Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 1-20 av 483 treff.

 • Meld. St. 36 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  10.06.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2015, og er den tjueførste meldingen som legges frem på rad. Gjennom mest mulig åpenhet er det Regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I meldingen gis det innsyn i hva slags militære varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2014, til hvilke mottakerland og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om avslag på søknader om lisens av forsvarsmateriell, samt om eksporten av flerbruksvarer for militær sluttbruk. Flerbruksvarer er sivile varer med viktige militære anvendelsesmuligheter, og kontrollistene for slike varer forhandles utelukkende innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene som Norge deltar i.

 • Meld. St. 35 (2015–2016) - På rett kurs

  Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

  03.06.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i norske farvann, og er en oppdatering av St. meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Meldingen gir en beskrivelse av utviklingen siden forrige stortingsmelding, trafikkprognoser og analyser av risiko forbundet med sjøtransporten. Deretter presenteres aktuelle tiltak for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og en god beredskap mot akutt forurensning i årene fremover.

 • Meld. St. 34 (2015–2016) - Verdier i pasientens helsetjeneste

  Melding om prioritering

  03.06.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I meldingen foreslår regjeringen tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. De er i hovedsak en videreutvikling av dagens kriterier, og i tråd med forslagene fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, som fikk bred tilslutning i høringsrunden. I tillegg drøftes andre foreslåtte kriterier, systemer for veiing av kriterier og kostnadsgrenser. I sum utgjør disse forslagene prinsipper for prioritering som skal gjelde i helsetjenesten. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler, herunder faglig beslutningsstøtteverktøy og regelverk. Systemene for finansiering og vurdering av legemidler i den offentlige helsetjenesten drøftes, og det foreslås forslag til tilpasninger i disse. Prinsipper for egenbetaling for pasienter drøftes også.

 • Meld. St. 33 (2015–2016) - NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

  20.05.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Drøftingen tar utgangspunkt i gjennomgangen av arbeids- og velferdsforvaltningen som ekspertgruppen ledet av Sigrun Vågeng foretok i 2014/2015. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

 • Meld. St. 32 (2015–2016) - Svalbard

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Helhetlige meldinger til Stortinget om Svalbard har tidligere vært lagt frem med om lag ti års mellomrom. Meldingene har bidratt til å legge føringer for utviklingen på øygruppen for en rekke år fremover og den helhetlige gjennomgangen har bidratt til en avstemt utvikling innenfor den rammen målene for svalbardpolitikken setter. Gjennom denne meldingen bekrefter regjeringen at at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast. I takt med at kullselskapet Store Norske har redusert sin bemanning, er det viktig for regjeringen å legge til rette for at Longyearbyen også fremover skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Regjeringen signaliserer i meldingen en fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning og reiseliv, samt annen variert næringsvirksomhet. Samtidig vil regjeringen legge til rette for utvikling av et mer allsidig næringsliv innenfor rammene av svalbardpolitikken.

 • Meld. St. 31 (2015–2016) - Postsektoren i endring

  11.05.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager. I meldingen legges det også opp til at det heretter skal håndheves en grense på 4 km fra nærmeste Post i Butikk for å få tilbud om landposttjeneste. Meldingen legger videre opp til økt handlingsrom til å kunne redusere antall omdelingsdager for inntil 10 prosent av husholdningene, uten å endre postloven. Samferdselsdepartementet orienterer også Stortinget om at gratis hjemkjøring av pakker i landposttjenesten fra 1. mars må bestilles. Sektormeldingen orienterer Stortinget om Postens økonomiske utvikling, oppfølging av hovedstrategier og arbeid med samfunnsansvar. Posten har over flere år gjennomført omfattende effektiviseringstiltak innenfor både post- og logistikksegmentet og har gjennomført omleggingen av ekspedisjonsnettet i tråd med eiers forutsetninger. Når Posten i dag driver sin virksomhet i et fullt konkurranseutsatt marked, legges det i meldingen opp til at staten ikke lenger bør legge særskilte sektorpolitiske føringer på selskapet gjennom eierskapet. Som en følge av ny postlovgivning vil ivaretakelsen av sektorpolitiske mål skje gjennom avtaleinngåelser og sektorspesifikk regulering.

 • Meld. St. 30 (2015–2016) - Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk tar utgangspunkt i migrasjonsbildet i Europa og Norge 2015 og 2016. I meldingen presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet. Integreringspolitikken må utvikles fortløpende for å svare på samfunnets behov. Med denne meldingen angir regjeringen en retning for det videre arbeidet.

 • Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse

  En fornyelse av Kunnskapsløftet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Stortingsmeldingen varsler at det skal utarbeides en strategi for fagfornyelsen som ivaretar bred involvering og tilstrekkelig tid til hvert trinn i prosessen.

 • Meld. St. 26 (2015–2016) - Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  15.04.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2015.

