Tilskotsordningar

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Vi tek atterhald om at Stortinget vedtek alle ordningane slik det er gjort framlegg om i Prop. 1 S (2023-2024).

Tilskotsordningar for 2024

Tilskot til naturforvaltningstiltak

Søknadsfrist

Artsdatabanken (kap 1411 post 70):  
Tilskot til å styrkje kunnskap om og formidling av naturmangfaldet - Artsprosjektet 25. november 2023
Tilskot for å vareta naturmangfald i kommuneplanlegging (Kap. 1420 post 60) 1. februar 2024
Skrantesjukeprøver frå fallvilt (Kap. 1420 post 64) 10. mai 2024
Erstatning for beitedyr tekne av rovvilt (Kap. 1420 post 72), med følgjande underpostar:  
Erstatning for husdyr 1. november 2024
Erstatning for tamrein 15. april 2024
Tolskot til rovvilttiltak (Kap. 1420 post 73):  
Førebyggjande tiltak:   
Allmene førebyggjande tiltak  15. januar 2024
Akutte førebyggjande tiltak Ingen søknadsfrist.
Konfliktdempande tiltak 15. januar 2024
Skadefelling:  
Refusjon av skadefellingsutgifter for kommuner Frist følger av Statsforvalteren sitt vedtak om skadefelling.
Tilskot til førebuing av skadefelling av rovdyr gjennomført av kommunale og interkommunale skadefellingslag 10. mai 2024
Tilskot til tiltak for å ta vare på natur (Kap. 1420 post 80) med følgjande ordningar:  
Kalking 15. januar 2024
Anadrome laksefisk  15. januar 2024
Generell vassforvaltning 15. november 2024
Tiltak for å ta vare på natur i verdensarvområde (Tidligere Naturskjøtsel i verdensarvområde) Kommunen fastsetter søknadsfrist.
Tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket Kommunen fastsetter søknadsfrist.
Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap 15. januar 2024
Tiltak for ville pollinerande insekt 15. januar 2024
Trua artar 15. januar 2024
Trua naturtypar 15. januar 2024
Tiltak mot framande artar 15. januar 2024
Naturrestaurering 10. januar 2024
Verdiskaping basert på naturarven (Kap. 1420 post 81) med følgjande ordningar/søkeformål:  
Villreinfjellet som verdiskapar 15. januar 2024
Verdiskaping naturarv 15. januar 2024
Besøkssenter for natur og verdsarv, med følgjande ordninger/søkeformål (Kap. 1420 post 85):  
Besøkssenter for natur:  
Grunntilskot til autoriserte besøkssenter (Utenom verdsarv) 15. januar 2024
Tilskot til utviklingstiltak for besøkssenter natur 15. januar 2024
Tilskot til naturrettleiing 15. januar 2024
Besøkssenter for verdensarv:  
Grunntilskot til autoriserte besøkssenter verdsarv 15. januar 2024
Tilskot til utviklingstiltak for besøkssenter verdensarv 15. januar 2024
Fiskeformål (Kap. 1425 post 70) 15. januar 2024

Tilskot til friluftsliv

Søknadsfrist

Tilskudd til kommuner for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden (Kap. 1420 post 66) Ingen søknadsfrist.
Friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar/søkeformål:  
Friluftslivsaktivitet (Søknader om nasjonale tiltak eller tiltak som involverer mange fylker, sendes til Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.) 20. november 2023
Friluftslivsaktivitet (Søknader om lokale og regionale tiltak (et eller et fåtall fylker) sendes til angjeldende fylkeskommune(r).) 1. desember 2023
Driftsstøtte til friluftslivsorganisasjonar 15. januar 2024
Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde 1. desember 2023
Skjergardstenesta 1. februar 2024
Skjergardstenesta og tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 15. februar 2024
Tilskot til fylkeskommunane til prosjekt for friluftslivets ferdselsårer 1. mars 2024
Andre friluftslivstilskudd 15. januar 2024
Grunntilskot til autoriserte nasjonale turststiar 15. januar 2024
Tilskot til nasjonale turiststiar 20. november 2023
Statlege tileigningar, bevaring av viktige friluftslivsområde (Kap. 1420 post 30) 15. januar 2024

