Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2023

I nysaldert budsjett for 2023 anslås bruken av fondsmidler til 371,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,0 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 9,8 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

I proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2023 blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Budsjettimpulsen, som er endringen fra året før i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, anslås til 0,4 pst. i 2023. Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2023 anslås til 2,4 prosent, målt fra regnskap for 2022.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2023 anslås nå til 285,2 mrd. kroner. Dette underskuddet motsvares av en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland, slik at statsbudsjettet er i balanse.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 986,4 milliarder kroner. Det er 398,1 milliarder kroner lavere enn anslått i Saldert budsjett 2023, blant annet som følge av lavere gasspris og oljepris enn lagt til grunn. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2023 anslås til 1 030,1 milliarder kroner, som er 385,3 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Tabell. Nøkkeltall for 2023-budsjettet på ulike tidspunkt1 (mrd. kroner og prosent)

 

Saldert

Første halvår

NB24

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

256,9

302,6

290,5

285,2

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

316,6

374,1

372,3

371,4

    Prosent av fondskapitalen

2,5

3,0

3,0

3,0

    Prosent av trend-BNP
    Fastlands-Norge

  8,8

10,0

9,9

9,8

Budsjettimpuls (prosentenheter)2

-0,6

0,5

0,4

0,4

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

1 384,5

1 210,5

903,1

986,4

Reell, underliggende utgiftsvekst (prosent)

1,7

1,6

2,3

2,4

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

1 415,4

1 048,9

941,6

1 030,1

1 Budsjett for 2023 vedtatt av Stortinget høsten 2022 (Saldert), første halvår medregnet Revidert nasjonalbudsjett 2023, anslag for 2023 i Nasjonalbudsjettet 2024 (NB24) og nysalderingen av 2023-budsjettet.

Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Les mer: