Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 1-20 av 428 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalg som foretar en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

 • Barnevernsinstitusjonsutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget skal utrede institusjonsbarnevernet og gi tydelige forslag til endringer som gjør at barn som i dag blir flyttet til institusjon, får bedre hjelp. Utvalget skal avgi utredningen i form av en NOU med endelige tilrådninger i oktober 2023.

 • Arbeidsgruppe som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

 • Arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Arbeidsgruppen skal bidra i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023. Arbeidsgruppen ledes av Johan Marius Ly.

 • Lederlønnsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget skal foreta en gjennomgang av lederlønnssystemet og vurdere svakheter og styrker ved dagens retningslinjer og praktiseringen av systemet.

 • Utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer (anskaffelsesutvalget)

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og hovedmålet er at regelverket skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn.

 • Ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget skal utrede mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet er å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

 • Screeningutvalget

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Screeningutvalget er et offentlig utvalg som skal utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget ble nedsatt 28. oktober 2022.

 • Personvernkommisjonen

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Personvernkommisjonen skal kartlegge den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trekke frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene.

 • Viderebruksutvalget

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data).

 • Mannsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Mannsutvalget skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget har 17 medlemmer som skal jobbe sammen frem til våren 2024 med å lage en helhetlig oversikt og foreslå tiltak.

 • NOKUTs styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for NOKUT har det overordna ansvaret for virksomheten og de vedtakene NOKUT gjør. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år (to år for studentmedlemmene).

 • Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPIs styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for NUPI skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet.

 • Norges forskningsråds styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for Norges forskningsråd skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og gi råd om forskningspolitikken.

 • Avkommersialiseringsutvalet

  Styre/råd/utval Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalet skal levere utgreiinga si i form av ein NOU til Kommunal- og distriktsdepartementet innan 20. juni 2024. Tor Saglie, tidlegare departementsråd i Justisdepartementet, leier utvalet.

 • Tannhelseutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

 • Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

 • Etisk råd for forsvarssektoren

  Styre/råd/utvalg Forsvarsdepartementet

  ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet,

 • Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til. Fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassens behandling av tilsvarende saker.

 • Norges grønne fagskole - Vea

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Norges grønne fagskole - Vea er underlagt lov av 28. august 2018 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), og andre aktuelle lover, forskrifter og reglementer som gjelder for statlige virksomheter. Styret er fagskolens øverste ansvarlige