Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Ny støtteordning for grønn skipsfart

Regjeringen lanserer en ny støtteordning til bygging av flere miljøvennlige skip og ferger. Satsingen på 65 millioner kroner er en del av regjeringens tiltakspakke for å skaffe flere arbeidsplasser

EU foreslår klimamål for Noreg

EU-kommisjonen foreslår eit førebels norsk utsleppsmål for 2030. I den europeiske innsatsfordelinga blir det lagt opp til at Noreg skal kutte utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor med 40 prosent frå 2005 til 2030. Eit endeleg forslag til måltall vil vere på plass etter nærare berekningar frå Kommisjonen.

Dokumenter

Høring

Forslag til klimalov - høring

27.09.2016: Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene. Høringsfrist: 09.12.2016.

Høring

Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

29.09.2016: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet legger frem forslag til felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. Høringsfrist: 02.12.2016.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo