Tilskotsordningar

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Vi tek atterhald om at Stortinget vedtek alle ordningane slik det er gjort framlegg om i Prop. 1 S (2022-2023).

Tilskotsordningar for 2023

Tilskot til naturforvaltningstiltak

Søknadsfrist

Artsdatabanken (kap 1411 post 70):  
Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet - Artsprosjektet 23. november 2022
Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet - Artsobservasjoner Neste utlysning i 2024.
Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet - Artsprosjektet nettverkstiltak Utlyses i mars 2023 med søknadsfrist i april/mai.
Varetaking av  naturmangfald i kommuneplanlegging (Kap. 1420 post 60) 1. februar 2023
Skrantesjukeprøver frå fallvilt (Kap. 1420 post 64) 1. mai 2023
Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt (Kap. 1420 post 72), med følgjande underpostar:  
Erstatning for husdyr 1. november 2023
Erstatning for tamrein 15. april 2023
Tolskot til rovvilttiltak (Kap. 1420 post 73):  
Del 1. Førebyggjande tiltak  15. januar 2023
Akutte førebyggjande tiltak Ingen søknadsfrist.
Del 2. Konfliktdempande tiltak 15. januar 2023
Tilskot til tiltak for å ta vare på natur (Kap. 1420 post 80) med følgjande ordningar:  
Kalking 26. januar 2023
Anadrome laksefisk  15. januar 2023
Generell vassforvaltning 15. januar 2023
Tilskot for å redusere utslepp frå kommunalt avløp til Oslofjorden Søknadsfrist fastesettes i 2023.
Tiltak for å ta vare på natur i verdensarvområde Kommunen fastsetter søknadsfrist.
Tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket Kommunen fastsetter søknadsfrist.
Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap 15. januar 2023
Tiltak for ville pollinerande insekt 15. januar 2023
Trua artar 15. januar 2023
Trua naturtypar 15. januar 2023
Tiltak mot framande artar 15. januar 2023
Verdiskaping basert på naturarven (Kap. 1420 post 81) med følgjandeordningar:  
Villreinfjellet som verdiskapar 15. januar 2023
Verdiskaping naturarv 15. januar 2023
Besøkssenter for natur og verdsarv, med følgjande ordninger (Kap. 1420 post 85):  
Tilskot til besøkssenter 15. januar 2023
Grunntilskot til autoriserte besøkssenter 15. januar 2023
Midlar til naturrettleiing 15. januar 2023
Fiskeformål (Kap. 1425 post 70) 15. januar 2023

Tilskot til friluftsliv

Søknadsfrist

Statlege tileigningar, bevaring av viktige friluftslivsområde (Kap. 1420 post 30) 15. januar 2023
Tilskudd til kommuner for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden (Kap. 1420 post 66) Ingen søknadsfrist.
Friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar:  
Friluftslivsaktivitet (Søknader om nasjonale tiltak eller tiltak som involverer mange fylker, sendes til Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.) 15. januar 2023
Friluftslivsaktivitet (Søknader om lokale og regionale tiltak (et eller et fåtall fylker) sendes til angjeldende fylkeskommune(r).) 1. februar 2023
Driftsstøtte til friluftslivsorganisasjonar 15. januar 2023
Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde 1. februar 2023
Skjergardstenesta 1. februar 2023
Skjergardstenestas og tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 15. februar 2023
Tilskot til fylkeskommunane til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer 1. mars 2023
Andre friluftslivstilskudd 15. januar 2023
Grunntilskot til autoriserte nasjonale turststiar 15. januar 2023
Tilskot til nasjonale turiststiar 15. januar 2023

Tilskotsordningar på forureiningsområde

Søknadsfrist

Returordning for kasserte fritidsbåtar (Kap. 1420 post 63) Kommunar og interkommunale avfallsselskap må sende søknad om tilskot innan 1. november kvart år, mens førehandsgodkjente mottakarar av tilskot må søkje innan 1. august og 1. november kvart år.
Utbetaling av vrakpant, og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar (Kap. 1420 post 75) Utbetaling av vrakpant skjer fortløpande. 
Refusjonsordningar (Kap. 1420 post 76) med følgjande ordningar:  
Refusjon av smøreoljeavgifta Ingen søknadsfrist.
Refusjon av avgift på hydrofluorkarbonar (HFK) og perfluorkarbonar (PFK) Ingen søknadsfrist.
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 69) 9. desember 2022
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 79) 9. desember 2022
Tilskot til opprydding i marin forsøpling (Kap. 1424 post 71) 22. januar 2023

Tilskot til kulturmiljøtiltak

Søknadsfrist

Tilskot til kulturmiljøtiltak (Kap. 1429 post 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79):  
Tilskot til kulturminnearbeid i kommunane (kap. 1429 post 60) 15. februar 2023
Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne (Kap. 1429 post 70) 15. januar 2023 for søknad om tilskot frå forvaltningsinstitusjonar med ansvar for arkeologiske kulturminne etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.
Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap (Kap. 1429 post 71) 1. november 2023
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne (Kap. 1429 post 72) 1. november 2023
Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring  (Kap. 1429 post 73)  
Tilskot til vedlikehald, konservering og dokumentasjon av stavkyrkjer 1. november 2023
Tilskot til ruiner og anlegg frå mellomalder 1. november 2023
Tilskot til freda mellomalderhus i privat eige frå før 1537 1. november 2023
Tilskot til sikring av stavkyrkjer Ingen søknadsfrist.
Tilskot til brannsikring av tette trehusområde 1. november 2023
Tilskokt til brannsikring av mellomalderkyrkjer i stein 1. november 2023
Tilskot til konservering av kunst og interiør i kyrkjer 1. november 2023
Tilskot til Fartøyvern (Kap. 1429 post 74) 1. november 2023
Tilskot til fagutvikling i fartøyvernet (Kap. 1429 post 75) 1. november 2023
Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Ingen søknadsfrist. Søknader blir behandla fortløpande. Det er likevel ønskeleg at søknader blir i forkant sendt inn av eller tidleg i det året det blir søkt om tilskot for.
Tilskot til verdsarven (Kap. 1429 post 79) 1. november 2022 (Kommunane og fylkeskommunane kan også ha eigne søknadsfristar som ein kan få opplyst ved å vende seg dit.)
Norsk kulturminnefond - Tilskot til disposisjon for kulturminnetiltak (Kap. 1432 post 50) Ingen søknadsfrist.

Tilskot til klimatiltak

Søknadsfrist

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing (Kap. 1420 post 61) med følgjande to ordningar:  
Tilskot til kommunale klimatiltak (Klimasats) 15. februar 2023
Tilskot til klimatilpassing i kommunane og fylkeskommunane 15. februar 2023
Tilskot til grøn skipsfart (Kap. 1420 post 62) 1. mars 2023
Enova SF (Kap. 1428 post 50) Sjå heimesida til Enova for meir informasjon.
CO2-kompensasjonsordningen for industrien (Kap. 1420 post. 74) Søknadsfristen er innan 1. mars året etter støtteåret det søkast kompensasjon for.

Andre tilskotsordningar

Søknadsfrist

Særleg omtale av tilskot til reisestøtte til deltaking for norske frivillige organisasjonar på internasjonale klima- og miljømøte i 2023 1. mars 2023
Tilskot til frivillige klima- og miljøorganisasjonar samt klima- og miljøstiftelsar (Kap. 1400 post 70) 1. juni 2023
Tilskot til ymse organisasjonar og stiftingar m.m (Kap. 1420 post 77) med følgjande ordningar:  
Tilskot til frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige stiftingar innanfor forureiningsområdet 15. januar 2023
Tilskot til naturfaglege organisasjonar 15. januar 2023
Tilskot til miljømerking, miljøvennleg forbruk og forbrukarinformasjon 15. januar 2023
Stipend (Kap. 1471 post 50) Utlysing av ordninga skjer i slutten av oktober kvart år med frist midt i november.
Svalbards miljøvernfond (Kap. 1472 post 50) For fristar og skjema for søknader, sjå: Svalbards miljøvernfond
Tilskudd fra Norges klima- og skogsatsing