Statens pensjonsfond

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til at den norske stat nå forvalter en betydelig finansiell formue gjennom SPU. Fondet ble etablert i 1990 som et finanspolitisk instrument for å underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter. En langsiktig og god forvaltning av fondet bidrar til å sikre at petroleumsformuen kan komme både dagens og framtidige generasjoner til gode.

Styringsmodell

Artikkel

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operasjonelle forvaltningen er delegert til Norges Bank. Departementet har fastsatt bestemmelser om Norges Banks forvaltning i eget mandat.

Investeringsstrategi

Artikkel

Statens pensjonsfond utland er et instrument for generell statlig sparing, og er ikke øremerket til særskilte forpliktelser. Kapitalen i SPU er kun investert i utlandet. Siktemålet med investeringene er å oppnå en høyest mulig internasjonal kjøpekraft av kapitalen i fondet, innenfor et moderat risikonivå. En ansvarlig investeringspraksis støtter opp under dette.

Strategisk referanseindeks

Artikkel

Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland er blant annet uttrykt gjennom sammensetningen av fondets strategiske referanseindeks og tilhørende rammer for forvaltningen. Fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner er basert på brede globale indeksprodukter utarbeidet av henholdsvis FTSE Russell og Bloomberg.

oljefondet 25 år

«Oljefondet 25 år»

Artikkel 07.06.2021

Finansdepartementet og Norges Bank arrangerte 31.05.2021 et digitalt seminar for å markere at det er 25 år siden det første innskuddet ble gjort i Statens pensjonsfond utland. Seminaret «Oljefondet 25 år» kan ses i opptak.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde for seminar

Seminar om aktiv forvaltning i SPU

Pressemelding 14.03.2022

Finansdepartementet inviterer til seminar om aktiv forvaltning i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Meld. St. 9 (2021–2022)

Statens pensjonsfond 2022

Melding til Stortinget 01.04.2022

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2021. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder gjennomgangen av Norges Banks forvaltning av SPU og klimarisiko.

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo