Kommunikasjonsrådgjevar - nettredaktør

Kommunikasjonseininga har ansvar for kommunikasjon i heile departementet. Dei seks medarbeidarane tek hand om førespurnader frå pressa til politisk leiing og departementet, skriv utkast til talar og innlegg, har tett kontakt med pressa, er aktiv på sosiale medium og nett, og gir informasjonsfaglege råd til fagavdelingane og politisk leiing. Det er ledig ei mellombels stilling fram til 31. juli 2022, med moglegheit for forlenging. Det er ønskeleg med snarlig oppstart. ...

Apply date: 10. oktober 2021

To ledige stillinger som jurist (rådgiver og seniorrådgiver)

Analyse- og virkemiddelseksjonen (AV) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken. Seksjonen jobber med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen bidrar også i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale klimaforpliktelser. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering ...

Apply date: 4. oktober 2021

Sekretariatsleder til sekretariat for utvalg om reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Utvalgets leder er Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO. Utvalget skal avgi sin innstilling gjennom en NOU (Norges offentlige utredninger) innen 1. desember 2023. Mandat for utvalget og sammensetning finner du på Klima- og miljødepartementets nettsider.   Vi søker nå en sekretariatsleder i et ...

Apply date: 10. oktober 2021