Innstillinger, utredninger og rapporter fra utvalg og arbeidsgrupper

Her finner du innstillinger, utredninger og rapportert som er levert til Justis- og beredskapsdepartementet fra 2006 til i dag.

Innstillinger levert 2024

Innstillinger levert i 2023

 • Arbeidsgruppe som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp

  Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

 • Arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

  Arbeidsgruppen bidro i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet. Denne gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget. Arbeidsgruppen ble ledet av Johan Marius Ly, og deres rapport ble overrakt statsråd Mehl 16. juni 2023 .

 • Totalberedskapskommisjonen

  Totalberedskapskommisjon har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni 2023.

 • Utvalget om rolleforståelse i politiet

  Utvalget, under professor Anne-Mette Magnussen ledelse, har vurdert om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). Utredningen ble levert 11. januar 2023.

Innstillinger levert i 2022

 • Utvalg som skal se på politiets bruk av maktmidler

  Justis- og beredskapsministeren ville ha oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. Ekspertutvalget, under professor Pål Arild Lagestad ledelse, leverte sin rapport 7. november 2022.

 • Utleverings- og arrestordreutvalget

  Utvalget skulle foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Utvalget leverte sin innstilling til justis- og beredskapsminister Enger Mehl 28. oktober 2022.

 • Cruiseutvalget

  Utvalget har sett på beredskapsmessige utfordringer knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann. Utredningen ble levert 23. februar 2022.

Innstillinger levert i 2021

Innstillinger levert i 2020

Innstillinger levert i 2019

Innstillinger levert i 2018

Innstillinger levert i 2017

Innstillinger levert i 2016

 • Voldsoffererstatningsutvalget

  Utvalget har gjennomgått voldsoffererstatningsordningen og vurdert behovet for endringer i ordningen om kompensasjon til skadelidte ved alvorlig kriminalitet mv. Utvalget avga sin utredning 23. juni 2016.

 • Utvalg har evaluert garantireglene i bustadoppføringslova

  Lovutvalet har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Dette er eit av fleire tiltak som skal bidra til ei meir stabil utvikling av bustadmarknaden. Utvalet la fram si innstilling 27. juni 2016.

 • Utvalg foreslår ny straffeprosesslov

  Utvalget ble oppnevnt i juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget avga sin utredning 3. november; 5. desember ble utredningen sendt på høring.

Innstillinger levert i 2015

 • Digitalt sårbarhetsutvalg

  Regjeringen nedsatte i juni 2014 et utvalg som fikk i oppgave å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skulle foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

 • Advokatlovutvalget

  Utvalget har gått gjennom advokatregelverket og utredet spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand.

Innstillinger levert i 2014

Innstillinger levert i 2013

Innstillinger levert i 2012

Innstillinger levert i 2011

 • Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd

  Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke lovendringer som bør gjennomføres for å øke bruken av restorative justice og konfliktråd i straffesakskjeden. Arbeidsgruppen skal også vurdere en generell modernisering av konfliktrådsloven.

 • Forenklinger av aksjeloven

  Justisdepartementet har gitt advokat Gudmund Knudsen i oppdrag å utrede spørsmålet om forenklinger av aksjeloven. Et viktig siktemål med arbeidet er å sikre at aksjelovens regler er godt tilpasset behovene for de små og mellomstore selskapene.

 • Våpenlovutvalget

  Utvalget skal gjennomgå gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov eller foreta nødvendig endringer i eksisterende våpenlovgivning. (Fristen er forlenget til 1. desember).

 • Juryutvalget

  Utvalget skal vurdere lekdommerinnslaget når de alvorligste straffesakene behandles i lagmannsretten.

 • Utvalg som skal vurdere organisering og rammer for tilbudet til personer som søker asyl i Norge

  Gunnar Berge leder utvalget som skal vurdere organiseringen av og rammer for tilbud til personer som søker asyl i Norge.

 • Personskadeerstatningsutvalget

  Personskadeerstatningsutvalget skal utarbeide forslag til endringer i utmåling av personskadeerstatninger. Utvalgets mål er å komme frem til en standardisering av erstatningsutmålinger.

Innstillinger levert i 2010

Innstillinger levert i 2009

 • Granskingskommisjonsutvalget

  Granskingskommisjonsutvalget ble oppnevnt 4. mai 2007. Utvalget skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige og levere sin utredning til Justisdepartementet innen 1. mars 2009.

 • Metodekontrollutvalget

  Mandat og sammensetning for et utvalg som skal etterkontrollere lovgivningen om inngripende etterforskningsmetoder mv. (metodekontrollutvalget).

 • Evaluering av kontrollmekanismene for politiet m.m.

