Fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen for 2022

Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Skatteloven 1999

Fradrag/beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

Bestemmelse i skatteloven

Kr 3 000/100 000

Fribeløp i kontanter/ privat innbo m.v. i personlig skattyters formue

Bokstav a: 1989

Bokstav b: 1983

§ 4-20 (1)

Kr 600 000

Maksimal samlet personinntekt for å motta fri kost på sokkelinnretning skattefritt

1. juli 2006

§ 5-15 (1) bokstav e

Kr 20 pr. dag

Skattefrie dagpenger som utbetales i privat syke- og ulykkesforsikring

1971

§ 5-15 (1) bokstav j nr. 4

Kr 10 000

Skattefri arbeidsinntekt til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre

2014

§ 5-15 (1) bokstav o

Kr 10 000

Beløpsgrense for når tilfeldig gevinst er skattepliktig inntekt

1990

§ 5-50

Kr 5 800/2 promille av samlet lønn

 

Maksimalt fradrag for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjon for aktive yrkesutøvere eller næringsdrivende

2022

Skatteloven § 6-19 (2)

Kr 5 800

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent

2022

Skatteloven § 6-20 (3)

Terskelbeløp for begrensning av rentefradraget

Rentefradraget begrenses bare dersom netto rentekostnader overstiger 25 mill. kroner i konsern eller 5 mill. kroner utenfor konsern

2019

Skatteloven § 6-41 fjerde ledd

Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

Utgjør tilskuddet mer enn 10 000 kroner, kan fradraget ikke overstige ti prosent av skattyters inntekt før fradrag for tilskuddet

1948

Skatteloven § 6-42 annet ledd

Kr 14 000/97 000

Nedre beløpsgrense og maksimalt fradragsbeløp for arbeidsreiser og besøksreiser

2022

§ 6-44

Kr 15 000

Maksimalt årlig fradragsbeløp for avtaler om individuell sparing til pensjon

2022

§ 6-47 (1) bokstav d

Kr 500

Nedre beløpsgrense for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner mv.

2003

§ 6-50 (5)

Kr 25 000

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner mv.

2022

§ 6-50 (5)

Kr 10 000

Beløpsgrense for når betaling via bank er vilkår for fradragsrett

2011

§ 6-51

Kr 154 000

Maksimalt fradrag for fiskere og fangstfolk

2022

§ 6-60

Kr 83 000

Maksimalt fradrag for sjøfolk

2022

§ 6-61

Kr 52 476

Maksimalt særfradrag for enslige forsørgere per år (4 373 kroner per påbegynt måned)

2022

§ 6-80

Kr 9 180

Maksimalt særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne

2005

§ 6-82

Kr 20 000

Beløpsgrense for når utleieinntekt fra egen bolig er unntatt skatteplikt

1990

§ 7-2

Kr 10 000

Maksimalt fradrag for vedlikeholdskostnader ved overgang fra skattefritak til skatteplikt

1991

§ 7-10

Kr 10 000

Kostnader til plandering for jordbruksformål Overstiger fradraget 10 000 kroner skal det fordeles etter § 14-83

1982

Skatteloven § 8-1 (3)

Kr 195 000

Fradrag i jordbruksinntekt opp til en beløpsgrense

2022

Skatteloven § 8-1 (5)

Kr 195 000

Fradrag i inntekt fra reindrift opp til en beløpsgrense

2022

Skatteloven § 8-1 (6)

Kr 142 000

Fradrag i inntekt fra skiferproduksjon opp til en beløpsgrense

2009

Skatteloven § 8-1 (7)

Samlet fradrag etter skatteloven § 8-1 femte, sjette eller sjuende ledd

Samlet fradrag kan til sammen ikke overskride 195 000 kroner

2022

Skatteloven § 8-1 (8)

Avviklings- og omstillingsfond for reineiere

Avsetning til fond med beløpsgrenser

1984

Skatteloven § 8-3

Saldoavskrivning

Beløpsgrense for når driftsmiddel avskrives eller fradragsføres direkte.

1992

Skatteloven § 14-40

Rest på saldo

Beløpsgrense for når avskrivningsgrunnlag og tapssaldo kan fradragsføres direkte.

