Statens pensjonsfond utland (SPU)

Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til at den norske stat nå forvalter en betydelig finansiell formue gjennom SPU. Fondet ble etablert i 1990 som et finanspolitisk instrument for å underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. En langsiktig og god forvaltning av fondet bidrar til å sikre at petroleumsformuen kan komme både dagens og framtidige generasjoner til gode.

Styringsmodell

Artikkel

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operasjonelle forvaltningen er delegert til Norges Bank. Departementet har fastsatt bestemmelser om Norges Banks forvaltning i eget mandat.

Investeringsstrategi

Artikkel

Statens pensjonsfond utland er et instrument for generell statlig sparing, og er ikke øremerket til særskilte forpliktelser. Kapitalen i SPU er kun investert i utlandet. Siktemålet med investeringene er å oppnå en høyest mulig internasjonal kjøpekraft av kapitalen i fondet, innenfor et moderat risikonivå. En ansvarlig investeringspraksis støtter opp under dette.

Strategisk referanseindeks

Artikkel

Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland er blant annet uttrykt gjennom sammensetningen av fondets strategiske referanseindeks og tilhørende rammer for forvaltningen. Fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner er basert på brede globale indeksprodukter utarbeidet av henholdsvis FTSE Russell og Bloomberg.

Illustrasjon til stortingsmelding

Meld. St. 22 (2023-2024)

Fondsmeldingen 2024

Pressemelding 12.04.2024

Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2024.

Meld. St. 22 (2023-2024)

Fondsmeldingen 2024

Melding til Stortinget 12.04.2024

Meldingen omtaler de oppnådde resultatene og den ansvarlige forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU). Den omhandler også unoterte aksjer i SPU og presenterer forslag til en løsning på eierandelsutfordringen for SPN.

Meld. St. 1 (2023-2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond i kapittel 7.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo