NOU 2016: 9

Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning

Voldsoffererstatningsutvalget har foretatt en bred gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen, og har vurdert ordningen som sådan og organiseringen av saksbehandlingen under ett. Utvalget har sett hen til andre lands ordninger, samt kravene som følger av internasjonale forpliktelser. Utvalget foreslår å beholde grunnstrukturen i ordningen, men har kommet med flere forslag til endringer, både når det gjelder hvem som kan få erstatning og vilkårene for å få erstatning. Blant annet foreslår utvalget å rydde opp i reglene for når man kan få erstatning for skade skjedd i utlandet. I tillegg foreslår utvalget flere utvidelser av ordningen for barn som er utsatt for voldsskade. Utvalget har også sett på rettshjelpstilbudet til personer utsatt for vold, samt organiseringen av ordningen. Utvalget legger på denne bakgrunn frem forslag til ny lov om voldsskadeerstatning.

Les dokumentet