Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

Denne veilederen skal bidra til at kommuner som avholder folkeavstemninger kan gjøre dette på en måte som gir tillit til både prosess og resultat, men forplikter ikke kommuner til å gjennomføre folkeavstemning på en bestemt måte.

Les dokumentet

Om veilederen

Denne veilederen er for kommuner og fylkeskommuner som skal gjennomføre lokal rådgivende folkeavstemning. Den tar for seg ulike aspekter en bør være bevisst i arbeidet med slike. Veilederen kan benyttes for alle lokale rådgivende folkeavstemninger, uavhengig av hvilket tema som tas opp. For enkelhets skyld brukes ordet "kommune", selv om innholdet i veilederen er relevant både for både kommuner og fylkeskommuner.

Veilederen er relevant for både politikere og ansatte i kommuner, i alle faser fra vurdering og beslutning om å avholde folkeavstemning, til gjennomføring, opptelling og etterarbeid.

I etterkant av de lokale folkeavstemningene om kommunesammenslåing i 2016 ble det gjennomført en større undersøkelse av lokale folkeavstemninger . Her fant man ut at de aller fleste folkeavstemningene ble gjennomført på en god måte, men særlig to forhold var det knyttet utfordringer til. Dette gjaldt utforming av spørsmål og alternativer på stemmeseddelen og å sikre gode prosedyrer for opptelling. Disse temaene omtales derfor grundig i denne veilederen, men den tar også for seg andre viktige sider ved gjennomføring av lokale rådgivende folkeavstemninger.

Til veilederen har Jan Erling Klausen, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, bidratt til kapitlene om utforming av stemmeseddel, demokratiske normer og prinsipper, informasjon i forkant av folkeavstemning og godkjenning av resultat. Bjarte Folkestad, førsteamanuensis ved Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag ved Høgskulen i Volda, har bidratt til kapittelet om valgordning og opptelling ved preferansevalg, samt det vedlagte eksemplet.