Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene er anslått å utgjøre 72 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene i 2014.

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter og toll og er anslått å utgjøre 28 prosent av samlede skatter og avgifter i 2014.

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringa vil utvide overgangsordninga for uføre. Vidare foreslår Regjeringa fleire avgiftsendringar som vil gi insentiv til bruk av klimavennleg drivstoff. Regjeringa har òg sett i gang ei reform for å få ei betre og meir effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.

Høring: NOU 2014: 13

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Finansdepartementet sender i dag NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi på høring.

Høring: Ny skatteforvaltningslov

Forenkler reglene for skatteforvaltning

- Forslaget vil gi et enklere og mer brukervennlig regelverk, og styrke skattyternes rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

Flere aktuelle saker om Skatter og avgifter

Dokumenter

Prop 1. LS (2014 - 2015)

Skatter, avgifter og toll 2015

Regjeringens hovedmål i skatte- og avgiftspolitikken er å finansiere fellesgoder mest mulig effektivt. Skatte- og avgiftspolitikken er en viktig del av strukturpolitikken og en av regjeringens fem hovedområder i arbeidet for en mer produktiv økonomi.

NOU 2014: 13

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

I utredningen foreslår skatteutvalget at selskapsskatten tilpasses den internasjonale utviklingen med mer mobile skattegrunnlag og lavere selskapsskattesatser.