To jurister i Kulturminneavdelingen

Kulturminneavdelingen jobber med strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturmiljøfeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder bl.a. verdensarv/Unesco, EU/EØS. Avdelingen har tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt ...

Ohcanáigemearri: 8. november 2020

Rådgjevar/seniorrådgjevar

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innan områda avfall, plast, marin forsøpling og sirkulær økonomi. Seksjonen har òg ansvar for miljøkrav i offentlege innkjøp, miljøspørsmål i forbrukarsaker og miljømerking. ...

Ohcanáigemearri: 3. november 2020