Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU).

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Metodeutvalget

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

IMF. Photo: IMF

Det internasjonale valutafondet (IMF)

Finansdepartementet har ansvaret for norsk politikk overfor Det internasjonale valutafondet (IMF), som arbeider for å fremme internasjonalt økonomisk og finansielt samarbeid og kan yte kriselån til land med betalingsbalanseproblemer.

Aktuelt nå

Nett-tv

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Ny statistikklov legges frem

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå – statistikkloven. – SSBs virksomhet vil i all hovedsak fortsette som i dag. SSB gjør en god og viktig jobb og nyter høy tillit i samfunnet. Lovforslaget legger til rette for at dette skal fortsette, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Meld. St. 2 (2018–2019)

Regjeringen vil skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber og sikre flere ben å stå på.

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Prop. 114 S (2018–2019)

Det går godt i norsk økonomi. Veksten er sterk, stadig flere kommer i jobb og den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år.

Til toppen