Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Illustrasjonsbilde

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene utgjorde 70 prosent i 2017 av de samlede skatte- og avgiftsinntektene.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter og utgjør 30 prosent av samlede skatter og avgifter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Relaterte tema

Dokumenter

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Prop. 86 LS (2017–2018)

Framlegga om endringar i skatte- og avgiftsopplegget inneber ein samla auke i provenyet på om lag 2 mill. kroner påløpt og 3 mill. kroner bokført i 2018 samanlikna med saldert budsjett for 2018.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

02.03.2018

Prop. 43 S (2017–2018)

Proposisjonen inneholder en avtale mellom Norge og Den europeiske union om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område. Avtalens formål er å bekjempe merverdiavgiftssvindel.

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Telefon: 22 24 45 09
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen