Valg og demokrati

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

Valgportalen: valg.no

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd til drift. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Endringer i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

01.03.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort endringer i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget i forkant av stortingsvalget 2017.

Ny versjon av Minsak lansert

02.02.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lansert en ny versjon av Minsak.no. Minsak.no er en nettside der innbyggere kan fremme forslag til kommuner og fylkeskommuner. Den nye versjonen er mobiltilpasset, og har ny og mer brukervennlig utforming. Det vil gjøre det enda enklere å fremme og samle underskrifter til innbyggerforslag.

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

30.01.2017: – Det er viktig å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati når flere kommuner skal bygge en ny kommune sammen. Derfor inviterer vi nå kommuner med vedtak om å slå seg sammen til et nytt prosjekt om lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Valg og demokrati

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.