1992

Skatteloven § 14-47

Fordeling av fradrag for kostnad ved planering til jordbruksformål

Kostnader over en beløpsgrense skal fordeles over 10 år

1982

Skatteloven § 14-83

Kr 18 000

Særskilt fradrag i alminnelig inntekt i Troms og Finnmark(tiltakssonen)

2022

§ 15-5

Kr 27 500/300 000

Maksimalt innbetalt sparebeløp per inntektsår/ maksimalt samlet innbetalt sparebeløp for skattefradrag BSU

2021/2016

§ 16-10

Skattefradrag for kostnader til FoU-prosjekt (Skattefunn)

Beløpsgrenser for samlede kostnader som det kan beregnes fradrag av

2017

Skatteloven § 16-40

Oppjusteringsfaktor

Oppjustering av aksjeinntekter i alminnelig inntekt med en faktor på 1,6

2022

 

 

Forskrift til skatteloven 1999

Forskrift-
bestemmelse

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 5-12-21 (1)

Kr 4 392

Fastsettelse av fordel ved arbeidsgiverfinansierte elektroniske ytelser

2014

§ 5-12-21 (2)

Kr 1 000

Maksimal verdi av andre varer og tjenester som faktureres sammen med arbeidsfinansierte elektroniske ytelser for at disse ikke skal anses som en fordel

2014

§ 5-14-12 (1)

 

 

§ 5-14-12 (4)

 

 

 

 

§ 5-14-12 (4)

Kr 80 millioner

Maksimal balansesum for å anses som selskap i oppstarts- og vekstfase

Kr 60 millioner, Maksimal samlet verdi av underliggende aksjer under opsjoner i selskapet

Kr 3 millioner, Maksimal samlet verdi av underliggende aksjer under den ansattes opsjoner

2022

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

2022

§ 5-15-1

 

 

Maksimal verdi for skattefri gave i arbeidsforhold for hhv.

 

 

(1)

 

Kr 8 000

 

- 20 års tjenestetid/ytterligere 10 års tjenestetid,

 

2019

 

(2)

 

Kr 4 000

 

- Jubileums-/oppmerksomhetsgave

 

2019

 

(3)

Kr 5 000

- alm. gave

2021

 

 

 

 

 

 

§ 5-15-2

Kr 500

Maksimal verdi for skattefri gave utenfor arbeidsforhold

 

§ 5-15-3

Kr 8 000

Maksimal skattefri personalrabatt

2019

§ 5-15-5 (2)

Kr 200

Maksimal verdi for skattefri overtidsmat

2019

§ 5-15-6 (1)

Kr 4 000

Maksimal beløpsgrense for når salgsinntekt av hage- og naturprodukter som kan høstes fritt er skattefri.

 

§ 5-15-12

1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)

Maksimal beløpsgrense for når arbeidsgivers ytelser til dekning av utdannelse er skattefri

2004

§ 5-20-12 (2)

Kr 300

Maksimal årlig avkastning av sparing under kapitalforsikring(er) for trekk- og oppgavefritak for forventet avkastning i året

 

§ 6-44-4 (2)

Kr 3 300

Nedre beløpsgrense for når det kan kreves fradrag for bom- og fergeutgifter

2000

§ 6-50-3 (1)

10 000

Beløpsgrense for at krav om revisjon inntrer for gaver mottatt av visse frivillige organisasjoner

2000

§ 8-1-11 b

Kr 30 000

Beløpsgrense for å ta omsetning fra annen virksomhet inn i jordbruksfradrag

Ikke endret siden innføring i 2004

§ 8-2-1 (3)

Kr 4 per meter vei

Beløpsgrense for bruk av skogfond til sommervedlikehold av skogsbilvei

Ikke endret siden innføring i 2007

§ 9-14-2 (1)

Kr 5 millioner

Gevinst/tap på fysiske driftsmidler som ikke overstiger 5 millioner kroner, omfattes ikke av skatteplikt/fradragsrett ved uttak fra norsk beskatningsområde.

Beløpsgrensen ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2008.

§ 9-14-2 (2)

Kr 1 million

Samlet netto gevinst eller tap for alle eiendeler eller forpliktelser som ikke er fysiske driftsmidler og som ikke overstiger 1 million kroner i løpet av inntektsåret, omfattes ikke av skatteplikt eller fradragsrett ved uttak fra norsk beskatningsområde.

Beløpsgrensen ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2008.

§ 10-11-2

Kr 100

Rente av andelskapital i samvirkeforetak regnes ikke som skattepliktig inntekt når beløpet er inntil 100 kroner.

Beløpsgrensen ble sist endret med virkning fra og med inntektsåret 1992.

§ 10-12-10

Kr 3 000

Andelskapital på inntil 3 000 kroner i samvirkeforetak kan ikke danne grunnlag for skjerming.

Beløpsgrensen ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2006.

§ 14-62-2

Kr 15 000

Driftsmiddel med lavere inntaksverdi enn 15.000 kroner kan føres til fradrag i inntaksåret

Endret med virkning fra inntektsåret 1992.

§ 16-40-5

En rekke begrensninger mht. salgsinntekt, balansesum mv.

