Hvordan finne fram i statsbudsjettet?

Her finner du en oversikt over budsjettets inndeling og hva de ulike budsjettdokumentene inneholder. Statsbudsjettet blir inndelt i kapitler som igjen er inndelt i poster. Kapitlene som angir formålet med bevilgningen, nummereres fortløpende i ulike nummerserier for de ulike departementene, mens nummereringen av postene følger et fastlagt mønster hvor postnummeret angir hva slags type utgift eller inntekt det er.

For å finne fram i statsbudsjettet er det en fordel å vite hvordan budsjettet er inndelt og ikke minst hva de ulike budsjettdokumentene inneholder.

Budsjettets inndeling

Stortingets bevilgningsvedtak er knyttet til beløpet under den enkelte post på hvert kapittel. Bevilgningsreglementet krever at de ulike utgiftene og inntektene skal inndeles i fire avdelinger. Dette skjer ved å inndele postnummer-seriene i disse avdelingene:

Utgifter

  1. Statens egne driftsutgifter: Postene 1-29
  2. Nybygg og anlegg mv: Postene 30-49
  3. Overføringer til andre: Postene 50-89
  4. Utlån, statsgjeld mv: Postene 90-99

Inntekter

  1. Salg av varer og tjenester: Postene 1-29
  2. Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.: Postene 30-49
  3. Overføringer fra andre: Postene 50-89
  4. Tilbakebetalinger mv: Postene 90-99

Valg av budsjettdokument

For å finne fram i budsjettet, må en først velge hvilket budsjettdokument som skal hentes opp.

Statsbudsjettet inneholder regjeringens forslag til budsjett og budsjettet som ble vedtatt året før. Disse versjonene består av alle utgifts- og inntektsbevilgninger under det enkelte fagdepartement, Svalbardbudsjettet, skattevedtak, avgiftsvedtak og andre vedtak.

Under Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ligger stortingsproposisjonene om Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet. Dette er samleproposisjoner fra Finansdepartementet som inneholder forslag til budsjettendringer under de fleste departementene. Denne proposisjonen skal inneholde de fleste endringene på budsjettet som regjeringen mener er nødvendig å foreta for første halvår i budsjettåret.

I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å fremme egne budsjettproposisjoner fra fagdepartementene i tillegg til samleproposisjonen som fremmes i forbindelse med RNB. For å finne slike mer enkeltstående budsjettendringer, henvises det til budsjettendringer i stortingsproposisjoner. Her ligger proposisjoner om tilleggsbevilgninger eller omdisponeringer på enkelte budsjettkapitler som fremmes i løpet av året. Stortinget behandler slike proposisjoner fortløpende, først ved at stortingskomiteene avgir innstilling og til slutt ved at Stortinget fatter vedtak i plenum. Se også Stortingets nettsider for informasjon om denne behandlingen.

Statsregnskapet inneholder regnskapstallene for bevilgningene og finansielle balanser.

Ved eventuell sammenligning av beløpene i statsregnskapene mellom regnskapsår for å studere utviklingen innenfor ulike budsjettkapitler, gjøres det oppmerksom på at det jevnlig foretas endringer i kapittelstrukturen og poststrukturen mellom de enkelte årene. Dette kan skyldes arbeid med å forenkle budsjettet, formål som opphører på budsjettet eller nye formål som kommer inn på statsbudsjettet eller det kan bl.a. følge av endringer i departementsstrukturen. I de tilfellene hvor det er foretatt slike endringer i kapittel- eller postnummer må en kjenne til det nye kapittel- eller postnummeret for å kunne foreta meningsfylte sammenligninger mellom år.

Generell framgangsmåte etter å ha valgt budsjettdokument

Etter å ha valgt budsjettdokument, benyttes innholdsfortegnelsen i feltet til venstre på skjermen. Ved å klikke på hovedoverskriftene, vil det i de fleste tilfeller komme opp en mer detaljert meny som kan benyttes for å hoppe rett til den delen av statsbudsjettet som velges.

Det vil framgå, ved å klikke gjennom dokumentene, at de fleste budsjettene også inneholder tekstavsnitt og noen ganger figurer og tabeller i tillegg til selve bevilgningene fordelt på kapitler og poster. Tekstavsnittene i proposisjonene vil som regel gi en presentasjon av de viktigste endringene som foreslås, og det vil også framgå om det er foretatt større endringer i kapittel- og poststruktur.