  Utvalget skal undersøke om Justisdepartementets og Stortingets forutsetninger for opprettelsen av Spesialenheten for politisaker er oppfylt

 • Kredittkjøpslovsutvalget

  Regjeringen mener det er behov for en forenkling og en forbedring av reguleringen av låneavtaler og kredittavtaler. Derfor er det oppnevnt et utvalg som skal utrede en generell revisjon av kredittkjøpsloven.

 • Grenselovutvalget

  Et utvalg skal utrede og foreslå en lovmessig hjemmel for den sivile grenseovervåkning, og gjennomgå eksisterende riksgrenselov med sikte på å vurdere behovet for revisjon.

Innstillinger levert i 2008

 • Undersøkelseskommisjonen etter forliset av Bourbon Dolphin

  Justisdepartementet har oppnevnt en særskilt undersøkelseskommisjon etter forliset av Bourbon Dolphin 12. april 2007. Kommisjonen skal foreta de undersøkelser den finner nødvendig for å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer i forbindelse med forliset. Kommisjonen skal også utrede forhold av betydning for å forebygge at en slik ulykke kan skje i fremtiden.

 • Utval mot alvorleg ungdomskriminalitet

  Regjeringa oppnemnde eit offentleg utval som skulle sjå på reaksjonar og tiltak mot alvorleg ungdomskriminalitet. Utvalet leverte sin NOU 16. november 2008.

 • Undersøkelseskommisjonen etter forliset av fiskefartøyet Western

  Justisdepartementet oppnevnte 8. mai 2006 undersøkelseskommisjonen etter fiskefartøyet ”Westerns” forlis 6. februar 1981. Undersøkelseskommisjonen skal foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til ulykken. Kommisjonen er gitt frist til 17. november 2008 med å avgi rapport.

 • Banklovkommisjonen

  Finansdepartementet har i samråd med Justisdepartementet gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å vurdere spørsmål knyttet til ansvarsfordelingen mellom kunde og bank ved bruk av nettbank.

 • Ålesundutvalget - sluttrapport levert 17. november 2008

  Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med Justisdepartementet nedsatt et utvalg som skal gjennomgå den tragiske ulykken i Ålesund 26. mars 2008.

 • Mæland-utvalget

  Mæland-utvalget var en utredningsgruppe som skal etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner. Utvalget leverte sin utredning 30. april 2008.

 • Voldtektsutvalget

  Regjeringen har oppnevnt et eget voldtektsutvalg som skal foreslå tiltak for å bedre situasjonen for kvinner og menn som har blitt utsatt voldtekt og annen seksualisert vold. Utvalget ledes av Rita Sletner, og er bredt sammensatt med representanter fra politiet, påtalemyndigheten, forskningsmiljøer, advokater, helsevesenet, øvrig hjelpeapparat og selvhjelpsgrupper. Voldtektsutvalget skal levere sin innstilling innen februar 2008.

 • Innsynsutvalget

Innstillinger levert i 2007

 • Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn - levert 30. januar 2007

  I juni i fjor nedsatte justisminister Knut Storberget en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan man kan hindre internettrelaterte overgrep. Arbeidsgruppa leverte sine forslag 30. januar 2007.

 • Datakrimutvalget - levert 12. februar 2007

  Datakrimutvalget foreslår flere nye lovreguleringer som rammer ulike typer datakriminalitet - blant annet nye straffebud mot informasjons- og datatyveri, til vern av datasystemers pålitelighet og funksjonalitet, mot søppelpost (spam), identitetsmisbruk og kontomisbruk.

 • Utredning etter forliset av riggen Deep Sea Driller

  Stortinget har bedt regjeringen gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette har Justisdepartementet engasjert politimester Rolf B. Wegner for å foreta en utredning av forliset.

 • Skiftelovutvalget

  Utvalget ble satt ned 9. september 2005 og blir ledet av professor dr. juris Peter Lødrup ved Universitetet i Oslo. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. september 2007.

 • Samerettsutvalget

  Samerettsutvalget ble oppnevnt i 1980, og har avgitt tre delutredninger.

 • Mandat for og sammensetning av utvalg som skal granske straffesakene mot Fritz Moen

  Granskningen omfattet straffesakene mot Fritz Moen fra det tidspunkt politiet startet etterforskningen til Borgarting lagmannsrett avsa frifinnelsesdom 24. august 2006. Også behandlingen av begjæringene om gjenopptakelse av straffesakene ble omfattet av granskningen. Granskningsutvalget leverte sin utredning til justisministeren 25. juni 2007.

 • Utvalg som skal vurdere krefttilfeller ved NTNU

  Regjeringen har oppnevnt et uavhengig granskingsutvalg som skal vurdere det offentliges håndtering av arbeidsforholdene ved Rosenborglaboratoriene i Trondheim. Granskingsutvalget skal foreta nødvendige undersøkelser for å gi en objektiv presentasjon og vurdering av det offentliges samlede håndtering av saken.

Innstillinger levert i 2006