Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

Den norske valgordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Sikrer to uavhengige opptellinger ved valg

15.02.2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd. – Dette sikrer at vi får to uavhengige opptellinger, som vil gi et mest mulig korrekt resultat, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Europarådet oppfordrer lokale myndigheter til å involvere innbyggerne på nye måter

15.02.2019: For å legitimere politiske beslutningsprosesser må offentlige institusjoner bruke nye metoder for å engasjere innbyggerne og oppmuntre til lokal deltakelse. Det skriver Eurpoarådet i sine oppdaterte retningslinjer, som nå er oversatt til norsk.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Til toppen