Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

Valgportalen: valg.no

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd til drift. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Riksvalgstyret for stortingsvalget 2017 er oppnevnt

05.05.2017: Riksvalgstyret for stortingsvalget 2017 ble oppnevnt i statsråd 5. mai 2017. Riksvalgstyret har viktige oppgaver knyttet til kontroll og godkjenning av stortingsvalget. Det består av åtte medlemmer med hver sin vara, ett medlem fra hvert parti som er representert på Stortinget.

Endrer regler for todagersvalg

10.04.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer om kort tid en proposisjon for Stortinget for å endre reglene for todagersvalg i valgloven. Det kan gjøre at kommuner som ønsker det, kan ha valg også på søndagen ved høstens valg.

Setter ned nytt valglovutvalg

30.03.2017: Regjeringen skal sette ned et offentlig lovutvalg, som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. – Høy tillit til valg og politiske institusjoner er nødvendig for et velfungerende demokrati. Det er viktig at valget foregår på en korrekt og tillitsvekkende måte, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Flere saker om Valg og demokrati

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.