Tilskudd fra Norges klima- og skogsatsing

Informasjon om tilskudd fra Norges klima- og skogsatsingen, og hvordan du kan søke.

Norge har lovet inntil tre milliarder kroner årlig til tropiske skogland for å redusere avskoging, gjennom klima- og skogsatsingen. Internasjonalt er satsingen kjent som Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI).

Initiativet forvalter et tilskudd som har som overordnet mål å medvirke til at redusert og reversert tap av tropisk skog bidrar til et stabilt klima, bevart naturmangfold og bærekraftig utvikling.

Klima- og skogsatsingen i Klima- og miljødepartementet finansieres fra bistandsbudsjettet

Slik søker du tilskudd fra klima- og skogsatsingen

Under det overordnede målet er det to delmål

 • Medvirke til bærekraftig skog- og arealforvaltning i utviklingsland
 • Medvirke til redusert press på tropiske skogareal fra globale markeder

For å få støtte over tilskuddsordningen må et tiltak kunne vise resultater opp mot et eller flere av resultatmålene (outcomes) for ordningen (jamfør initiativets resultatrammeverk, se lenke under):

 • Vedtatt og gjennomført politikk for bærekraftig skog- og arealforvaltning i tropiske skogland og delstater.
 • Styrkede rettigheter og bedre levekår for urfolk og lokalsamfunn i tropiske skogland.
 • Effektive internasjonale incentivstrukturer for redusert avskoging i tropiske skogland.
 • Økt transparens i arealforvaltning, arealbruk, verdikjeder og finansiering.
 • Råvaremarkeder stimulerer til avskogingsfri produksjon i tropiske skogland.
 • Finansmarkeder stimulerer til avskogingsfri råvareproduksjon i tropiske skogland.
 • Redusert skogkriminalitet.

Disse kan få tilskudd fra klima- og skogsatsingen

Aktører som bidrar til at målene blir nådd kan få tilskudd, som:

 • myndigheter
 • organisasjoner
 • offentlige og private institusjoner
 • finansieringsinstitusjoner
 • internasjonale, nasjonale og lokale kompetansemiljøer
 • allianser og nettverk   

Les mer om kriteriene for å få tilskudd

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for klima- og skogsatsingen

Norad og flere ambassader har fått delegert ansvar for ulike deler av porteføljen.

De som fyller vilkårene for å søke tilskudd, kan sende søknad til Klima- og miljødepartementet, Norad eller en ambassade som forvalter en del av tilskuddet.

Blant annet forvalter Norad tilskudd til sivile samfunnsorganisasjoner. De viser også alle evalueringer som er gjort av innsatser innenfor klima- og skoginitiativet.