Ansvarsområder og oppgaver i Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Informasjon om Klima- og miljødepartementet.

Departementet skal utvikle og gjennomføre egne tiltak og være pådriver overfor ulike sektormyndigheter. Departementet har ansvar for å samordne regjeringens klima-og miljøpolitiske mål og sørge for resultatoppfølging av klima- og miljøpolitikken. Internasjonalt klima- og miljøsamarbeid er en forutsetning for å kunne møte de regionale og globale miljøutfordringene.

Klima- og miljødepartementets ansvar er delt inn i følgende områder:

 

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø

 

Friluftsliv

Forurensning

Klima

Polarområdene