Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Insekt

Hvorfor er insektene så viktige for naturen?

Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene?

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Høringsfrist 1. oktober:

Ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder

Også fremtidige generasjoner skal kunne høste av de rikdommer som havet kan gi. Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for våre viktigste havområder. Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget i løpet av 2020.

Høringsfrist 4. oktober:

Høring - Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet foreslås utvidet slik at også bruk av mineralolje til byggvarme, dvs. midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering, omfattes av forbudet.

Aktuelt fra departementet

Colombia

Regnskog:

Redusert avskoging i Colombia

Avskogingen i Colombia gikk ned med 10,4 prosent på landsbasis i fjor sammenliknet med året før. Colombia er et viktig samarbeidsland for regjeringens klima- og skoginitiativ.

Soya

FN-rapport:

Verdens landbruksproduksjon må legges om

Vi vet allerede at vi må kutte ut alle fossile drivstoff for å begrense den globale oppvarmingen, denne rapporten viser at det ikke vil være nok.

Til toppen