Skattelovavdelingen (SL)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget, og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Omar G. Dajani. Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt er nestleder. Avdelingsdirektør Tor Lande og ekspedisjonssjef Stig B. Sollund iinngår i lederstaben.

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget, og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Avdelingen utformer, fortolker og administrerer lovgivningen på områdene: alminnelig inntekts- og formuesskatt, petroleumsskatt, skatt på kraftforetak, folketrygdavgifter, eiendomsskatt, arveavgift, merverdiavgift, toll, særavgifter, lovgivningen om innkreving av skatter og avgifter og folkeregistrering.

Norges internasjonale økonomi forutsetter et tett samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner. Avdelingen har også det koordinerende ansvaret for Finansdepartementets arbeid mot økonomisk kriminalitet.

Avdelingen ivaretar Finansdepartementets ansvar som overordnet myndighet for Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten. Som etatsstyrer har avdelingen et ansvar for at disse etatene realiserer politiske mål og intensjoner. Styringsdialogen er basert på prinsippene om rammestyring og resultatstyring. Avdelingen skal også bidra til at etatene har en organisering og styringsform som gir effektiv og riktig oppgaveløsning, samt har fokus på god måloppnåelse.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Etatsstyringsseksjonen (ESS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Øystein Schønberg-Grevbo. Oppgaver: Etatsstyringsseksjonen har ansvar for Finansdepartementets styring av Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten. Seksjonens oppgaver omfatter arbeid med statsbudsjettet, utforming av styringsdokumenter og resultatoppfølging overfor disse etatene. I tillegg følger seksjonen opp større utviklings- og IT-prosjekter i etatene. Seksjonen har en sentral rolle i styringsdialogen mellom etat og departement, og har tett kontakt med etatene.

 • Person- og selskapsskatteseksjonen (PSS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Jon Tingvold. Oppgaver: Seksjonen arbeider med det årlige skatteopplegget, lønnstakerbeskatningen, pensjonistbeskatningen, personinntekt og familiebeskatning, folketrygdavgiftene, og skattemessig regulering av pensjons- og forsikringsordninger. Videre har seksjonen ansvaret for reglene om skattlegging av selskaper og aksjonærer. I tillegg har seksjonen bl.a. ansvar for regelverket for arbeidsgiveravgift og Svalbardbeskatningen. I tillegg arbeider PSS med regler om folkeregistrering.

 • Nærings- og kapitalskatteseksjonen (NKS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Bjørn Berre. Oppgaver: Seksjonen har ansvar både for den alminnelige næringsbeskatningen, og for skatteregler for særskilte næringer, slik som jordbruk, skogbruk, fiske, petroleumsvirksomhet, vannkraft, skipsfart og forsikringsvirksomhet. Seksjonen har også ansvaret for forholdet mellom regnskap og skatt, reglene om skattefrie institusjoner og saker om skattefritak etter skatteloven § 11-22. Videre har seksjonen ansvar for de alminnelige regler for kapital og gevinstbeskatning, herunder skattespørsmål knyttet til valuta, obligasjoner, finansielle instrumenter og konserninterne overføringer, NKS har også ansvaret for formuesskatten, eiendomsskatten og arveavgiften.

 • Seksjon for skatteavtaler og utenlandssaker (SSU)

  Seksjonsleder: Fg. avdelingsdirektør Johanne Rian . Oppgaver: Seksjonen har ansvaret for Norges skatteavtaler med andre stater, skattespørsmål i andre internasjonale avtaler, internasjonalt samarbeid om skattespørsmål og internasjonal utvikling på skatteområdet. Videre arbeider SSU bl.a. med kredit (fradrag) for utenlandsk skatt, kildeskatt på utbetalinger til utlandet, inn- og utflytting av personer og beskatning av personer med midlertidige opphold i utlandet og i Norge. Seksjonen har også ansvaret for reglene om skatteprivilegier for internasjonale organisasjoner, diplomatbeskatning, og internprisingsspørsmål i internasjonale forhold, bl.a. oppfølging av OECDs retningslinjer. Seksjonen har videre koordineringsansvar for EØS-saker.

 • Seksjon for skatteforvaltnings- og innkrevingsregler (SFI)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Helle Harbou-Hals. Oppgaver: Seksjon for skatteforvaltnings- og innkrevingsregler (SFI) har ansvar for forvaltnings- og innkrevningsreglene på hele skatte- og avgiftsområdet, dvs. for skatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter. Forvaltningsreglene omfatter bl.a. regler om skatte- og avgiftsmyndighetene, saksbehandlingsregler, regler om opplysningsplikt, kontroll og sanksjoner (straff, tilleggsskatt/-avgift med mer). Innkrevingsreglene omfatter bl.a. regler om betaling, forfall, renter, foreldelse, motregning, tvangsfullbyrdelse, lempning og ansvarsbestemmelser. Seksjonen har også ansvar for koordinering av departementets arbeid mot økonomisk kriminalitet.

 • Seksjonen for indirekte skatt (SIS)

  Seksjonsleder: Kst. avd.dir. Grethe H. Dahl. Oppgaver: Seksjonen arbeider med forberedelse og utarbeiding av lovforslag, avgiftsvedtak og forskrifter vedrørende indirekte skatt (merverdiavgift, toll og særavgifter). SIS har ansvaret for koordinering av juridisk/faglige spørsmål overfor Skatteetaten (merverdiavgift) og Toll- og avgiftsetaten (toll og særavgifter). Videre har seksjonen ansvar for EØS-saker og internasjonalt samarbeid på området indirekte skatt, og internasjonale avtaler innenfor tollområdet (herunder frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler etc.).