Banklovkommisjonen

Finansdepartementet har i samråd med Justisdepartementet gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å vurdere spørsmål knyttet til ansvarsfordelingen mellom kunde og bank ved bruk av nettbank.

Se pressemelding fra Finansdepartementet.

I mandatet, som er omforent mellom justisministeren og finansministeren, bes Banklovkommisjonen blant annet om å vurdere om banken bør ha erstatningsplikt dersom den tilbyr betalingssystemer med manglende sikkerhet, om kundens tapsrisiko bør begrenses, og om en vurdering av bankens rett til å korrigere feil som skyldes egne forhold.

Banklovkommisjonen leverte sin utredning til Justisdepartementet 15. desember 2008.

Les mer:
Banklovkommisjonen avgir utredning
NOU 2008: 21