Ledige stillinger i Klima- og miljødepartementet

Nedenfor vises våre ledige stillinger, hvis vi ikke har noen for øyeblikket, er lista tom.

Les mer om å jobbe i Klima- og miljødepartementet.

Avdelingsdirektør i Klimaavdelingen

Klimaavdelingen har ledig stilling som leder for Seksjon for utvikling- og finansiering. Du vil være med på å videreutvikle seksjonens faglige ansvarsområder. Du vil jobbe i en seksjon som jobber tverrfaglig med andre seksjoner i avdelingen, andre avdelinger og departementer, underliggende etater og mot utenlandske samarbeidspartnere. Seksjonen har  6 engasjerte og faglig solide medarbeidere.  Det er et ungt og uformelt miljø, og medarbeiderne har bakgrunn som samfunnsøkonomer og statsvitere. ...

Søknadsfrist: 22. august 2022

Kontorleder

Statsrådens og departementsrådens forkontor (FORK) er et team bestående av tre personer. Kontoret dekker sentrale servicefunksjoner for politiske ledelse og departementsråd. Dette innebærer blant annet forberedelser til regjeringskonferanser, statsråd og statsrådens deltagelse i Stortinget. Dette skjer i et nært samarbeid med andre departementer og Stortinget. Det innebærer også ajourhold av avtaler, betjening av eksterne og interne henvendelser og koordinering av reiser og møter. ...

Søknadsfrist: 28. august 2022

To stillingar til arbeid med grøn omstilling.

Departementet har oppretta ei ny avdeling, berekraft - og omstillingsavdelinga, og ein ny seksjon for grøn omstilling.  Seksjonen har ansvar for samanhengen mellom økonomisk utvikling og grøn omstilling.  Seksjonen har tre hovudfelt: energiomstilling, berekraftig næringsliv og berekraftig finans. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med skatt og avgift, inkludert CBAM, og har ansvar for arbeidet med klimarisiko, Enova, offentleg innkjøp, berekraftig næringsliv inkludert grøn finans, ...

Søknadsfrist: 14. august 2022

Rådgiver/ seniorrådgiver til Utviklings- og finansieringsseksjonen 

I denne stillingen får du mulighet til å bidra til den globale omstillingen for oppfyllelse av Parisavtalen.   Utviklings- og finansieringsseksjonen jobber internasjonalt for å støtte opp under globale klima- og miljøprosesser. Seksjonens arbeidsområder inkluderer utvikling av internasjonale markedsmekanismer og statens kvotekjøpsprogram,  klimafinansiering, initiativer for grønn omstilling i utviklingsland, bilateralt miljøsamarbeid med Kina og India og kortlevde klimaforurensere. Nå har vi ...

Søknadsfrist: 15. august 2022

To faste stillinger (rådgivere/seniorrådgivere) innen klima- og miljøkunnskap

Kunnskaps- og globalseksjonen koordinerer og leder Klima- og miljødepartementets nasjonale og internasjonale arbeid med kunnskap for klima og miljø. Dette inkluderer feltene forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåkning og statistikk. I tillegg arbeider seksjonen blant annet med FNs miljøprogram,  konvensjonen om biologisk mangfold og bærekraftsmålene. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som jobber i team og løser varierte og spennende oppgaver. Seksjonen ...

Søknadsfrist: 18. august 2022