Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Det stilles forventninger til dem både som demokratisk organ, serviceorgan og som iverksetter av statlig vedtatt politikk. Samtidig skal de ha en selvstendig rolle med plass for lokal politisk deltakelse. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale selvstyret. Bare gjennom frihet fra staten kan innbyggerne lokalt gjennom kommunen og fylkeskommunen øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder akkurat deres lokalsamfunn.

Lokaldemokrativeileder

Veilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser gjennom praktiske eksempler hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål.

Bilde av nettsiden minsak.no

Minsak.no

På nettsiden minsak.no kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Samler du nok underskrifter, må kommunestyret/fylkestinget behandle saken.

Kakadiagram som viser at det i 2019 var  230 mannlige ordførere og 126 kvinnelige ordførere.

Kvinner i lokalpolitikken - 2019

Det er mer enn hundre år siden kvinner fikk stemmerett ved lokalvalg i Norge. Ved kommunestyrevalget i 2019 kom andelen kvinner i norske kommunestyrer for første gang over 40 prosent i landsgjennomsnitt.

Aktuelt nå

Ny veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

En ny veileder skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre lokale folkeavstemninger på en god og tillitsvekkende måte.

Europarådet oppfordrer lokale myndigheter til å involvere innbyggerne på nye måter

15.02.2019: For å legitimere politiske beslutningsprosesser må offentlige institusjoner bruke nye metoder for å engasjere innbyggerne og oppmuntre til lokal deltakelse. Det skriver Eurpoarådet i sine oppdaterte retningslinjer, som nå er oversatt til norsk.

Internasjonale retningslinjer for sivilsamfunnets deltakelse i politiske beslutningsprosesser på norsk

15.02.2019: Europarådet har vedtatt retningslinjer om hvorfor og hvordan sivilsamfunnet bør ha anledning til å bidra i politiske prosesser.