Vilkår for å anses som SMB i Skattefunn – som gir rett til høyere støtte

Endret med virkning fra inntektsåret 2012

§ 16-40-6

Kr 700 per time

Beløpsgrense for timelønn til ansatt FoU-personell ved beregning av personalkostnader i Skattefunn-prosjekt

Endret med virkning fra inntektsåret 2015

§ 19-5-1

10 000

Beløpsgrense på kapitalinntekter for å kunne omfattes av kildeskatteordningen på lønn for utenlandske arbeidstakere.

2019

 

Folketrygdloven 1997

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

  Lov

60 000

Beløpsgrense for fritak for arbeidsgiveravgift på  lønnet arbeid i privat hjem.

2008

 § 23-2 (7)

80 000/ 800 000

Beløpsgrenser for fritak for arbeidsgiveravgift for   frivillige organisasjoner.

2019

 § 23-2 (8)

 

Mva-komploven 2003

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

  Lov

Kr 10 000

Mva for anskaffelser betalt utenom bank mv

2004

 § 4 annet ledd nr 5

Kr 20 000

Minstegrense før mva-kompkrav kan fremsettes

2004

 § 6 annet ledd

 

Bidragsinnkrevingsloven 2005 

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

Lov

Halvt rettsgebyr

Beløpsgrense for når innkreving av bidragsgjeld kan avsluttes i saker der bidraget har opphørt å løpe

2006

§ 17

 


Skattebetalingsloven 2005

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist   endret

Lov

Ett rettsgebyr

Tvangsmulkt ved pålegg om bokføring

2007

       § 5-16 (2)

Kr 1 million

Beløpsgrense for samlet tvangsmulkt

2007

§ 5-16 (2)

Kr 2 000

Beløpsgrense for forskuddsskatt for upersonlige skattytere

1974

      § 6-5 (2)

Kr 2 000

Særskilt forfallstidspunkt for forskuddsskatt under beløpsgrense

2009

§ 10-20 (1)

Kr 1 000

Beløpsgrense for når restskatt forfaller til betaling i to like store terminer

1981

§ 10-21 (1)

   

1992

 § 15-1 (3)

Kr 30 000

Beløpsgrense for betalingsutsettelse for formuesskatt

2016

§ 15-3 (5)

Kr 10 000

Kjøpers medansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt - beløpsgrense for vederlag

2011

§ 16-50 (1)Tolloven 2007

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

   Lov

Inntil 50 ganger rettsgebyret

Tvangsmulkt for ikke å etterkomme krav om å gi opplysninger eller ved feil og mangler ved opplysninger.

2013

   §  16- 16 (2)

Ett rettsgebyr per dag inntil kr 1 000 000

Tvangsmulkt for ikke å etterkomme bokføringspålegg.

2017

  § 16-16 (3)

Inntil 50 rettsgebyr

Overtredelsesgebyr

2017

  § 16-17 (2)

 


Merverdiavgiftsloven 2009

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

     Lov

Kr 50 000/140 000

Beløpsgrenser for registreringsplikt for verksomheter og veldedige/ almennyttige institusjoner mv

2004, 1998

    § 2-1 (1)

Kr 3 000 000

Beløpsgrense for registrering ved omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer

2010

   § 2-1 (2)

Kr 10 000

Beløpsgrense for fradrag for inngående avgift ved betaling via bank o.l.

2011

   § 8-8 (1)

Kr 50 000

Definisjon av kapitalvare, beløpsgrense for inngående mva for driftsmidler.

2008

   § 9-1 (2)      bokstav a

Kr 100 000

Definisjon av kapitalvare, beløpsgrense for fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging.

2008

  § 9-1 (2) bokstav b

Kr 2 000

Beløpsgrense for beregning av mva ved omsetnings av klimakvoter hvor mottaker ikke er avgiftssubjekt.

2010

  § 11-1 (2)

325 tusendeler

Finhetsgrader ved omsetning av gull hvor mottaker skal beregne mva.

2014

  § 11-1 (3)

Kr 2 000

Beløpsgrense for beregning av mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester hvor mottaker ikke er registrert.

2010

  § 11-3 (1)

 

 

 

 

Kr 30 000

Beløpsgrense for primærnæringene hvor det i omsetningsoppgaven kan tas med omsetning fra annen næringsvirksomhet

dersom omsetningen mv i denne virksomheten ikke overstiger kr 30 000.

              1983

§ 15-1 (1)

 


A-opplysningsloven 2012

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

       Lov

1 000 rettsgebyr

Beløpsgrense for samlet tvangsmulkt

2012

       § 10 (1)

15 rettsgebyr

Størrelse på overtredelsesgebyr

2012

       § 11 (1)

 


Skatteforvaltningsloven 2016

Fradrag/
beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

    Lov

Salgsinntekt som ikke overstiger kr 400 millioner eller balansesum som ikke overstiger kr 350 millioner

Unntak fra plikt til å levere melding og annen dokumentasjon for kontrollerte transaksjoner mv.

