Historisk arkiv

Ny veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En ny veileder skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre lokale folkeavstemninger på en god og tillitsvekkende måte.

Veilederen tar for seg prosessen fra man vedtar å ha en lokal folkeavstemning til den er gjennomført og resultatene skal rapporteres til staten. Formålet er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre slike folkeavstemninger, på en god måte som bidrar til tillit både til prosess og resultat.

Kommuner og fylkeskommuner kan med hjemmel i kommuneloven gjennomføre rådgivende folkeavstemninger om saker som angår egen virksomhet.

I 2017 gjennomførte Institutt for samfunnsforskning en undersøkelse om lokale folkeavstemninger. Undersøkelsen tok utgangspunkt i folkeavstemninger som ble gjennomført i forbindelse med kommunesammenslåinger.

Resultatene viste at de fleste folkeavstemningene ble gjennomført på en god måte, men at utformingen av stemmesedler og bruken av svaralternativer var uheldig i enkelte tilfeller.  

Forskerne anbefalte derfor å utarbeide en nasjonal veileder om lokale folkeavstemninger.

Det ble også vist til at ni av ti kommuner som har gjennomført folkeavstemning uttrykker et ønske om en veileder på området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00