Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Illustrasjonsbilde

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene utgjorde i overkant av 63 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene i 2020.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter og utgjør 33 prosent av samlede skatter og avgifter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Bilde av oljeplattform

Foreslår omlegging av petroleumsskatten

31.08.2021: Regjeringen legger i dag frem et forslag til ny petroleumsskatt. Det nye systemet vil gi et langsiktig og forutsigbart, men også noe strammere, petroleumsskattesystem. Skattesystemet vil være godt tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteutvalg: Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem

18.06.2021: Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalgets frist er 1. november 2022.

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Telefon: 22 24 45 09
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo