Meldingar til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar:

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 1-20 av 875 treff.

 • Meld. St. 6 (2016–2017) - Verdier i vekst

  Konkurransedyktig skog- og trenæring

  14.10.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige budsjettproposisjonene. Meldingen tar for øvrig utgangspunkt i klimaforlikene inngått i Stortinget, tidligere avklaringer av forholdet mellom næring og miljø, og regjeringens politikk for videre utvikling av et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv. Med grunnlag i en beskrivelse av skogressursene omtaler meldingen bærekraftig skogbruk, effektiv transport fra skog til industri, konkurransedyktig og verdiskapende foredlingsindustri og forskning og innovasjon i skogsektoren. Meldingen peker på mulighetene som ligger i aktiv bruk av skogressursene, og omtaler tiltak som kan bidra til å fremme verdiskaping og et grønt skifte i økonomien, der «bioøkonomi» står sentralt. Tiltakene omfatter blant annet videre utvikling av infrastrukturen i skogbruket, kartlegging og utbedring av flaskehalser for tømmer- og godstransport i det offentlige vegnettet, bedre tilgang på kapital til industrietableringer, aktiv bruk av skogen i klimasammenheng, og samhandling mellom offentlige virkemidler og private miljøhensyn med sikte på styrkede miljøhensyn i et bærekraftig skogbruk.

 • Meld. St. 5 (2016–2017) - Nordisk samarbeid

  14.10.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges fram årlig, vanligvis i forkant av Nordisk Råds sesjon. Meldingen omhandler hele bredden i det nordiske samarbeidet i 2016 og planene for 2017. Både arbeidet i Nordisk ministerråd og det uformelle nordiske samarbeidet om blant annet utenriks- og sikkerhetspolitikk er beskrevet. Meldingen inneholder også en omtale av Regjeringens planer for Norges formannskap i det nordiske samarbeidet i 2017. 

 • Meld. St. 4 (2016–2017) - Sametingets virksomhet 2015

  14.10.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sametingets årsmelding for 2015 ble vedtatt av Sametingets plenum 3. mars 2016. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til Stortinget om Sametingets virksomhet 2015 er noen saker i Sametingets årsmelding løftet fram og kommentert. Det gis en oversikt over konsultasjoner i 2015 og første halvdel av 2016. I tillegg blir det gitt omtaler av Sametingets bruk av tildelte budsjettmidler i 2015 på utvalgte områder.

 • Meld. St. 1 (2016–2017) - Nasjonalbudsjettet 2017

  06.10.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 40 (2015–2016) - Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

  30.09.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler samordning på overordnet nivå og tverrsektorielle utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet favner langt utover vegmyndighetenes ansvarsområder, og et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer blir stadig viktigere ettersom stadig lavere ulykkestall gjør det mer utfordrende å finne effektive og målrettede ulykkesreduserende tiltak. Meldingen redegjør for områder der forbedret tverrsektoriell samordning kan bidra til ytterligere forankring og målretting av trafikksikkerhetsarbeidet hos aktørene i berørte sektorer. Stortingsmeldingen beskriver hovedtrekk ved ulykkesbildet og ulykkesårsaker, i tillegg til framtidige utviklingstrekk og trafikksikkerhetsutfordringer. Meldingen gir videre en beskrivelse av sentrale aktører, tiltak og virkemidler i dagens trafikksikkerhetsarbeid. Områder der det er et særlig behov og potensial for ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet trekkes fram. Deretter presenteres seks utvalgte satsingsområder for å styrke samordningen på tvers av berørte sektorer.

 • Meld. St. 39 (2015–2016) - Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  30.09.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  I meldingen legger regjeringen frem en vurdering av norsk tilslutning til individklageordningene under FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om barnets rettigheter, og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge. Regjeringen vil, på bakgrunn av arbeidet med meldingen, ikke nå fremme forslag om tilslutning til klageordningene, da det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser ordningene kan få for Norges politiske handlingsrom, og en mulig rettsliggjøring av politiske spørsmål. De nye ordningene skiller seg fra klageordningene til andre konvensjoner hvor Norge er med. De inneholder blant annet brede målsetninger som er vanskelig å konkretisere, og som gjør dem lite egnet for internasjonal prøving i enkeltsaker.

 • Meld. St. 38 (2015–2016) - Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

  12.08.2016 Melding til Stortinget Utanriksdepartementet

  Formålet med denne årlige meldingen er å holde Stortinget og allmenheten orientert om norsk politikk og prioriteringer i FN og arbeidet i FNs generalforsamling. Meldingen er oppsummerende og omhandler FNs 70. generalforsamling høsten 2015.

 • Meld. St. 37 (2015–2016) - Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015

  17.06.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for føregåande år sendes kvart år til Stortinget i form av ei melding. Meldinga inneheld ei beskriving av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn som er gjennomført i året som har gått. KMD gir i innleiinga til meldinga nokre kommentarar til årsmeldingane og ei skildring av utfordringar på personvernområdet.

 • Meld. St. 36 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  10.06.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2015, og er den tjueførste meldingen som legges frem på rad. Gjennom mest mulig åpenhet er det Regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I meldingen gis det innsyn i hva slags militære varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2014, til hvilke mottakerland og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om avslag på søknader om lisens av forsvarsmateriell, samt om eksporten av flerbruksvarer for militær sluttbruk. Flerbruksvarer er sivile varer med viktige militære anvendelsesmuligheter, og kontrollistene for slike varer forhandles utelukkende innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene som Norge deltar i.

 • Meld. St. 35 (2015–2016) - På rett kurs

  Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

  03.06.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i norske farvann, og er en oppdatering av St. meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Meldingen gir en beskrivelse av utviklingen siden forrige stortingsmelding, trafikkprognoser og analyser av risiko forbundet med sjøtransporten. Deretter presenteres aktuelle tiltak for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og en god beredskap mot akutt forurensning i årene fremover.

 • Meld. St. 34 (2015–2016) - Verdier i pasientens helsetjeneste

  Melding om prioritering

  03.06.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I meldingen foreslår regjeringen tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. De er i hovedsak en videreutvikling av dagens kriterier, og i tråd med forslagene fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, som fikk bred tilslutning i høringsrunden. I tillegg drøftes andre foreslåtte kriterier, systemer for veiing av kriterier og kostnadsgrenser. I sum utgjør disse forslagene prinsipper for prioritering som skal gjelde i helsetjenesten. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler, herunder faglig beslutningsstøtteverktøy og regelverk. Systemene for finansiering og vurdering av legemidler i den offentlige helsetjenesten drøftes, og det foreslås forslag til tilpasninger i disse. Prinsipper for egenbetaling for pasienter drøftes også.

 • Meld. St. 33 (2015–2016) - NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

  20.05.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Drøftingen tar utgangspunkt i gjennomgangen av arbeids- og velferdsforvaltningen som ekspertgruppen ledet av Sigrun Vågeng foretok i 2014/2015. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

 • Meld. St. 32 (2015–2016) - Svalbard

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Helhetlige meldinger til Stortinget om Svalbard har tidligere vært lagt frem med om lag ti års mellomrom. Meldingene har bidratt til å legge føringer for utviklingen på øygruppen for en rekke år fremover og den helhetlige gjennomgangen har bidratt til en avstemt utvikling innenfor den rammen målene for svalbardpolitikken setter. Gjennom denne meldingen bekrefter regjeringen at at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast. I takt med at kullselskapet Store Norske har redusert sin bemanning, er det viktig for regjeringen å legge til rette for at Longyearbyen også fremover skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Regjeringen signaliserer i meldingen en fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning og reiseliv, samt annen variert næringsvirksomhet. Samtidig vil regjeringen legge til rette for utvikling av et mer allsidig næringsliv innenfor rammene av svalbardpolitikken.

 • Meld. St. 31 (2015–2016) - Postsektoren i endring

  11.05.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager. I meldingen legges det også opp til at det heretter skal håndheves en grense på 4 km fra nærmeste Post i Butikk for å få tilbud om landposttjeneste. Meldingen legger videre opp til økt handlingsrom til å kunne redusere antall omdelingsdager for inntil 10 prosent av husholdningene, uten å endre postloven. Samferdselsdepartementet orienterer også Stortinget om at gratis hjemkjøring av pakker i landposttjenesten fra 1. mars må bestilles. Sektormeldingen orienterer Stortinget om Postens økonomiske utvikling, oppfølging av hovedstrategier og arbeid med samfunnsansvar. Posten har over flere år gjennomført omfattende effektiviseringstiltak innenfor både post- og logistikksegmentet og har gjennomført omleggingen av ekspedisjonsnettet i tråd med eiers forutsetninger. Når Posten i dag driver sin virksomhet i et fullt konkurranseutsatt marked, legges det i meldingen opp til at staten ikke lenger bør legge særskilte sektorpolitiske føringer på selskapet gjennom eierskapet. Som en følge av ny postlovgivning vil ivaretakelsen av sektorpolitiske mål skje gjennom avtaleinngåelser og sektorspesifikk regulering.

 • Meld. St. 30 (2015–2016) - Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk tar utgangspunkt i migrasjonsbildet i Europa og Norge 2015 og 2016. I meldingen presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet. Integreringspolitikken må utvikles fortløpende for å svare på samfunnets behov. Med denne meldingen angir regjeringen en retning for det videre arbeidet.

 • Meld. St. 29 (2015–2016) - Finansmarkedsmeldingen 2015

  22.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for en helhetlig næringspolitikk for finansmarkedene, regelverksutviklingen på finansmarkedsområdet og utsiktene for finansiell stabilitet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2015.

 • Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse

  En fornyelse av Kunnskapsløftet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Stortingsmeldingen varsler at det skal utarbeides en strategi for fagfornyelsen som ivaretar bred involvering og tilstrekkelig tid til hvert trinn i prosessen.

 • Meld. St. 27 (2015–2016) - Digital agenda for Norge

  IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).

 • Meld. St. 26 (2015–2016) - Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  15.04.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2015.

 • Meld. St. 25 (2015–2016) - Kraft til endring

  Energipolitikken mot 2030

  15.04.2016 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.