Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

Den norske valgordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd til drift. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nytt valglovutvalg oppnevnt

21.06.2017: I statsråd i dag ble det oppnevnt et nytt valglovutvalg, som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer.

Riksvalgstyret har behandlet klager på listeforslag

21.06.2017: Riksvalgstyret hadde møte 19. juni og behandlet da klager på listeforslag til stortingsvalget. Det var kommet inn klager fra 11 fylker i år. Riksvalgstyret opprettholdt vedtaket fra fylkesvalgstyrene i alle klagesakene.

Et enklere regelverk for medvirkning i kommunene

16.06.2017: – Det er viktig at eldre, unge og personer med funksjonsnedsettelse får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Nå samler vi reglene om disse gruppenes rett til å bli hørt i én og samme lov. Det vil gjøre det enklere for både innbyggerne og kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Valg og demokrati

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.