden i havet bedres. Norge vil gå foran i arbeidet med bærekraftig forvaltning av havet, blant annet ved å utarbeide forslag til en egen lov som skal gjøre at vi kan verne viktige deler av havet også i de virkelig store havområdene utenfor 12 nautiske mil.