Økonomiske modeller

Finansdepartementet bruker flere økonomiske modeller til støtte i analysearbeid og rådgivning. Økonomiske modeller kan blant annet bidra til å systematisere informasjon om sammenhenger i økonomien, forklare hva som driver den økonomiske utviklingen og lage prognoser for hvordan økonomien vil utvikle seg. Økonomiske modeller kan også være til hjelp ved illustrasjon av usikkerhet og alternative økonomiske forløp, samt belyse både normative og deskriptive spørsmål i den økonomiske politikken. Modellene som Finansdepartementet bruker har ulik karakter avhengig av hva de skal brukes til.

Økonomiske modeller i Finansdepartementet:

  • KVARTS er en stor makroøkonometrisk modell som brukes til fremskrivinger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt.
  • Empiriske tidsseriemodeller benyttes til fremskrivinger på kort sikt.
  • DEMEC er en numerisk generell likevektsmodell utformet for å studere langsiktige sammenhenger mellom demografi, makroøkonomisk utvikling og offentlige finanser.
  • SNoW er en numerisk generell likevektsmodell som Finansdepartementet har brukt til å studere klimaspørsmål.
  • LOTTE er en gruppe mikrosimuleringsmodeller som brukes av Finansdepartementet til å fremskrive skatteinntekter og analysere effekten av skatteendringer.
  • MOSART er en dynamisk mikrosimuleringsmodell for fremskrivinger og analyser av fremtidig arbeidstilbud, utdanningsnivå og trygd.
  • NORA (NORwegian fiscal policy Analysis model) er en makroøkonomisk modell som kan brukes til å analysere hvordan finanspolitikken påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser på mellomlang sikt.