2008

§ 8-11 (3)

Kr 6 500 000 000

Beløpsgrense for plikt til å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv. inntreffer - samlet inntekt for konsern

2017

§ 8-12 (4)

50 rettsgebyr

Beløpsgrense for samlet tvangsmulkt

2017

§ 14-1 (2) første punktum

Kr 1 million

Beløpsgrense for samlet tvangsmulkt

2017

§ 14-1 (2) annet punktum

Kr 1 000

Beløpsgrense for tilleggsskatt

2017

§ 14-4 bokstav e

Ti rettsgebyr

Størrelse på overtredelsesgebyr

2017

§ 14-7 (3) første punktum

20 rettsgebyr

Størrelse på overtredelsesgebyr ved gjentatt overtredelse

2017

§ 14-7 (3) annet punktum

To rettsgebyr

Overtredelsesgebyr - størrelse på tilleggsgebyr

2017

§ 14-7 (3) siste punktum

50 rettsgebyr

Størrelse på overtredelsesgebyr

2017

§ 14-7 (4)

 


Øvrige forskrifter som inneholder beløpsgrenser og fradrag (sortert etter forskriftens alder fra eldst til yngst)

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

Forskrift til eskl. 18.12. 1987 nr. 977 § 3

Kr 200/kr 10

Minimumsbeløp for renteberegning ved for sen innbetaling eller tilbakebetaling av eiendomsskatt

Ikke endret

Forskrift 20. desember 2000 nr 1393 om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg § 5 første ledd

 

Ved fordelingen av eiendomsskattegrunnlag mellom kommuner blir eiendomsskattegrunnlaget avrundet til hele tusen kroner og fordelt på hver kommune med andeler fastsett i hele kroner.

1.januar 2001

 

 

Dokumentavgiftsforskriften 1975

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 1-2

Kr 50

Renter under beløpet oppkreves og utbetales ikke.

1997

§ 2-3 første ledd

Kr 1 000

Nedruning av avgiftsgrunnlaget.

1975

§ 2-3 annet ledd

Kr 10 og 250

Avgiftsbeløp avrundes ned til nærmeste kr 10, minstebeløp å betale er kr 250.

1975

 

 

Forskrift til bidragsinnkrevingsloven
Forskrift 23. desember 1993 nr. 1252 om gebyr ved mislighold av bidrag m.v.

Forskrift

    Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 2

1/3 rettsgebyr ved mislighold av betalingstermin. I tillegg ½ rettsgebyr dersom betaling ikke skjer innen fastsatt ny betalingsfrist.

Gebyr ved forsinket betaling av bidrag. Kan ilegges bidragspliktig og arbeidsgiver eller annen trekkpliktig.

1994

 

 
Forskrift om vektårsavgift 2000

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 7 annet ledd

Kr 35

Minstebeløp for døgnavgift for kortidsbruk av tilhenger.

2000

 


Engangsavgiftsforskriften 2001

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 3-4 annet ledd

Kr 200

Beløpsgrense for korrigering mellom generelt og alternativt beregnet bruksfradrag for bruktimporterte motorvogner.

2007

§ 7-2 annet ledd

Kr 7 500

Refusjonsbeløp under beløpsgrensen utbetales ikke ved utførsel eller forholdsmessig avgift for leie- og leasingkjøretøy

2015

 


Særavgiftsforskriften 2001

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 2-5 (3)

Kr 500

Gebyr for skattekontorets bistand ved tilintetgjørelse av alkohol.

1995

§ 3-7-4 (2)

tabell

Refusjon ift svolvelinnhold i olje.

2022

§ 3-9-5 (6)

tabell

Tilskudd som kompensasjon for veibruksavgift på bensin til båt og snøscooter i veiløse strøk.

2022

§ 3-11-7 (3)

tabell

Avgift for urettmessig bruk av merket mineralolje eller biodiesel

1997

§ 3-11-7 (4)

Kr 100

Avrunding av avgift for urettmessig bruk til nærmeste hele 100 kr.

1997

 

§ 3-12-10 (1)

4,15 øre

Gjennomføring av fritak for foretak med statskraftskontrakter

2004

§ 3-16-4 (4)

Kr 100

Dekning av Norges Birøkterlags administrasjonskostnader

2021

 


Mva-kompforskriften 2003

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 6 første ledd

Minst kr 100 000

Justering når kompensert mva er mer enn beløpet.

2008

 


Skattebetalingsforskriften 2007

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 5-4-3 (1) 1.p.

Kr 100

Beløpsgrenser for forskuddstrekk

2015

§ 5-4-3 (1) 2.p.

Kr 500

Beløpsgrenser for forskuddstrekk

2015

§ 5-4-4

Kr 4 000

Beløpsgrense for forskuddstrekk i beløp som utbetales etter lønnsgarantiloven

1981

§ 5-6-10 (1) bokstav a

Kr 97 000

Beløpsgrense for forskuddstrekk i naturalytelser - fri transport

2019

§ 5-6-11 (1)

Kr 97 000

Beløpsgrense for forskuddstrekk i utgiftsrefusjoner - reiseutgifter

2019

§ 5-6-12 (4)

Kr 435

Beløpsgrense for forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser - ulegitimerte nattillegg på innenlandsreiser

2019

§ 5-6-13 (5)

Kr. 97 000

Beløpsgrense for forskuddstrekk i andre utgiftsgodtgjørelser - bilgodtgjørelse

2019

§ 5-6-15

Kr 7

Beløpsgrense for forskuddstrekk i mindre utgiftsgodtgjørelser

1996

§ 5-6-31 (2)

Kr 300

Begrensning i forskuddstrekkplikten for forsikringsselskap

1987

§ 5-9-10

Kr 4 200

Beløpsgrense for fradrag i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk for sjøfolk

2003

§ 5-10a-1 (2) bokstav a

Kr 10 000

Skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk utbyttemottaker - beløpsgrense for krav til dokumentasjon

2019

§ 6-3-2 (2)

Kr 2 000

Beløpsgrenser ved forhøyelse av forskuddsskatt for personlige skattytere

2013

§ 6-3-2 (3)

Kr 2 000

Beløpsgrenser ved nedsettelse av forskuddsskatt for personlige skattytere

2013

§ 6-5-2

Kr 2 000

Beløpsgrense for skattyters krav om endring i utskrevet forskuddsskatt

2006

§ 10-4-1 første ledd første punktum

Kr 100

Hovedregel om beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav

2004 for skatte- og avgiftskrav,
2009 for tilgodebeløp

§ 10-4-1 første ledd bokstav a

Kr 2 000

Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav for sjømenn

1989

§ 10-4-1 første ledd bokstav b

Kr 50

Beløpsgrense for betaling av krav på toll, kredittgebyr, merverdiavgift og særavgifter som kreves opp ved innførsel

2001

§ 10-4-1 første ledd bokstav d

Kr 200

Beløpsgrense for engangsavgift på motorvogner

2008

§ 10-4-1 første ledd bokstav e

Kr 50

Beløpsgrense for tilleggsavgift for forsinket betaling av årsavgift med redusert sats

2005

§ 10-4-2

Kr 50

Beløpsgrense for renter og godtgjørelse

2000

§ 10-4-3

Kr 50

Beløpsgrense for bortskriving eller inntektsføring av små, gjenstående rentebeløp

2010

§ 10-20-1 (2)

Kr 2 000

Forfall ved forhøyelse av forskuddsskatt for personlige skattytere

2009

§ 10-20-3

Kr 2 000

Forfall for nedsatt forskuddsskatt for personlige skattytere

2009

§ 14-11-3 (3)

Kr 915

Gebyr ved inndragning

2021

§ 14-20-5

Kr 100

Godtgjørelse til statskassen ved bruk av tollkreditt

2004

 

 

Tollforskriften 2008

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 3-1-2 (2) bokstav k

Kr 200

Verdigrense for å unnlate forhåndsvarsel for varesendinger under beløpet.

1975

§ 3-1-16 (1)

Kr 25 000

Verdigrense for inn og utførsel av valuta mv

2005

§ 3-1-21 (1) bokstav g

Kr 5 000

Verdigrense for unntak for melde- og fremleggelsesplikt av andre varer.

1986

§ 4-10-2 (2)

Kr 3 000

Verdigrense for bruk av fortollingsløsning på nett.

2015

§ 4-10-4 bokstav f

Kr 3 000

Unntak fra deklarasjonsplikt for vare med lav verdi i § 5-9-1, forutsatt at det er gitt opplysninger om tilbyders identifikasjonsnummer i samsvar med tollforskriften § 3-1-17.

 

§ 4-10-4 bokstav i

Kr 350

Unntak fra deklarasjonsplikt ved innførsel av vare med verdi under 350 kroner. Unntaket gjelder ikke næringsmidler omfattet av merverdiavgiftsloven § 5-2, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel eller varer som ilegges særavgifter.

 

§ 4-20-3 (1)

§ 4-20- 3 (2)

tabell

Kr 20 000

Satser for forenklet fortolling

Verdigrense for bruk av tollapplikasjon

2022

2021

§ 4-20-4

Kr 3 000

Verdigrense for bruk av fortollingsløsning på nett

2015

§ 4-20-5 (1)

Kr 3 000

Verdigrense for opplysnings- og deklarasjonslettelser for tollagerholdes sending under beløpet til privatpersoner.

2015

§ 5-1-1 (1)

Kr 6 000

Verdigrense for tollfri innførsel ved utenlandsopphold mer enn 24 timer

2003

§ 5-1-1 (2)

Kr 3 000

Verdigrense for tollfri innførsel ved utenlandsopphold mindre enn 24 timer

2003

§ 5-1-4 bokstav c

Kr 500

Verdigrense for tollfri innførsel per døgn av andre varer enn alkohol for person i tjeneste på transportmiddel internasjonal trafikk eller norsk marinefartøy.

2003

§ 5-1-20 (2) bokstav b

Kr 10 000

Verdigrense for tollfri innførsel av andre premier enn mat-, drikke- og tobakksvarer.

1983

§ 5-1-21 (1)

Kr 1 000

Verdigrense for tollfri forsendelse av gave.

1975

§ 5-1-24 (1) bokstav d

Kr 1 000

Verdigrense for tollfri innførsel av bryllupsgave.

 

§ 5-3-5 (3)

Kr 1 500

Verdigrense for NATOs tollfri innførsel av varer for berettiget personell ved hovedkvarteret.

 

§ 5-9-1

Kr 3 000

Verdigrense for tollfri forsendelse av vare av mindre verdi. Tollfritaket gjelder vare der tilbyder beregner og betaler merverdiavgift etter forenklet registrerings- og rapporteringsordning, jf. merverdiavgiftsloven § 14-4. Varer som er omfattet er varer med verdi under 3 000 kroner, men ikke næringsmidler, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel eller varer som ilegges særavgifter.

2020

§ 8-4-43 (2) b

6 000 Euro

Verdigrense opprinnelseserklæring ved utførsel av produkt med norsk opprinnelse til GSP-land.

2017

§ 8-5-3 (1) bokstav a

Kr5 000

Verdigrense for erklæring fra importør som dokumentasjon av preferansetoll ved innførsel av småsendinger til private formål mellom private.

2020

§ 8-5-3 (1) bokstav b

Kr 13 000

Verdigrense for erklæring fra importør som dokumentasjon for preferansetoll ved innførsel av reisendes personlig bagasje.

2021

§ 8-5-11 (1) bokstav a

6000 euro

Verdigrense for dokumentasjon for preferansetoll med opprinnelseserklæring ved innførsel av produkter fra GSP-land.

2021

§ 8-5-11 (2) bokstav a

500 euro

Verdigrense for erklæring fra importør som dokumentasjon for preferansetoll ved

innførsel av småsendinger til private formål fra GSP-land mellom private.

2021

§ 8-5-11 (2) bokstav b

Kr 1200 euro

Verdigrense for erklæring fra importør som dokumentasjon for preferansetoll ved

innførsel av reisendes bagasje fra GSP-land til private formål.

2021

§ 16-9-2 (1) bokstavene a-h

tabeller

Forenklet forelegg

2017

§ 16-9-2 (3)

Kr 20 000

Forenklet forelegg kan ikke utferdiges dersom bøtebeløpene til sammen overstiger beløpet.

2017

§ 16-9-4 bokstav a

T.o.m. kr 400/1 dag

Subsidiær fengselsstraff.

2013

§ 16-9-4 bokstav b

T.o.m. kr 1 500/ 2 dager

Subsidiær fengselsstraff.

2013

§ 16-9-4 bokstav c

T.o.m. kr 3 000/3 dager

Subsidiær fengselsstraff.

2013

§ 16-9-4 bokstav d

T.o.m. kr 8 000/4 dager

Subsidiær fengselsstraff.

2013

§ 16-9-4 bokstav e

T.o.m. kr 14 000/6 dager

Subsidiær fengselsstraff.

2017

§ 16-9-4 bokstav f

T.o.m. kr 20 000/9 dager

Subsidiær fengselsstraff.

2017

§ 16-17-1 (1) bokstavene a til g

Inntil 25/50/75 rettsgebyr

Utmåling av overtredelsesgebyr.

2017

 

 

Merverdiavgiftsforskriften 2009

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 1-3-6

  Kr 100

Definisjon av bagatellmessig verdi.

 

§ 1-3-8

Kr 3 000

Definisjon av vare med lav verdi.

 

§ 2-4-1 (1)

  Kr 250 000

Beløpsgrense for hva som anses som betydelig anskaffelse.

 

§ 6-25-1 (1)

  Kr 1 000

Minimumsbeløp for fritak for varer til personer som er bosatt i Danmark, Finland eller Sverige eller som oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen.

1986

§ 6-25-1 (2)

  Kr 250

Minimumsbeløp for fritak for varer til personer bosatt i andre land.

1985

§ 10-1-1 (1)

  Kr 5 000/500

Minimumsbeløp for refusjon av inngående mva.

