Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskotsordningar

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar.

 

Tilskotsordningar for 2020

Tilskot til naturforvaltningstiltak

Søknadsfrist

Tilskot til skrantesjukeprøver frå fallvilt (Kap. 1420 post 64) 1. mai 2020
Tilskot til tiltak i kommunar med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold (Kap. 1420 post 65) 15. juni 2020
Tilskot til vassmiljøtiltak (Kap. 1420 post 70) med følgjande underpostar:  
Kalking (Underpost 1) 15. januar 2020
Anadrome laksefisk (Underpost 2) 15. januar 2020
Generell vassforvaltning (Underpost 3) 15. januar 2020
Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt (Kap. 1420 post 72) 1. april 2020 (tamrein)
1. november 2020 (husdyr)
Tilskot til rovvilttiltak (Kap. 1420 post 73):  
Del 1. Førebyggjande tiltak  15. januar 2020
Del 2. Konfliktdempande tiltak 15. januar 2020
Del 3. Omstillingstiltak 15. januar 2020
Tilskot til naturarv og kulturlandskap (Kap. 1420 post 81) med følgjande ordningar:  
Tilskot til tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap 15. januar 2020
Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt 15. januar 2020
Tilskot til verdiskaping naturarv 15. januar 2020
Tilskot til villreinfjellet som verdiskapar 15. januar 2020
Tilskot til Nasjonale Turiststigar 1. februar 2020
Tilskot til truga arter og naturtypar (Kap. 1420 post 82) med følgjande underpostar:  
Tilskot til truga arter (Underpost 1) 15. januar 2020
Tilskot til truga naturtypar (Underpost 2) 15. januar 2020
Tilskot til tiltak mot framande arter (Kap. 1420 post 83) 15. januar 2020
Tilskot til naturinformasjonssenter (Kap. 1420 post 85) 15. januar 2020
Tilskot til fiskeformål (Kap. 1425 post 70) 15. januar 2020

Tilskot til friluftsliv

Søknadsfrist

Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar:  
Friluftslivsaktivitet

15. januar 2020 for søknader som skal til Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.
1. februar 2020 for lokale og regionale søknader som skal til fylkeskommunane.

Friluftsaktivitet for personar med innvandrarbakgrunn 15. januar 2020
Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde 1. februar 2020
Skjergardstenesta 1. februar 2020
Statlege tileigningar, bandlegging av friluftslivsområde (Kap. 1420 post 30) 15. januar 2020

Tilskotsordningar på forureiningsområde

Søknadsfrist

Returordning for kasserte fritidsbåtar (Kap. 1420 post 63) Kommunar og interkommunale avfallsselskap må sende søknad om tilskot innan 1. november kvart år, mens førehandsgodkjente mottakarar av tilskot må søkje innan 1. august og 1. november kvart år.
Tilskot til opprydding i marin forsøpling (Kap. 1420 post 71) Frist for å søke om midlar blir kvart år annonsert på Miljødirektoratet si heimeside.
Utbetaling av vrakpant, og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar (Kap. 1420 post 75) Utbetaling av vrakpant skjer fortløpande.
Refusjonsordningar (Kap. 1420 post 76) med følgjande ordningar:  
Refusjon av smøreoljeavgifta Ingen søknadsfrist.
Refusjon av avgift på hydrofluorkarbonar (HFK) og perfluorkarbonar (PFK) Ingen søknadsfrist.
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 69)
Ordninga skal nyttast til å dekkje utgifter som kommunane har til å undersøke og gjennomføre oppryddingstiltak på land og i botn i sjø og vatn som er forureina med helse- og miljøfarlege stoff. Målgruppa er kommunar, og midlane skal nyttast til delfinansiering av oppryddingstiltak i kommunal regi, òg der fleire aktørar er med på å finansiere tiltaket.
Ein tilrår å ta kontakt med Miljødirektoratet for å klarleggje krava til den einskilde søknad på førehand.
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 79)
Ordninga skal nyttast til å dekkje utgifter som kommunale og interkommunale selskap og verksemder, private verksemder og privatpersonar har til å undersøkje og til å gjennomføre oppryddingstiltak i grunn på land og botn i sjø og vatn som er forureina med helse- og miljøfarlege stoff.
Ein tilrår å ta kontakt med Miljødirektoratet for å klarleggje krava til den einskilde søknad på førehand.

Tilskot til kulturminnetiltak

Søknadsfrist

Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79):
Generell omtale
 
Tilskot til kulturminnearbeid i kommunane (kap. 1429 post 60) 15. februar 2020
Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne (Kap. 1429 post 70) Bevaringprogram 15. januar 2020. Elles ingen søknadsfrist. 
Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap (Kap. 1429 post 71) Fylkeskommunane og Sametinget har eigne søknadsfristar som ein kan få opplyst ved å vende seg dit.
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne (Kap. 1429 post 72) 1. november 2019
Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring  (Kap. 1429 post 73) 15. januar 2020
Tilskot til Fartøyvern (Kap. 1429 post 74) 1. november 2019
Tilskot til fartøyvernsenter (Kap. 1429 post 75) 1. oktober 2019
Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Ingen søknadsfrist.
Tilskot til verdsarven (Kap. 1429 post 79) 15. januar 2020 (Kommunane og fylkeskommunane har eigne søknadsfristar som ein kan få opplyst ved å vende seg dit.)
Norsk kulturminnefond - Tilskot til disposisjon for kulturminnetiltak (Kap. 1432 post 50) Ingen søknadsfrist.
Oversikt over andre tilskotsordningar som er aktuelle for kulturminne og kulturmiljø  

Tilskot til klimatiltak

Søknadsfrist

Tilskot til klimatiltak og klimatilpassing (Kap. 1420 post 61) med følgjande to ordningar:

Tilskot til kommunale klimatiltak (Klimasats) 15. februar 2020
Tilskot til klimatilpassing i kommunane 15. februar 2020
Enova SF (Kap. 1428 post 50) Sjå heimesida til Enova for meir informasjon.
CO2-kompensasjonsordning for industrien (Kap. 1420 post 74) Søknadsfristen er innan 1. mars året etter støtteåret det søkast kompensasjon for.

Andre tilskotsordningar

Søknadsfrist

Særleg omtale av tilskot til reisestøtte til deltaking for norske frivillige organisasjonar på internasjonale klima- og miljømøte i 2020 1. mars 2020
Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftingar (Kap. 1400 post 70)

Sjølv om mottakarane har søkt, og er namngjeve i budsjettproposisjonen for 2020, må dei søke innan fristen i 2020 for å få tilskot for 2021. Søknadsfristen for 2021 er 15. mai 2020.

Grunnet pågående arbeid med forskriftsendring er søknadsfristen for 2021 utsatt til 1. august 2020.  

Tilskot til ymse organisasjonar og stiftingar m.m (Kap. 1420 post 77) med følgjande ordningar:  
Tilskot til frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige stiftingar innanfor forureiningsområdet 15. januar 2020
Tilskot til naturfaglege organisasjonar 15. januar 2020
Tilskot til miljømerking, miljøvennleg forbruk og forbrukarinformasjon 15. januar 2020
Stipend (Kap. 1471 post 50)
Stipendmidlane under Norsk Polarinstitutt skal medverke til å auke rekruttering til og kompetansen innafor norsk polarforsking.
Utlysing av ordninga skjer i slutten av oktober kvart år med frist midt i november.
Svalbards miljøvernfond (Kap. 1472 post 50)

For fristar og skjema for søknader, sjå: http://www.sysselmannen.no/, og klikk på ”Svalbards miljøvernfond” nedst  til venstre på forsida.

 

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2020-2021 15. februar 2020