Valg og demokrati

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Politiske partier

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd til drift. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Nå kan du søke om midler for å spre kunnskap om valg

14.10.2016: Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke Valgdirektoratet om tilskudd. Tilskuddene skal gå til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved Stortings- og Sametingsvalget 2017.

Nye oppgåver til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

05.09.2016: Frå 1. januar 2017 får Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hovudansvaret for saksbehandlinga av statstilskot til kommune- og fylkespartia.

Endringer i valgloven

17.06.2016: Stortinget har vedtatt innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen som et frivillig tilbud til alle landets kommuner. Dette er én av flere endringer i valgloven som ble vedtatt i Stortinget 13. juni 2016.

Flere saker om Valg og demokrati

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.