Enable Javascript in your browser for an improved experience of regjeringen.no

Seniorrådgjevar

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ er styrt frå Klimaavdelinga i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfattar også medarbeidarar i Norad og ved norske utanriksstasjonar. Initiativet skal medverke til at redusert og reversert avskoging skal gi eit meir stabilt klima, auka naturmangfald og meir berekraftig utvikling. Initiativet er ein sentral del av norsk klimapolitikk og eit flaggskip i Noregs bidrag til utsleppsreduksjonar internasjonalt. Meir informasjon om initiativet ...

Apply date: 4. oktober 2020

Førstekonsulent/rådgiver - langt vikariat

Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ styres fra Klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Initiativet omfatter også medarbeidere i Norad og ved norske utenriksstasjoner. Initiativet skal bidra til at redusert og reversert avskoging medvirker til et stabilt klima, økt naturmangfold og bærekraftig utvikling. Initiativet er en sentral del av norsk klimapolitikk og et flaggskip i Norges bidrag til utslippsreduksjoner internasjonalt. Mer informasjon om initiativet finnes på ...

Apply date: 4. oktober 2020

Konsulent/ førstekonsulent

Vi har ei fast deltidsstilling med varierande arbeidstid, som kan vere både på dag- og kveldstid. Ein må også rekne med meirarbeid i perioder, og heiltid i feriar og ved sjukefråver. Omfanget av den faste stillinga er inntil 75 timar per månad.  Vi ynskjer at du har høve til å starte omgåande. For å bli tilsett i stillinga må du kunne bli tryggleiksklarert. ...

Apply date: 25. september 2020

Jurist (rådgjevar/seniorrådgjevar)

Vi har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt samarbeid knytt til marint miljø. Havseksjonen har overordna ansvar for heilskaplege forvaltingsplanar for norske havområde, ansvar for regulering etter forureinsinglova av utslepp til sjø frå petroleumsverksemd, vi forvaltar naturmangfaldlova om marint vern og skipstryggleikslova om krav til miljømessig tryggleik ved drift av skip. Seksjonen har ansvar for internasjonalt miljøsamarbeid i ei rekkje regionale og globale forum, slik ...

Apply date: 21. september 2020