Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Insekt

Hvorfor er insektene så viktige for naturen?

Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene?

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Departementets budsjettforslag

Prop. 1 S (2018–2019)

Utgiftskapittel: 1400–1482 - Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578 - Tilråding frå Klima- og miljødepartementet 20. september 2019, godkjend i statsråd same dagen.

Høringsfrist 01.11.2019

Høring - regionreformen - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

Budsjettet til Klima- og miljødepartementet

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du informasjon om satsingene fra Klima- og miljødepartementet fra Klima- og miljødepartementet.

Svalbard

Ny FN-rapport:

Klimaendringene truer havet

En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel viser at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt. Raskere smelting av isen i Antarktis kan også gi høyere havnivåstigning enn vi hittil har trodd.

Til toppen