Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Illustrasjonsbilde

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene utgjorde i overkant av 70 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene i 2019.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter og utgjør 30 prosent av samlede skatter og avgifter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Redusert eiendomsskatt

Regjeringen fortsetter å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen på bolig- og fritidseiendom. Regjeringen innfører også fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff. Endringen kan bidra til lavere sukkerinnhold i produktene. Drikkevarene med høyest sukkerinnhold får uendret avgift. Produkter som kun inneholder naturlig sukker, vil fortsatt være fritatt for avgift.

Dokumenter

Skatter, avgifter og toll 2021

Prop. 1 LS (2020–2021)

Samlet framstilling av regjeringens forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Nasjonalbudsjettet 2021

Meld. St. 1 (2020–2021)

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Telefon: 22 24 45 09
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo