Skattelovavdelingen (SL)

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Omar G. Dajani. Avdelingsdirektør Jon Tingvold er nestleder. 

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget, og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Avdelingen utformer, fortolker og administrerer lovgivningen på områdene: alminnelig inntekts- og formuesskatt, petroleumsskatt, skatt på kraftforetak, folketrygdavgifter, eiendomsskatt, arveavgift, merverdiavgift, toll, særavgifter, lovgivningen om innkreving av skatter og avgifter og folkeregistrering.

Norges internasjonale økonomi forutsetter et tett samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for indirekte skatt (SIS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frédéric Wilt. Oppgaver: Seksjonen arbeider med forberedelse og utarbeiding av avgiftsvedtak, lover og forskrifter som gjelder indirekte skatter (merverdiavgift, særavgifter og toll). SIS har ansvaret for koordinering av juridisk/faglige spørsmål overfor Skatteetaten (merverdiavgift og særavgifter) og Tolletaten (toll). Videre har seksjonen ansvar for EØS-saker og internasjonalt samarbeid på området indirekte skatt, og internasjonale avtaler innenfor tollområdet (herunder frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler etc.).

 • Seksjon for nærings- og eiendomsskatt (SNE)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kari Alice Frønsdal. Seksjonen har ansvar både for den alminnelige næringsbeskatningen, og for skatteregler for særskilte næringer, slik som jordbruk, skogbruk, fiske, petroleumsvirksomhet, vannkraft, skipsfart og forsikringsvirksomhet. Videre har seksjonen ansvar for spørsmål knyttet til valuta, kommunal eiendomsskatt og internprising.

 • Seksjon for person- og kapitalskatt og skatteavtaler (PKS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Martin Børresen. Seksjonen har ansvaret for skatteavtaler med andre stater og koordineringsansvar for EØS-saker. Seksjonen arbeider med lønnstakerbeskatning, pensjonistbeskatning, familiebeskatning og regelverket for arbeidsgiveravgift. Videre har seksjonen ansvar for alminnelig kapitalbeskatning og for formuesskatten.

 • Seksjon for skatteforvaltning og innkreving (SFI)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Henriette S. Hjort. Seksjonen har ansvar for forvaltningsreglene på hele skatte- og avgiftsområdet. Dette omfatter bl.a. regler om skattemyndighetene, saksbehandlingsregler, regler om opplysnings- og taushetsplikt, klage- og endringsregler, kontroll og sanksjoner (straff, tilleggsskatt med mer). Videre har seksjonen ansvar for reglene om innkreving av skatter og avgifter, herunder regler om betaling, forfall, renter, foreldelse, motregning, tvangsfullbyrdelse, lempning og ansvarsbestemmelser. Seksjonens ansvarsområde omfatter også regler om internasjonalt administrativt samarbeid mellom skattemyndigheter, herunder informasjonsutveksling og bistand til innfordring i utlandet. Seksjonen deltar også i departementets arbeid mot økonomisk kriminalitet.

 • Selskapsskatteseksjonen (SEL)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Cecilie Beck Landet. Seksjonen har blant annet ansvar for reglene om beskatning av selskaper og eiere, herunder aksjonærmodellen, deltakermodellen, fritaksmetoden, konsernbeskatning, konserninterne overføringer og omorganisering av virksomheter og selskaper. Videre har seksjonen ansvaret for reglene om NOKUS-beskatning, kildeskatt på aksjer, finansskatt, pensjons- og forsikringsordninger og reglene om gjennomskjæring. I tillegg har seksjonen ansvaret for reglene om folkeregistrering, skattefrie institusjoner, Svalbardbeskatning og koordineringen av det årlige skatteopplegget.