Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Illustrasjonsbilde

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene er anslått å utgjøre 71 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene i 2015.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter og toll og er anslått å utgjøre om lag 29 prosent av samlede skatter og avgifter i 2015.

Illustrasjonsbilde

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Relaterte tema

Aktuelt nå

" "

Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Skattelettelse for pensjonister

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til pensjonister. – Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve av, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Illustrasjonsbilde

Statsbudsjettet 2017:

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017

– Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen vil redusere skatte- og avgiftsnivået for å øke verdiskapingen og for å gi større frihet for familiene og den enkelte, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 LS (2016–2017)

Regjeringen vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å finansiere fellesgoder, sikre sosial mobilitet, oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere.

Bedre skatt

Meld. St. 4 (2015–2016)

Hovedelementene i reformen er lavere selskapsskattesats og brede lettelser i personbeskatningen. I tillegg foreslår Regjeringen blant annet endringer i bedriftenes avskrivningsregler, tiltak mot overskuddsflytting og forbedring av merverdiavgiften.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.