Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

En stemmeseddel leveres i en valgurne

Valg

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Skilt på vegg med teksten Rådhus

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer.

Stemmesedler til bruk ved valg

Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Aktuelt nå

Bilde av hus ved sjøen og fjell i bakgrunnen

Nye data om kommunal og fylkeskommunal organisering

KDDs database over kommunale og fylkeskommunale organisasjonsdata (organisasjonsdatabasen) er oppdatert med nye data om kommunenes og fylkeskommunenes organisering.

Nett-tv

Bilde av en valgurne

Velkommen til frokostseminar om lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår

08.03.2022: 17. mars lanseres den nye rapporten «Lokaldemokrati og lokalpolitikeres arbeidsvilkår». Lanseringen strømmes direkte her på regjeringen.no eller man kan delta fysisk.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Veileder om forebygging og håndtering av hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.

Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

Denne veilederen skal bidra til at kommuner som avholder folkeavstemninger kan gjøre dette på en måte som gir tillit til både prosess og resultat, men forplikter ikke kommuner til å gjennomføre folkeavstemning på en bestemt måte.