Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Illustrasjonsbilde

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene utgjorde 70 prosent i 2017 av de samlede skatte- og avgiftsinntektene.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter og utgjør 30 prosent av samlede skatter og avgifter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. – Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Nett-tv

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Rapport fra utvalget som har vurdert enklere merverdiavgift

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser, fra utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen.

Dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Prop. 115 LS (2018–2019)

Framlegga om endringar i skatte- og avgiftsopplegget inneber ein samla reduksjon i skatte- og avgiftsinntektene på om lag 40 mill. kroner påløpt og 42 mill. kroner bokført samanlikna med saldert budsjett for 2019.

Statsbudsjettet 2019:

Prop. 1 LS (2018–2019)

Regjeringen vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å finansiere fellesgoder, sikre sosial mobilitet, oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere.

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Telefon: 22 24 45 09
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen