Statsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før.

Bunke med dokumenter

Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober kl. 10.00.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget.

Illustrasjonsbilde

Om budsjettene

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget.

Aktuelt nå

Dokumenter

Meld. St. 1 (2021-2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2021-2022)

Statsbudsjettet 2022

Samlet framstilling av Regjeringen Solbergs forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Kontakt

Finansavdelingen (FA)

Telefon: 22 24 43 03
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo