Styrer, råd og utvalg

Midlertidige råd og utvalg

Oversikt over midlertidige råd og utvalg under Klima- og miljødepartementet.
 • Genteknologiutvalet

  Utval som skal greie ut om genteknologi, nye teknikkar og reguleringa av genmodifiserte organismar (GMO)

 • Klimautvalet 2050

  Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal gjere ei utgreiing av vegvala Noreg står overfor for å nå klimamålet for 2050. I 2050 skal dei norske utsleppa vere 90-95 prosent lågare enn i 1990.

 • Kulturmiljølovutvalget

  Utvalget skal utarbeide forslag til ny kulturmiljølov til erstatning for dagens kulturminnelov.

 • Matsvinnutvalget

  Utvalget skal utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget skal blant annet komme med forslag til en matkastelov.

 • Motorferdsellovutvalget

  Utvalget skal gjennomgå reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

 • Naturrisikoutvalget

  Et naturrisikoutvalg som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner, og hvordan vi kan forstå finansiell naturrisiko bedre.

 • Teknisk berekningsutval for klima

  Teknisk berekningsutval for klima har som arbeidsoppgåve å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalysar på klimaområdet.