Tilskotsordningar

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Vi tek atterhald om at Stortinget vedtek alle ordningane slik det er gjort framlegg om i Prop. 1 S (2021-2022).

Tilskotsordningar for 2022

Tilskot til naturforvaltningstiltak

Søknadsfrist

Varetaking av  naturmangfald i kommuneplanlegging (Kap. 1420 post 60) 15. februar 2022
Skrantesjukeprøver frå fallvilt (Kap. 1420 post 64) 1. mai 2022
Vassmiljøtiltak (Kap. 1420 post 70) med følgjande underpostar:  
Kalking (Underpost 1) 15. januar 2022
Anadrome laksefisk (Underpost 2) 15. januar 2022
Generell vassforvaltning (Underpost 3) 15. januar 2022
Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt (Kap. 1420 post 72), med følgjande underpostar:  
Erstatning for husdyr 1. november 2022
Erstatning for tamrein 15. april 2022
Rovvilttiltak (Kap. 1420 post 73):  
Del 1. Førebyggjande tiltak  15. januar 2022
Akutte førebyggjande tiltak Ingen søknadsfrist
Del 2. Konfliktdempande tiltak 15. januar 2022
Del 3. Omstillingstiltak 15. februar 2022
Naturarv og kulturlandskap (Kap. 1420 post 81) med følgjande ordningar:  
Naturskjøtsel i verdensarvområde (Tidligere Forvaltningstiltak i verdsarvområde.) Kommunen fastsetter søknadsfrist
Tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket Kommunen fastsetter søknadsfrist
Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap 15. januar 2022
Tiltak for ville pollinerande insekt 15. januar 2022
Verdiskaping naturarv 15. januar 2022
Villreinfjellet som verdiskapar 15. januar 2022
Grunntilskot til autoriserte nasjonale turststiar 15. januar 2022
Tilskot til nasjonale turiststiar 15. januar 2022
Arter og naturtypar (Kap. 1420 post 82) med følgjande underpostar:  
Truga arter (Underpost 1) 15. januar 2022
Truga naturtypar (Underpost 2) 15. januar 2022
Tiltak mot framande arter (Kap. 1420 post 83) 15. januar 2022
Naturinformasjonssenter (Kap. 1420 post 85):  
Tilskudd til besøkssenter 15. januar 2022
Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter 15. januar 2022
Midler til naturveiledere 15. januar 2022
Fiskeformål (Kap. 1425 post 70) 15. januar 2022

Tilskot til friluftsliv

Søknadsfrist

Friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar:  
Friluftslivsaktivitet (Søknader om nasjonale tiltak eller tiltak som involverer mange fylker, sendes til Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.) 15. januar 2022
Friluftslivsaktivitet (Søknader om lokale og regionale tiltak (et eller et fåtall fylker) sendes til angjeldende fylkeskommune(r).) 1. februar 2022
Friluftsaktivitet for personar med innvandrarbakgrunn 15. januar 2022
Driftsstøtte til friluftslivsorganisasjonar 15. januar 2022
Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde 1. februar 2022
Skjergardstenesta 1. februar 2022
Skjergardstenestas og tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 15. februar 2022
Tilskot til fylkeskommunane til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer 1. mars 2022
Andre friluftslivstilskudd 15. januar 2022
Statlege tileigningar, bandlegging av friluftslivsområde (Kap. 1420 post 30) 15. januar 2022

Tilskotsordningar på forureiningsområde

Søknadsfrist

Returordning for kasserte fritidsbåtar (Kap. 1420 post 63) Kommunar og interkommunale avfallsselskap må sende søknad om tilskot innan 1. november kvart år, mens førehandsgodkjente mottakarar av tilskot må søkje innan 1. august og 1. november kvart år.
Tilskot til opprydding i marin forsøpling (Kap. 1420 post 71) 2. februar 2022
Utbetaling av vrakpant, og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar (Kap. 1420 post 75): Utbetaling av vrakpant skjer fortløpande. 
Refusjonsordningar (Kap. 1420 post 76) med følgjande ordningar:  
Refusjon av smøreoljeavgifta Ingen søknadsfrist.
Refusjon av avgift på hydrofluorkarbonar (HFK) og perfluorkarbonar (PFK) Ingen søknadsfrist.
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 69) 10. desember 2021
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 79) 10. desember 2021

