Styrer, råd og utvalg under Klima- og miljødepartementet

Søk i Oversikt over statlige organ, styrer og råd mv.

 • Ekspertråd for økologisk tilstand

  Rådet skulle lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Dette var en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet.

 • Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

  Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Connie Hedegaard og Idar Kreutzer har i bred konsultasjon med næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre aktører utredet og gitt råd om hvordan Norge kan stryke sin grønne konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

 • Klimaråd

  Klimarådet har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Rådene som gis blir offentlige.

 • Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser

  Regjeringen utnevnte 11.04.2014 et utvalg som skal gå igjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer.

 • Regionale rovviltnemnder

  Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Sametinget