Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Metodeutvalget

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

IMF overvåker den økonomiske utviklingen, både globalt og i de enkelte medlemslandene. Den siste artikkel IV-konsultasjonen for Norge ble gjennomført i mai 2014 og behandlet i IMFs styre i august.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett onsdag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Finansdepartementet.

Nett-tv

15. juni

Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Nett-tv

28. mai:

IMF om norsk økonomi

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.

Flere aktuelle saker om Norsk økonomi

Dokumenter

Sentralbankloven:

Endringer i sentralbankloven

– Dagens styrings- og kontrollstruktur fungerer godt. Jeg ønsker nå å styrke Norges Bank ytterligere, blant annet i lys av den stadig større oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU), sier finansminister Siv Jensen.

Meld. St. 1 (2015 - 2016)

Nasjonalbudsjettet 2016