Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen.

En stemmeseddel leveres i en valgurne

Valg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Skilt på vegg med teksten Rådhus

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer.

Stemmesedler til bruk ved valg

Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kvinner i lokalpolitikken - 2019

08.03.2020: Det er mer enn hundre år siden kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg i Norge. Ved kommunestyrevalget i 2019 kom andelen kvinner i norske kommunestyrer for første gang over 40 prosent i landsgjennomsnitt.

Dialogmøte med media om uønsket påvirkning

27.08.2019: Mandag 19. august inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dialogmøte med media om uønsket påvirkning og falske nyheter i forbindelse med valget.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Veileder/merknader til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Personvalg ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen?

Til toppen