Regionale rovviltnemnder

I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder. Rovviltnemndene som har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i sin region.

Stortinget har vedtatt at rovviltforvaltningen skal være mest mulig lokalt forankret, og har derfor fastsatt grenser for åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Hver av disse styres av en rovviltnemnd, som består av politikere fra fylkeskommunene. I regioner med samisk tamreindrift, er det også  representanter for Sametinget i nemnda.

Representantene i rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet og Sametinget. Rovviltnemndene er en del av miljøforvaltningen og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

Innenfor hver region er det den regionale rovviltnemnda som har ansvar for at bestandene av rovvilt holdes på det nivå som er fastsatt.

Nemndene lager forvaltningsplaner for rovvilt for sin  region. For å sikre en god soneforvaltning fastsetter nemndene i forvaltningsplanene blant annet områder prioritert for rovvilt og områder prioritert for beitedyr.

Les mer om og få oversikt over de ulike nemndene på rovviltnemnd.no