 

§ 10-2-3 (3)

  Kr 1 500

Beløpsgrense som vilkår for refusjon for kjøp til personlig bruk for diplomatisk personell og konsulære tjenestemenn.

 

§ 11-6-1 bokstav a og b

Kr 2 000/10 000

Minimumsbeløp for utbetaling av inngående mva ved tap av verdier ved forlis mv.

1970

 


A-opplysningsforskriften 2014

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 4-2

1/10 rettsgebyr

Størrelse på tvangsmulkt - per dag

2015

§ 4-4

1/4 rettsgebyr

Størrelse på overtredelsesgebyr - per dag

2015

 


Skatteforvaltningsforskriften 2016

Forskrift

Fradrag/ beløpsgrense

Beskrivelse

Sist endret

§ 6-3-1 (3) første punktum

25 rettsgebyr

Gebyr for bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattekontoret

2017

§ 6-3-1 (3) bokstav a

Halvt rettsgebyr

Gebyr for bindende forhåndsuttalelse som gjelder lønnstakere, pensjonister og deres bo

2017

§ 6-3-1 (3) bokstav b

To rettsgebyr

Gebyr for bindende forhåndsuttalelse som gjelder andre fysiske personer, deres bo og enkeltpersonforetak, samt ikke regnskapspliktig juridisk person

2017

§ 6-3-1 (3) bokstav c

Åtte rettsgebyr

Gebyr for bindende forhåndsuttalelse som gjelder andre, forutsatt at de regnes som små foretak etter grensene i regnskapsloven § 1-6

2017

§ 6-3-1 (3) bokstav d

15 rettsgebyr

Gebyr for bindende forhåndsuttalelse som gjelder andre

2017

§ 7-2-1 (1) 1.p.

Kr 1 000

Hovedregel om beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt

1984

§ 7-2-1 (1) 2.p.

Kr 6 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt ved arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig eller arbeid som verge eller representant

2014

§ 7-2-1 (2)

Kr 1 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt ved trekkfri utgiftsgodtgjørelse

1984

§ 7-2-1 (3)

Kr 10 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner - samlet utbetaling i løpet av kalenderår

2016

§ 7-2-1 (4)

Kr 10 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt ved trekkfri utgiftsgodtgjørelse

1984

§ 7-2-1 (5)

Kr 10 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt ved naturalytelse

2016

§ 7-2-1 (6)

Kr 10 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt ved enkelte skattefrie ytelser

2001

§ 7-2-1 (7)

Kr 2 000

Beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt for kursteder, institusjoner for psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og lignende institusjoner

1984

§ 7-2-2 (2)

Kr 4 392

Beløpsgrense for opplysningsplikt ved fordel ved bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjonstjeneste

2014

§ 7-2-2 (3)

Kr 8 000

Beløpsgrense for opplysningsplikt om personalrabatter i arbeidsforhold - omsetningsverdi

2019

§ 7-3-2 bokstav h

USD 1 000 000 000

Definisjon av etablert verdipapirmarked

2017

§ 7-3-4 (8) bokstav a

Kr 20

Opplysningsplikt ved periodiske utbetalinger fra skadeforsikringer

1994

§ 7-3-4 (8) bokstav c

Kr 25 000

Opplysningsplikt ved retur av forsikringspremie

1994

§ 7-3-4 (8) bokstav d

Kr 100 000

Opplysningsplikt ved utbetalinger fra skadeforsikringer

1994

§ 7-3-4 (11)

USD 50 000

Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer - beløpsgrense for merking med landkode for USA

2015

§ 7-3-7 (2) bokstav b nr. 5

USD 175 millioner

Fritak fra plikt til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA - lokal kredittforening

2015

§ 7-3-7 (2) bokstav b nr. 5

USD 500 millioner

Fritak fra plikt til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA - lokal kredittforening

2015

§ 7-3-7 (2) bokstav c nr. 4

USD 175 millioner

Fritak fra plikt til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA - lokal bank

2015

§ 7-3-7 (2) bokstav c nr. 5

USD 500 millioner

Fritak fra plikt til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA - lokal bank

2015

§ 7-3-7 (2) bokstav d

USD 50 millioner

Fritak fra plikt til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA - finansiell institusjon som forvalter lave verdier

2015

§ 7-3-7 (2) bokstav e

USD 50 000

Fritak fra plikt til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA - verdipapirfond og alternative investeringsfond

2015

§ 7-3-9 (1) bokstav f nr. 2

USD 50 000

Fritatte konti - kvalifisert kredittkortkonto

2015

§ 7-3-9 (1) bokstav g

USD 1 000

Fritatte konti - inaktiv innskuddskonto

2015

§ 7-3-11 bokstav c

USD 250 000

Plikt til å gjennomgå konto

2015

§ 7-3-11 bokstav d

USD 1 000 000

Plikt til å gjennomgå konto

2015

§ 7-3-11 bokstav e

USD 1 000 000

Plikt til å gjennomgå konto

2015

§ 7-3-14 (1)

