Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

En stemmeseddel leveres i en valgurne

Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Skilt på vegg med teksten Rådhus

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer.

Stemmesedler til bruk ved valg

Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Aktuelt nå

Dei tre statsrådene Kjell Ingolf Ropstad, Abid Raja og Nikolai Astrup tek til orde for eit felles opprop mot hatefulle ytringar.

Inviterer politikarar til opprop for eit godt debattklima

01.10.2020: For å bidra til eit godt debattklima i oppkøyringa til stortings- og sametingsvalet i 2021, inviterer regjeringa politikarar og kandidatar frå alle parti til eit felles opprop for eit godt debattklima.

Nett-tv

Se sendingen her

Politisk tillit i krisetider

07.09.2020: Velkommen til seminar og paneldebatt om politisk tillit i krisetider 15. september kl. 11:30.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

Denne veilederen skal bidra til at kommuner som avholder folkeavstemninger kan gjøre dette på en måte som gir tillit til både prosess og resultat, men forplikter ikke kommuner til å gjennomføre folkeavstemning på en bestemt måte.

Høring - NOU 2020 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets utredning NOU 2020: 6 – Frie og hemmelig valg – Ny valglov.