Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene er anslått å utgjøre 71 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene i 2015.

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter og toll og er anslått å utgjøre om lag 29 prosent av samlede skatter og avgifter i 2015.

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nett-tv

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2016

Regjeringa foreslår meirverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til velgjerande føremål. Vidare vil regjeringa tilpasse skatteavgrensingsregelen til trinnskatten. Regjeringa varslar innføring av ei ordning med utsett formuesskatt i samband med budsjettet for 2017.

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Utsett formuesskatt ved underskot

I samband med budsjettet for 2017 vil Regjeringen foreslå ei midlertidig og avgrensa ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går med rekneskapsmessig underskot. - Utsett formuesskatt for eigarane kan gjere det enklare for verksemder som ikkje har god tilgang på kapital, å holde aktiviteten ved lag i ein krevjande periode, seier finansminister Siv Jensen.

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Endringar i eigedomsskattelova

Regjeringa foreslår at kommunane skal kunne frita fritidsbustader når dei skriv ut eigedomsskatt, og at kommunane må bruke lågaste skattesats når dei utvidar skatten til også å gjelda for bustader og fritidsbustader. - Endringane vil gje meir fleksibilitet til kommunane og ei gradvis innfasing av eigedomsskatt for dei som eig bustader og fritidsbustader, seier finansminister Siv Jensen.

Flere saker om Skatter og avgifter

Dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2016:

Prop. 121 LS (2015–2016)

Proposisjonen inneheld forslag til endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga i samanheng med Revidert nasjonalbudsjett 2016.