USD 1000 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2015

§ 7-3-14 (2) bokstav a

USD 50 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2015

§ 7-3-14 (2) bokstav b

USD 250 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2015

§ 7-3-14 (2) bokstav d

USD 250 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2020

§ 7-3-15 (1) bokstav a

USD 1 000 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2015

§ 7-3-15 (1) bokstav b

USD 1 000 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2015

§ 7-3-15 (2)

USD 250 000

Plikt til å gjennomgå samtlige eksisterende konti

2015

§ 7-3-18 (2) bokstav b nr. 5

USD 1 000 000

Regler for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt

2015

§ 7-3-18 (4)

USD 1 000 000

Regler for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt

2015

§ 7-3-19 (1)

USD 1 000 000

Regler for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt

2015

§ 7-3-20 (2)

USD 1 000 000

Regler for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt

2015

§ 7-3-27 (2)

USD 1 000 000

Regler for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt

2015

§ 7-3-30 (2)

USD 1 000 000

Alternativer for gjennomgang av konto

2015

§ 7-3-30 (4) bokstav c

USD 1 000 000

Alternativer for gjennomgang av konto

2015

       

§ 7-6-4 bokstav a

Kr 20 000

Beløpsgrense for opplysningsplikt for oppdragsgivere og oppdragstakere

2018

§ 7-10-16

Kr 400

Beløpsgrenser ved endringsmeldinger fra boligsameier

1995

§ 7-10-16

Kr 1 000

Beløpsgrenser ved endringsmeldinger fra boligsameier

1995

§ 7-10-21

Kr 400

Beløpsgrenser ved endringsmeldinger fra boligselskap

1992

§ 7-10-21

Kr 1 000

Beløpsgrenser ved endringsmeldinger fra boligselskap

1992

§ 8-2-1 (1) bokstav c

Kr 50 000

Beløpsgrense for plikt til å levere næringsoppgave

2009

§ 8-3-3 (1)

Kr 1 million

Beløpsgrense for skattleggingsperiode for virksomheter med lav omsetning

2001

§ 8-3-6

Kr 1 million

Meldeplikt ved høyere omsetning

2001

§ 8-11-1 (1)

I skattleggingsperioden har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn kr 10 millioner, og ved utgangen av skattleggingsperioden har mindre enn kr 25 millioner i mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger

Fritak fra plikt til å levere melding mv. for kontrollerte transaksjoner og mellomværender

2007

§ 13-3-1

Kr 25 000

Beløpsgrense for når Skattedirektoratet er klageinstans ved klager over vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift - skattemessig virkning

2018

§ 14-1-1 (1) bokstav a

Ett rettsgebyr

Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsforskriften kapittel 7

2017

§ 14-1-1 (1) bokstav b

Halvt rettsgebyr

Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsforskriften kapittel 8

2017

§ 14-1-1 (2)

Ett rettsgebyr

Tvangsmulkt ved pålegg om bokføring

2017

§ 14-1-1 (3)

Tre rettsgebyr

Beløpsgrense for samlet tvangsmulkt

2017

§ 14-1-1 (3)

Ti rettsgebyr

Beløpsgrense for samlet tvangsmulkt

2017

 

 

Forskrift 7. november 2018 nr. 1666 om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2018
Fastsatt av Skattedirektoratet 7. november 2018 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegasjonsvedtak 16. september 2016 nr. 1067
Merknad: Denne forskriften fastsettes av Skattedirektoratet hvert år. I den forbindelse gjennomgås samtlige beløpsgrenser. Departementet har derfor ikke undersøkt når hvert enkelt beløp ble endret sist.

 


Forskrift 13. desember 2018 nr. 1909 om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2019 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard
Fastsatt av Skattedirektoratet 13. desember 2018 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegasjonsvedtak 16. september 2016 nr. 1067

Merknad: Denne forskriften fastsettes av Skattedirektoratet hvert år. I den forbindelse gjennomgås samtlige beløpsgrenser. Departementet har derfor ikke undersøkt når hvert enkelt beløp ble endret sist.Forskrift 13. desember 2018 nr. 1910 om takseringsregler til bruk ved fastsettingen av utenlandske artister for inntektsåret 2019 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister
Fastsatt av Skattedirektoratet 13. desember 2018 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegasjonsvedtak 16. september 2016 nr. 1067

Merknad: Denne forskriften fastsettes av Skattedirektoratet hvert år. I den forbindelse gjennomgås samtlige beløpsgrenser. Departementet har derfor ikke undersøkt når hvert enkelt beløp ble endret sist.