Voldsoffererstatningsutvalget

Utvalget har gjennomgått voldsoffererstatningsordningen og vurdert behovet for endringer i ordningen om kompensasjon til skadelidte ved alvorlig kriminalitet mv. Utvalget avga sin utredning 23. juni 2016.

NOU 2016: 9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning 

Pressemelding