Administrasjons­avdelingen (ADA)

Avdelingen består av tre seksjoner (Budsjett- og organisasjonsseksjonen, Dokumentasjons- og IT-seksjonen og Personalseksjonen). Disse seksjonene arbeider blant annet med samordning av Finansdepartementets fagbudsjett, departementets interne økonomi, dokumentasjon og arkivfunksjon, drift av IT-system og utvikling og oppfølging av felles personalpolitikk.

Avdelingen ledes av konstituert ekspedisjonssjef Tina Engelsrud. Kontrolldirektør Odd Kvalvik er administrativt knyttet til ADA, men rapporterer direkte til Finansråden. Avdelingen har følgende seksjonsinndeling:

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Personalseksjonen (PERS)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Håkon Tandstad Oppgaver Utvikling og oppfølging av felles personalpolitikk for FIN. Rådgivning i forbindelse med behandling av personalsaker i avdelingene. Administrative oppgaver på personalområdet. Brukeransvarlig for personaldatasystem og tidregistreringssystem. Planlegging og administrasjon av felles personal- og lederutviklingstiltak. Sekretariat for Arbeids- og samarbeidsutvalget. Helse, miljø og sikkerhet. Forhandlinger m.v. med fagforeningene i FIN. Profilering av FIN som arbeidsgiver. Personalpolitikk i underliggende etater.

  • Budsjett- og organisasjonsseksjonen (BORG)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Paal Gjennestad Oppgaver: Samordning av Finansdepartementets fagbudsjett for departementet og underliggende institusjoner, økonomi- og regnskapssaker, samordning av departementets riksrevisjonssaker. Koordinering av fagdepartementets arbeid med høringssaker og r-notater. Ansvar for departementets interne økonomi, herunder budsjettering, regnskapsføring og økonomistyring. Samordning av departementets virksomhetsplanlegging og organisering. Ansvar for beredskapssaker og ulike oppgaver knyttet til fellesadministrasjon og løpende drift.

  • Dokumentasjons- og IT-seksjonen (DOIT)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Jorunn Bødtker Oppgaver: Dokumentasjon og arkivfunksjon for hele departementet. Utvikling av intranett og IT-infrastrukturen i departementet. Koordinering av IT-spørsmål. Drift av felles IT-systemer.