 • Meld. St. 25 (2015–2016) - Kraft til endring

  Energipolitikken mot 2030

  15.04.2016 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

 • Meld. St. 24 (2015–2016) - Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

  15.04.2016 Melding til Stortinget Barne- og likestillingsdepartementet

  Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring, kommunikasjonsteknologi og mer likestilt foreldreskap har skapt store endringer. Meldingen løfter valgfrihet for familiene, tilgang til riktig hjelp til rett tid, generasjonssamarbeid og betydningen av besteforeldre. Barnets rett til en god oppvekst er sentralt. Meldingen understreker behovet for en tilgjengelig familieverntjeneste av høy kvalitet med vekt på forebygging. Det skal utvikles god og relevant foreldrerådgivning rettet mot både småbarns- og storbarnsforeldre. Videre omtales trygt foreldreskap, fleksibilitet i de familiepolitiske ordningene og målrettet arbeid overfor lavinntektsfamilier. Meldingen behandler koordinert innsats mot vold i nære relasjoner, demografiske utfordringer og internasjonalt samarbeid om familiepolitikk, herunder familier med tilhørighet til flere land. Meldingen er i første rekke et verdidokument som samler kunnskap fra sju departementers ansvarsområder og gir retning for framtidens familiepolitikk.

 • Meld. St. 19 (2015–2016) - Tid for lek og læring

  Bedre innhold i barnehagen

  11.03.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017.

 • Meld. St. 17 (2015–2016) - Trygghet og omsorg

  Fosterhjem til barns beste

  04.03.2016 Melding til Stortinget Barne- og likestillingsdepartementet

  Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget for en videreutvikling og kvalitetsheving av fosterhjemsomsorgen. Rekruttering, veiledning, oppfølging, rammebetingelser til fosterforeldre, og andre aktuelle sider ved fosterhjemsomsorgen er temaer som drøftes i meldingen.

 • Meld. St. 16 (2015–2016) - Fra utenforskap til ny sjanse

  Samordnet innsats for voksnes læring

  19.02.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. Målet for regjeringen er at den enkelte skal ha kompetanse som danner grunnlag for stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. For å nå dette målet skal regjeringen utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. Mange av utfordringene går på tvers av sektorlinjer. Derfor er denne meldingen utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Meld. St. 15 (2015–2016) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015

  05.02.2016 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

 • Meld. St. 13 (2015–2016) - Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

  04.12.2015 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne meldingen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 61 LS (2014–2015) om nærpolitireformen – om å «legge frem en sak med forslag om nasjonal kriseledelse, og klargjøre roller og ansvar, samt avklare hvordan regjeringen vil forholde seg til Gjørv-kommisjonens anbefaling om en skalerbar nasjonal operasjonssentral». Meldingen beskriver politiets rolle og ansvar som den sentrale beredskapsaktøren, herunder Politidirektoratets samordnings- og koordineringsansvar i forbindelse med kriser og alvorlige hendelser som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikt. Videre omtales arbeidet med å endre politidistriktsstrukturen, redusere antall operasjonssentraler fra 27 til 12, og forsterke disse. Avslutningsvis gis det i tråd med anmodningen fra Stortinget en nærmere vurdering av spørsmålet om nasjonal operasjonssentral.

 • Meld. St. 12 (2015–2016) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

  27.11.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2015 frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Da Stortinget behandlet den første meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet våren 2015, gav en samlet komité tilslutning til at det skal legges frem en årlig Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Som den første meldingen, beskriver også den andre status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger for 2014 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Denne meldingen peker blant annet på gjennomgående utfordringer med kommunikasjon og involvering av pasienter og pårørende, kompetanse, læring og ledelse. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet i den nasjonale helsepolitikken. Gjennom å legge fram årlige meldinger kan vi også følge utviklingen regelmessig og over tid.

 • Meld. St. 11 (2015–2016) - Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

  20.11.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger med dette fram Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor. Nasjonal helse- og sykehusplan gjelder for perioden 2016-2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk fram mot 2040. Nasjonal helse- og sykehusplan har seks hovedområder og mål: - Styrke pasienten - Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling - Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten - Nok helsepersonell med riktig kompetanse - Bedre kvalitet og pasientsikkerhet - Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene - Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

 • Meld. St. 9 (2015–2016) - Nasjonal forsvarsindustriell strategi

  30.10.2015 Melding til Stortinget Forsvarsdepartementet

  Meldingen omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Den beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk. Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske Forsvaret og for internasjonal eksport. Regjeringen mener at konkurranse mellom leverandører i stor grad vil ivareta norske sikkerhetsinteresser, norsk forsvarsøkonomi og norske industriinteresser på en god måte. Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

 • Meld. St. 8 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  30.10.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2014, og er den tjuende meldingen som legges frem på rad. Gjennom mest mulig åpenhet er det Regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I meldingen gis det innsyn i hva slags militære varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2014, til hvilke mottakerland og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om avslag på søknader om lisens av forsvarsmateriell, samt om eksporten av flerbruksvarer for militær sluttbruk. Flerbruksvarer er sivile varer med viktige militære anvendelsesmuligheter, og kontrollistene for slike varer forhandles utelukkende innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene som Norge deltar i.