Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Praksis og prinsipper

Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste årene har blitt gjennomført om kommunestruktur.

Sentrale temaer er lovregulering av lokale folkeavstemninger i Norge og andre land, omfang og deltakelse, praktisk gjennomføring, valgordninger og utforming av stemmeseddel samt lokale folkeavstemningers legitimitet som beslutningsgrunnlag og -mekanisme. Rapportens mange analyser og konklusjoner er ment å bidra til refleksjon i det videre arbeidet med lokale folkeavstemninger.

Rapporten er skrevet av Institutt for samfunnsforskning, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Praksis og prinsipper (pdf)