Tilskotsordningar på forureiningsområde

Søknadsfrist

Returordning for kasserte fritidsbåtar (Kap. 1420 post 63) Kommunale anlegg må sende søknad om tilskot innan 1. november kvart år, mens førehandsgodkjente mottakarar av tilskot må søkje innan 1. august og 1. november kvart år.
Tilskot til opprydding i marin forsøpling (Kap. 1424 post 71) 22. januar 2024
Utbetaling av vrakpant, og tilskot til kjøretøy og fritidsbåtar (Kap. 1420 post 75) Utbetaling av vrakpant skjer fortløpande. 
Refusjonsordningar (Kap. 1420 post 76) med følgjande ordningar:  
Refusjon av smøreoljeavgifta Ingen søknadsfrist.
Refusjon av avgift på hydrofluorkarbonar (HFK) og perfluorkarbonar (PFK) Ingen søknadsfrist.
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 69) 8. desember 2023 kl. 12.00
Oppryddingstiltak (Kap. 1420 post 79) 8. desember 2023 kl. 12.00
Tilskot til kommunar lang Oslofjorden til planlegging og prosjektering av nitrogenfjerning (Kap. 1420 post 80) 1. desember 2023

Tilskot til kulturmiljøtiltak

Søknadsfrist

Tilskot til kulturmiljøtiltak (Kap. 1429 post 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79):  
Tilskot til kulturminnearbeid i kommunane (kap. 1429 post 60) 15. februar 2024
Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne (Kap. 1429 post 70) 15. januar 2024 for søknad om tilskot frå forvaltningsinstitusjonar med ansvar for arkeologiske kulturminne etter forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.
Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap (Kap. 1429 post 71) 1. november 2024
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne (Kap. 1429 post 72) 1. november 2024
Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring  (Kap. 1429 post 73) 1. november 2024
Tilskot til Fartøyvern (Kap. 1429 post 74) 1. november 2024
Tilskot til fagutvikling i fartøyvernet (Kap. 1429 post 75) 1. november 2024
Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Ingen søknadsfrist. Søknader blir behandla fortløpande. Det er likevel ønskeleg at søknader blir i forkant sendt inn av eller tidleg i det året det blir søkt om tilskot for.
Tilskot til verdsarven (Kap. 1429 post 79) 1. november 2024
Norsk kulturminnefond - Tilskot til disposisjon for kulturminnetiltak (Kap. 1432 post 50) Ingen søknadsfrist.

Tilskot til klimatiltak

Søknadsfrist

Tilskot til klimatilpassing i kommunane og fylkeskommunane (Kap. 1420 post 61) 15. februar 2024
Klimasats (Kap. 1420 post 61) 15. februar 2024
Tilskot til grøn skipsfart (Kap. 1420 post 62) Siste halvdel av 2024
CO2-kompensasjonsordningen for industrien (Kap. 1420 post. 74) Søknadsfristen er innan 1. mars året etter støtteåret det søkast kompensasjon for.
Enova SF (Kap. 1428 post 50) Sjå heimesida til Enova for meir informasjon.

Andre tilskotsordningar

Søknadsfrist

Særleg omtale av tilskot til reisestøtte til deltaking for norske frivillige organisasjonar på internasjonale klima- og miljømøte i 2024 1. mars 2024
Tilskot til ymse organisasjonar og stiftingar m.m med følgjande ordningar:  
Tilskot til frivillige klima- og miljøorganisasjonar samt klima- og miljøstiftelsar (Tidl. Kap. 1400 post 70) 1. november 2023
Tilskot til frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige stiftingar innanfor forureiningsområdet  15. januar 2024
Tilskot til naturfaglege organisasjonar 15. januar 2024
Tilskot til miljømerking, miljøvennleg forbruk og forbrukarinformasjon 18. januar 2024
Stipend-Arctic field Grant (Kap. 1471 post 50) Utlysing av ordninga skjer i slutten av oktober kvart år med frist midt i november.
Svalbards miljøvernfond (Kap. 1472 post 50) For fristar og skjema for søknader, sjå: Svalbards miljøvernfond
Tilskudd fra Norges klima- og skogsatsing