Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

En stemmeseddel leveres i en valgurne

Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Skilt på vegg med teksten Rådhus

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer.

Stemmesedler til bruk ved valg

Politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Gode sikkerhetsråd til alle kandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

21.06.2019: Som en del av tiltaksplanen for å øke motstandsdyktigheten mot påvirkning og hybride trusler under kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, sender regjeringen nå ut en brosjyre til alle som stiller til valg i høst. Brosjyren inneholder gode råd om hvilke forholdsregler man kan ta for å bli mindre sårbar for påvirkning.

Velgerne får SMS og brev om å bruke stemmeretten ved valget

21.06.2019: I uken før lokalvalget 9. september vil Valgdirektoratet sende en SMS til alle velgerne med en påminnelse om å bruke stemmeretten. Velgere med innvandrerbakgrunn vil få brev med informasjon om valget.

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Til toppen