Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Friluftsliv

Norsk politikk for friluftsliv

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet.

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Høringsfrist 10.05.2019

Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om endringer i enkelte paragrafer i friluftsloven. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner.

Høringsfrist 16.04.2019

Offentlig høring: Forslag til lov om endringer i klimakvoteloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette et forslag til lov om endringer i klimakvoteloven på offentlig høring.

Aktuelt fra departementet

Søppelrydding

Miljøkrim:

Foreslår strengere straffer for miljøkriminalitet

Regjeringen foreslår blant annet å øke strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven fra 3 år til 5 år.

Tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger

Tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger er død

Guro Fjellanger (V) var miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering fra 1997 - 2000. - Hun var et flott menneske med et sterkt miljøengasjement, sier klima og miljøminister Ola Elvestuen.

Til toppen