Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet finansierer offentlige velferdsordninger og bidrar til omfordeling. Skatter og avgifter bør innrettes slik at de bidrar til høy verdiskaping og en god utnyttelse av ressursene i samfunnet.

Illustrasjonsbilde

Direkte skatter

Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, arbeidsgiveravgift, formuesskatt og eiendomsskatt. De direkte skattene utgjorde 70 prosent i 2017 av de samlede skatte- og avgiftsinntektene.

Illustrasjonsbilde

Indirekte skatter

Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter, toll og sektoravgifter og utgjør 30 prosent av samlede skatter og avgifter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019:

Reversering av avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer

Regjeringen foreslår at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer reverseres. I tillegg vil det bli satt ned et utvalg som skal vurdere både denne avgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Illustrasjonsbilde: Vekt

16.11.2018:

Multilateral avtale for endringer i skatteavtaler

Regjeringen har lagt frem en stortingsproposisjon om samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler Norge har inngått med andre land.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2019:

Prop. 1 LS (2018–2019)

Regjeringen vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å finansiere fellesgoder, sikre sosial mobilitet, oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere.

02.03.2018

Prop. 43 S (2017–2018)

Proposisjonen inneholder en avtale mellom Norge og Den europeiske union om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område. Avtalens formål er å bekjempe merverdiavgiftssvindel.

Kontakt

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Telefon: 22 24 45 09
Adresse: Postboks 8008 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen