Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

 • Meld. St. 30 (2023–2024) - Internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet og miljø i et endret Europa

  21.06.2024 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen redegjør for Norges internasjonale atomsikkerhetssamarbeid og beskriver de resultater som er oppnådd og de grunnleggende endringene som har skjedd i samarbeidet med Ukraina og Russland de senere år. Siden tidlig 1990-tallet og frem til

 • Meld. St. 29 (2023–2024) - Fosterheim – ein trygg heim å bu i

  21.06.2024 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa har lagt fram ei melding om fosterheimsomsorga i Noreg. Eit sentralt mål for regjeringa er at barn som har behov for det får ein fosterheim når dei treng det, og at dei får ein trygg og stabil omsorgssituasjon. Tiltaka i meldinga skal

 • Meld. St. 28 (2023–2024) - Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistar

  07.06.2024 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meldinga gjer greie for reguleringa av grunnbeløpet i folketrygda, reguleringsfaktorar, satsar for minste pensjonsnivå og satsar for garantipensjon i folketrygda frå 1. mai 2024 (trygdeoppgjeret). Den gjer også greie for den kontakten som i forkant

 • Meld. St. 27 (2023–2024) - Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred

  31.05.2024 Melding til Stortinget Energidepartementet

  Utfordringane knytte til flaum og skred er store og aukande, særleg på grunn av klimaendringane. Regjeringa vil derfor styrke arbeidet med førebygging for å auke tryggleiken for innbyggarane. Førebygging omfattar både sikringstiltak og tiltak knytte

 • Meld. St. 26 (2023–2024) - Svalbard

  31.05.2024 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger jevnlig frem meldinger til Stortinget som gjennomgår alle sider ved forvaltningen av Svalbard (svalbardmeldinger) for å legge grunnlaget for en stabil og forutsigbar forvaltning. Det har skjedd store endringer på Svalbard siden

 • Meld. St. 25 (2023–2024) - Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2023, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

  14.06.2024 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldinga til Stortinget legg Regjeringa fram informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og anna militært materiell får norske verksemder i 2023. Gjennom mest mogleg openheit er det Regjeringa sitt mål å bidra til kunnskap

 • Meld. St. 24 (2023–2024) - Årsmelding 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  26.04.2024 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2023.

 • Meld. St. 23 (2023–2024) - Finansmarkedsmeldingen 2024

  26.04.2024 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen

 • Meld. St. 22 (2023–2024) - Statens pensjonsfond 2024

  12.04.2024 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2023. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder unoterte aksjer og håndtering av SPNs høye eierandeler i det norske

 • Meld. St. 21 (2023–2024) - Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

  Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

  05.04.2024 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Forvaltningsplanene for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten; Norskehavet; Nordsjøen og Skagerrak - oppdateres hvert fjerde år. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig

 • Meld. St. 20 (2023–2024) - Opptak til høgare utdanning

  05.04.2024 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  I Meld St. 20 (2023-2024) legg regjeringa fram forslag til endringar i regelverket for opptak til høgare utdanning. Regjeringa har som mål at flest mogleg skal kome raskt i gang med høgare utdanning og ut i arbeid, at regelverket skal bli enklare og

 • Meld. St. 19 (2023–2024) - Profesjonsnære utdanningar over heile landet

  05.04.2024 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Lærarar, ingeniørar og helse- og sosialfagleg personell har nøkkelroller for velferd og verdiskaping i det norske samfunnet. Framover vil dei møte eit arbeidsliv i stor endring. Vi treng at fleire utdannar seg til desse profesjonsyrka og at

 • Meld. St. 18 (2023–2024) - Ein forbetra tilstand for villrein

  05.04.2024 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen presenterer regjeringens politikk for å forbedre tilstanden for villrein i Norge. Meldingen beskriver villreinens historiske utvikling og betydning for de første menneskene i Norge, hvilke utfordringer villrein står ovenfor i dag,

 • Meld. St. 17 (2023–2024) - Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

  22.03.2024 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meld. St. 17 (2023-2024) Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp presenterer regjeringens helhetlige politikk for integrering, der de overordnete målene er at 1) flere kommer inn og får varig fotfeste i det seriøse arbeidslivet, 2)

 • Meld. St. 16 (2023–2024) - Brann- og redningsvesenet

  Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet

  22.03.2024 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  I meldingen presenteres innsats og tiltak for å utvikle brann- og redningsvesenet videre. I første del av meldingen gis en beskrivelse av brann- og redningsvesenets organisering og oppgaver. Brannsituasjonen i Norge og hovedtrekkene i utviklingen

 • Meld. St. 15 (2023–2024) - Felles verdier – felles ansvar

  Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

  22.03.2024 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortingsmeldingen «Felles verdier - felles ansvar» legger grunnlaget for en styrket innsats når det gjelder forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Viktige formål med stortingsmeldingen er å bedre myndighetenes måloppnåelse på dette

 • Meld. St. 14 (2023–2024) - Nasjonal transportplan 2025–2036

  22.03.2024 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036 presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet. Det overordnede transportpolitiske målet er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele

 • Meld. St. 13 (2023–2024) - Bustadmeldinga

  Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet

  15.03.2024 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  I Meld. St. 13 (2023-2024) ‘Bustadmeldinga - Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet’ legg regjeringa fram tiltak som skal legge til rette for ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Det overordna

 • Meld. St. 12 (2023–2024) - Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

  15.03.2024 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 12 (2023-2024), har folkehelse og levekår i den samiske befolkningen som tema. Sametingets årsmelding er særskilt

 • Meld. St. 11 (2023–2024) - Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

  08.03.2024 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Samfunnsoppdraget til jordbruket er å sikre Noregs befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressursar, og slik bidra til arbeid, god ernæring og helse. Regjeringa legg i del 1 av denne stortingsmeldinga fram ein strategi for korleis

 • Side 1 av 56
 • Side 1 av 56