Den norske valgordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Hovedtrekkene i den norske valgordningen

Den norske valgordningen er basert på prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i flermannskretser.

Regelverk

Her finner du valgloven, valgforskriften, forarbeider til valgloven og valghåndboken.

Valgobservasjon

Norge er gjennom ulike internasjonale dokumenter forpliktet både til å invitere og å ta i mot nasjonale og internasjonale valgobservatører.

Aktuelt nå

Valg.no i ny drakt

Valgdirektoratet har overtatt valgportalen valg.no.

Nytt valglovutvalg oppnevnt

I statsråd 21. juni ble det oppnevnt et nytt valglovutvalg, som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen.

Riksvalgstyret har behandlet klager på listeforslag

Riksvalgstyret hadde møte 19. juni og behandlet da klager på listeforslag til stortingsvalget. Det var kommet inn klager fra 11 fylker i år. Riksvalgstyret opprettholdt vedtaket fra fylkesvalgstyrene i alle klagesakene.