Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016: 9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning"

Høring om lovforslagene i Voldsoffererstatningsutvalgets utredning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2017

Vår ref.: 16/5864

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Voldsoffererstatningsutvalgets utredning med forslag til ny lov om voldskadeerstatning. På side 18 – 20 i utredningen er et sammendrag av utvalgets vurderinger. Justis- og beredskapsdepartementet har ennå ikke tatt stilling til noen av forslagene. 

Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av at voldsskadeordningen blant annet skal være rettferdig og hensiktsmessig. Vi viser til kapittel 8 i utredningen hvor det gis en prinsipiell vurdering av ordningen, og vi trekker frem at voldsoffererstatningsordningen er en subsidiær ordning. Utgangspunktet er at det er skadevolder som er ansvarlig for sine handlinger og skal stå til økonomisk ansvar overfor skadelidte. Ordningen er også subsidiær med hensyn til dekning av forsikringsselskap og etter andre offentlige ytelser. Over tid har det utviklet seg en kriminalpolitisk begrunnelse for ordningen. Begrunnelsen har blitt formulert slik at der staten ikke lykkes med å beskytte borgerne mot voldskriminalitet, bør staten sørge for at den som rammes av kriminaliteten holdes økonomisk skadesløs. I denne sammenheng har man ansett voldskriminalitet for å stå i en særstilling. Den ordningen vi har i dag har også sterke sosial- og velferdspolitiske elementer i seg. Argumentet handler om at staten bør ha ansvar for innbyggernes helse, ve og vel, og sikre at ingen skal komme spesielt dårlig ut økonomisk. Statens ressurser kan også spille inn ved utformingen av ordningen. Staten skal vurdere hvilke tiltak som det er mest nødvendig å bruke fellesskapets midler på.

På denne bakgrunn ønsker vi høringsinstansenes syn på lovforslagene og hvilke tiltak som bør prioriteres, gitt at statens ressurser er knappe og ikke alle gode hensyn kan ivaretas.

Høringsfristen er 1. mars 2017.

Høringsuttalelser avgis digitalt på www.regjeringen.no/id2517808 under «Send inn høringssvar». Utredningen er tilgjengelig fra samme adresse.

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi understreker at i en offentlig høring kan alle avgi høringsuttalelse, men merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende etater.

Med vennlig hilsen
Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør                                                                           

Christer Holtet Dahlin
rådgiver

 • Departementene

 

 • Domstoladministrasjonen
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Bergen tingrett
 • Kristiansand tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Oslo tingrett
 • Stavanger tingrett
 • Sør-Trøndelag tingrett

 

 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Politidirektoratet
 • Sametinget
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 • Barneombudet
 • Erstatningsnemnda for voldsofre
 • Fylkesmennene
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Politihøgskolen
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø

 

 • Alternativ til Vold
 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Fellesskap mot seksuelle overgrep
 • Gáldu – Kompetansesenteret for urfolksrettigheter
 • Gatejuristen
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussbuss
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Landsforeningen for voldofre
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep
 • MiRA-senteret
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Norges Juristforbund
 • Norges Politilederlag
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Politiets Fellesforbund
 • Politijuristene
 • Redd Barna
 • Rettshjelpernes juristforening
 • Rettspolitisk forening
 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger
 • Senter for seksuelt misbrukte menn
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Støttesenter for fornærmede i straffesaker
 • Voksne for Barn