Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Oljeinntektene og bruken av dem

Inntektene fra olje- og gassvirksomheten avsettes i Statens pensjonsfond utland. Handlingsregelen er en langsiktig rettesnor for bruk av fondets midler i norsk økonomi.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Finanspolitikkutvalget

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser (tidligere Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål) skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk.

Bilde av IMFs logo

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonalt økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer.

Nett-tv

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Pressemelding 06.10.2023

Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

Nett-tv

Verdenskart

Augustforedraget 2023: Statsbudsjettet i en urolig verden

Pressemelding 25.08.2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag om hvordan en stadig mer urolig verden påvirker norsk økonomi, og konsekvenser dette får for innretningen på statsbudsjettet.

Meld. St. 1 (2023-2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.