Førstekonsulent/rådgiver (1-2 faste stillinger)

Natur- og frilufslivseksjonen arbeider med ivaretakelse av naturmangfold i fjell, skog og våtmark. Vi arbeider med nasjonalparker og andre verneområder, regelverk for motorferdsel i utmark, Marka, mv. Seksjonen har også ansvar for departements arbeid med friluftsliv. ...

Apply date: 20. mai 2021

Rådgiver/seniorrådgiver (regnskap)

Økonomi- og styringsseksjonen har ansvaret for blant annet utarbeidelse av årlige budsjettdokumenter til Stortinget og avleggelse av statsregnskapet. Seksjonen har systemansvaret for styringen av underliggende etater. Dette omfatter oppfølging av økonomiinstrukser og regelverk innenfor mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringer, virksomhetsplan og rapportering, internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen. ...

Apply date: 18. mai 2021

Vi søker to jurister til faste stillinger (førstekonsulent/rådgiver) 

Forurensningsseksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge. ...

Apply date: 19. mai 2021