Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

" "

Økt innsats mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett sju millioner kroner ekstra mot marin forsøpling. Pengene går blant annet til stiftelsen Hold Norge Rent, og opptrapping av forsøksprosjektet Fishing for Litter.

Norden viser lederskap mot forsøpling av havet

En styrket nordisk innsats mot forsøpling av havet og spredning av mikroplast ble vedtatt da de nordiske miljøministerne møttes i Oslo. – Plastforurensning er et av verdens raskest voksende miljøproblem. De nordiske landene, som alle andre land, er avhengige av et rent og rikt hav. Forsøplingen av havet sto øverst på dagsorden på møtet i dag, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen, som var vert for sin nordiske kollegaer.

Dokumenter

Meld. St. 35 (2016–2017)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

05.04.2017: Meldingen redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. I meldingen gis en særlig gjennomgang av marin forsøpling og mikroplast, og tiltak for å motvirke dette. Meldingen omtaler særegne naturverdier i dyphavet og relaterte kunnskapsbehov.

Høring

Høring - forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner

06.04.2017: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endring av markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av markaloven hva gjelder markagrensen på til sammen fem steder i Nittedal kommune og Lunner kommune. Høringsfrist 1. august 2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo