Front Page

Direktør Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt (NP) er den sentrale statsinstitusjonen for kartlegging, miljøovervåking og forvaltningsrettet forskning i Arktis og Antarktis. Betydningen av forskning i og om polare områder blir stadig viktigere for det internasjonale klima- og miljøsamarbeidet, og som kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av Svalbard, norske havområder i nord og Antarktis.  Miljøkunnskapen skal danne grunnlag for en helhetlig, langsiktig og klimatilpasset miljøforvaltning. Videre skal den bidra inn i ...

Apply date: 23. februar 2023

Rådgjevar/seniorrådgjevar - statsbudsjettarbeidet

Seksjonen har ansvar for mellom anna å utarbeide årlege budsjettdokument til Stortinget, samt å leggje fram statsrekneskapen. Seksjonen har systemansvar for styringa av underliggjande etatar. Dette ansvaret omfattar oppfølging av økonomiinstruksar og regelverk, mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringar, samt plan og rapportering for vår eiga verksemd. Seksjonen har og ansvar for internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med ...

Apply date: 8. februar 2023