Voldsoffererstatningsutvalget

Utvalget har gjennomgått voldsoffererstatningsordningen og vurdert behovet for endringer i ordningen om kompensasjon til skadelidte ved alvorlig kriminalitet mv. Utvalget avga sin utredning 23. juni 2016.

NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning 

Pressemelding

Om Voldsoffererstatningsutvalget

Opprettet: 2015

Opphørt: 2016

Kontakt

Postadresse: Voldsoffererstatningsutvalget, Postboks 8005, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal foreta en bred vurdering av voldsoffererstatningsloven 2001. Utvalget skal med utgangspunkt i gjeldende lov og praksis vurdere om loven virker etter sin hensikt. Utvalget skal foreslå lovendringer og eventuelt andre forslag til hvordan saksbehandlingen kan bli bedre. Dette innebærer at utvalget også skal vurdere om dagens organisering av voldsoffererstatningsmyndighetene er hensiktsmessig, og evnetuelt foreslå endringer.