Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 1-20 av 413 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Abortutvalget

  21.06.2022 Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Det offentlige utvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder er oppnevnt. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar mot slutten av

 • Adopsjonslovutvalget

  11.06.2014 Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget leverte sin utredning 07. oktober 2014. Utvalget skulle foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet, samt en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde.

 • Advokatbevillingsnemnden

  04.12.2017 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans - etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden - i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

 • Advokatlovutvalget

  11.01.2013 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har gått gjennom advokatregelverket og utredet spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand.

 • Akuttvalget

  04.10.2013 Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Akuttutvalget ble oppnevnt 4. oktober 2013 og ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Utvalget skal utrede den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus og de frivilliges rolle i akuttberedskapen. Utvalget leverte endelig rapport 4. desember 2015.

 • Alkolås i program mot ruspåvirket kjøring

  24.10.2012 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppe som har vurdert innføring av alkolås som en del av program mot ruspåvirket kjøring.

 • Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  01.03.2015 Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

 • Apoteklovutvalget

  09.09.2021 Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. Utvalget ledes av professor Tore Bråthen.

 • Arbeidsgiverrådet i staten

  21.03.2017 Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

 • Arbeidsgruppe for gjennomgang av regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede

  25.10.2012 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

 • Arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

  10.11.2022 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen skal bidra i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023. Arbeidsgruppen ledes av Johan Marius Ly.

 • Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd

  26.10.2010 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke lovendringer som bør gjennomføres for å øke bruken av restorative justice og konfliktråd i straffesakskjeden. Arbeidsgruppen skal også vurdere en generell modernisering av konfliktrådsloven.

 • Arbeidsgruppe om alvorlighet som prioriteringskriterium

  24.06.2015 Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen nedsatte 24. juni 2015 en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Arbeidsgruppen vil se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag.

 • Arbeidsgruppe som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp

  15.11.2022 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

 • Arbeidsgruppe som så på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

  17.10.2018 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppe som avga sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 27. januar 2020.

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

  26.11.2012 Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken. Ved behandling av aktuelle likestillingspolitiske

 • Arianson-utvalget om oppfølging av alvorlige hendelser

  22.11.2013 Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget ledes av fylkeslege Helga Arianson.

 • Arkivlovutvalget

  01.09.2017 Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget skulle beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skulle de gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og

 • Arvelovsutvalget

  17.06.2011 Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har foretatt en vurdering av arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

 • Autismeutvalget

  22.06.2018 Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Autismeutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni. Utvalg som skal utrede autismefeltet og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.