Økonomi- og styringsseksjonen

Seksjonen har ansvar for utarbeidelse av årlige budsjettdokumenter til Stortinget og avleggelse av statsregnskapet. Har systemansvaret for styringen av underliggende etater. Oppfølging av økonomiinstrukser og regelverk mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringer, virksomhetsplan og rapportering, internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen. Seksjonen gir råd og veiledning til de andre avdelingene i departementet på disse områdene.