Fast stilling som jurist i Klima- og miljødepartementet

Samfunnsøkonomi- og verkemiddelseksjonen arbeider med samanhengane mellom økonomisk utvikling og utviklinga i miljøet. Vi ser på kva som påverkar naturen negativt, og kva verkemiddel det er lurt å bruka. Avgifter, arealforvaltning, konsekvensutgreiingar, trua natur og bruk av naturmangfaldlova er viktige område som seksjonen arbeider med.  Artseksjonen har ansvar for verkemiddel for å vareta rovvilt, ikkje-haustbare viltartar, medrekna forvaltning av fjellrev og sjøfugl, trua artar og ...

Ohcanáigemearri: 14. november 2021

Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)

Vi har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innen sirkulær økonomi, avfall og plastforurensning mv. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking. ...

Ohcanáigemearri: 3. november 2021

Utredningsleder

Som utredningsleder vil du arbeide med ulike utviklingsoppgaver i Klimaavdelingen. Ved siden av å følge opp løpende oppgaver i seksjonen vil du bidra i ulike prosjekter og tverrgående arbeid i avdelingen som deltaker eller koordinator/prosjektleder. Stillingen vil være underlagt avdelingsdirektøren i transport- og lokalmiljøseksjonen. ...

Ohcanáigemearri: 3. november 2021

Jurist (førstekonsulent/rådgjevar)

Forureisningsseksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge. ...

Ohcanáigemearri: 8. november 2021