Tilskot til kulturmiljøtiltak

Søknadsfrist

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak (kap. 1400 post 76):  
Grunntilskudd til autoriserte besøkssenter 15. januar 2022
Tilskot til kulturmiljøtiltak (Kap. 1429 post 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79):  
Tilskot til kulturminnearbeid i kommunane (kap. 1429 post 60) 15. februar 2022
Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne (Kap. 1429 post 70) 15. januar 2022 for søknad om tilskot frå forvaltningsinstitusjonar med ansvar for arkeologiske kulturminne etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.
Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap (Kap. 1429 post 71) 1. november 2022
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne (Kap. 1429 post 72) 1. november 2022
Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring  (Kap. 1429 post 73)  
Tilskot til vedlikehald, konservering og dokumentasjon av stavkyrkjer 1. november 2022
Tilskot til ruiner og anlegg frå mellomalder 1. november 2022
Tilskot til freda mellomalderhus i privat eige frå før 1537 1. november 2022
Tilskot til sikring av stavkyrkjer Ingen søknadsfrist.
Tilskot til brannsikring av tette trehusområde 1. november 2022
Tilskokt til brannsikring av mellomalderkyrkjer i stein 1. november 2022
Tilskot til konservering av kunst og interiør i kyrkjer 1. november 2022
Tilskot til Fartøyvern (Kap. 1429 post 74) 1. november 2022
Tilskot til fagutvikling i fartøyvernet (Kap. 1429 post 75) 1. november 2022
Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Ingen søknadsfrist. Søknader blir behandla fortløpande. Det er likevel ønskeleg at søknader blir i forkant sendt inn av eller tidleg i det året det blir søkt om tilskot for.
Tilskot til verdsarven (Kap. 1429 post 79) 1. november 2022 (Kommunane og fylkeskommunane kan også ha eigne søknadsfristar som ein kan få opplyst ved å vende seg dit.)
Norsk kulturminnefond - Tilskot til disposisjon for kulturminnetiltak (Kap. 1432 post 50) Ingen søknadsfrist.

Tilskot til klimatiltak

Søknadsfrist

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing (Kap. 1420 post 61) med følgjande to ordningar:

Tilskot til kommunale klimatiltak (Klimasats) 15. februar 2022
Tilskot til klimatilpassing i kommunane og fylkeskommunane 15. februar 2022
Tilskot til grøn skipsfart (Kap. 1420 post 62) 15. februar 2022
Enova SF (Kap. 1428 post 50) Sjå heimesida til Enova for meir informasjon.
CO2-kompensasjonsordningen for industrien (Kap. 1420 post. 74) Søknadsfristen er innan 1. mars året etter støtteåret det søkast kompensasjon for.

Andre tilskotsordningar

Søknadsfrist

Særleg omtale av tilskot til reisestøtte til deltaking for norske frivillige organisasjonar på internasjonale klima- og miljømøte i 2021 1. mars 2022
Tilskot til frivillige klima- og miljøorganisasjonar samt klima- og miljøstiftelsar (Kap. 1400 post 70) 1. juni 2022
Tilskot til ymse organisasjonar og stiftingar m.m (Kap. 1420 post 77) med følgjande ordningar:  
Tilskot til frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige stiftingar innanfor forureiningsområdet 15. januar 2022
Tilskot til naturfaglege organisasjonar 15. januar 2022
Tilskot til miljømerking, miljøvennleg forbruk og forbrukarinformasjon 15. januar 2022
Stipend (Kap. 1471 post 50) Utlysing av ordninga skjer i slutten av oktober kvart år med frist midt i november.
Svalbards miljøvernfond (Kap. 1472 post 50) For fristar og skjema for søknader, sjå: Svalbards miljøvernfond
Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2022 15. februar 2022
Tilskudd fra Norges klima- og skogsatsing