Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

En stemmeseddel leveres i en valgurne

Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Skilt på vegg med teksten Rådhus

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer.

Stemmesedler til bruk ved valg

Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Aktuelt nå

Bilde av en valgutne og to personer  samtale i bakgrunnen

Lokalvalgsundersøkelsen viser at lokaldemokratiet er sterkt i sammenslåtte kommuner

23.06.2021: I dag ble boken Lokalvalget 2019: Nye kommuner – nye valg? lansert. Her blir resultatene fra lokalvalgsundersøkelsen i 2019 beskrevet og analysert.

Dei tre statsrådene Kjell Ingolf Ropstad, Abid Raja og Nikolai Astrup tek til orde for eit felles opprop mot hatefulle ytringar.

Inviterer politikarar til opprop for eit godt debattklima

01.10.2020: For å bidra til eit godt debattklima i oppkøyringa til stortings- og sametingsvalet i 2021, inviterer regjeringa politikarar og kandidatar frå alle parti til eit felles opprop for eit godt debattklima.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

Denne veilederen skal bidra til at kommuner som avholder folkeavstemninger kan gjøre dette på en måte som gir tillit til både prosess og resultat, men forplikter ikke kommuner til å gjennomføre folkeavstemning på en bestemt måte.