Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.

Avdeling for formuesforvaltning ledes av ekspedisjonssjef Espen Erlandsen. Avdelingen ble opprettet høsten 2006.

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond og Statens gjeldsforvaltning. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond Norge. Finansdepartementet er ansvarlig for fondene, og den operative forvaltningen er lagt til henholdsvis Norges Bank (Statens pensjonsfond utland) og Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond Norge) som forvalter fondene i henhold til nærmere bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet. Fra og med 2015 har departementet delegert til Norges Bank å utføre de operative oppgavene på statsgjeldområdet. Forvaltningen av statsgjelden gjøres i henhold til et mandat fastsatt av departementet.

Avdeling for Formuesforvaltning ble opprettet for å styrke forvaltningen av Statens pensjonsfond, som er en sentral oppgave for Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter bl.a. arbeid med investeringsstrategien for fondene, arbeid med oppfølging av Norges Banks og Folketrygdsfondets operative forvaltning og oppfølging av de retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.