Regjering

Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

 • Abortutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Det offentlige utvalget som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder er oppnevnt. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar mot slutten av

 • Adopsjonslovutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget leverte sin utredning 07. oktober 2014. Utvalget skulle foreta en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet, samt en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde.

 • Advokatbevillingsnemnden

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans - etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden - i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling.

 • Advokatlovutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har gått gjennom advokatregelverket og utredet spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand.

 • Alkolås i program mot ruspåvirket kjøring

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppe som har vurdert innføring av alkolås som en del av program mot ruspåvirket kjøring.

 • Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

 • Apoteklovutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 3. september 2021 et utvalg som så på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. Utvalget ble ledet av professor Tore Bråthen.

 • Arbeidsgiverrådet i staten

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

 • Arbeidsgruppe for gjennomgang av regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

 • Arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen skal bidra i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023. Arbeidsgruppen ledes av Johan Marius Ly.

 • Arbeidsgruppe for periodiske vurderinger av museumsinstitusjoner

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Som en oppfølging av museumsmeldingen har departementet satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå metodisk opplegg for å gjennomføre kvalitative, fagfellebaserte vurderinger på institusjonsnivå.

 • Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke lovendringer som bør gjennomføres for å øke bruken av restorative justice og konfliktråd i straffesakskjeden. Arbeidsgruppen skal også vurdere en generell modernisering av konfliktrådsloven.

 • Arbeidsgruppe som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

 • Arbeidsgruppe som så på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppe som avga sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 27. januar 2020.

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken. Ved behandling av aktuelle likestillingspolitiske

 • Arkivlovutvalget

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget skulle beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skulle de gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og

 • Arvelovsutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har foretatt en vurdering av arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

 • Avkommersialiseringsutvalet

  Styre/råd/utval Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalet skal levere utgreiinga si i form av ein NOU til Kommunal- og distriktsdepartementet.

 • Baneheia-utvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Det uavhengige utvalget skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av 2024.

 • Banklovkommisjonen

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Finansdepartementet har i samråd med Justisdepartementet gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å vurdere spørsmål knyttet til ansvarsfordelingen mellom kunde og bank ved bruk av nettbank.

 • Side 1 av 21
 • Side 1 av 21