Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet

Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115/2019. Videre følger virksomheten nærmere bestemmelser for rapporteringskrav og frister omtalt i R-8/2021.

Årsregnskap (pdf)