Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 1-20 av 1032 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 40 (2020–2021) - Mål med mening

  Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

  23.06.2021 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Regjeringen legger frem en plan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene. Meldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og de 169 delmålene,

 • Meld. St. 39 (2020–2021) - Kriminalomsorgsmeldingen – fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring

  18.06.2021 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortingsmeldingen skal stake ut kursen for fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring. Det humanistiske verdisynet som ligger til grunn for kriminalomsorgen skal ligge fast, men det må iverksettes endringer for å ivareta dette

 • Meld. St. 38 (2020–2021) - Nytte, ressurs og alvorlighet

  Prioritering i helse- og omsorgstjenesten

  18.06.2021 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som skal gjelde gjennomgående i hele helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen foreslår tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. Kriteriene er i hovedsak en

 • Meld. St. 37 (2020–2021) - Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

  18.06.2021 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 37 (2020-2021), har næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn som tema. Sametingets årsmelding er særskilt

 • Meld. St. 36 (2020–2021) - Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

  11.06.2021 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen Energi til arbeid om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser. Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser. Norges posisjon som energinasjon

 • Meld. St. 35 (2020–2021) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  11.06.2021 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges

 • Meld. St. 34 (2020–2021) - Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

  11.06.2021 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer. Gjentakelse skal

 • Meld. St. 33 (2020–2021) - Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

  04.06.2021 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2021, og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold, minste pensjonsnivå og lavinntekt blant alderspensjonistene.

 • Meld. St. 32 (2020–2021) - Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

  04.06.2021 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen legger i denne meldingen fram en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Meldingen beskriver årsaker til at folk faller utenfor, og relevante tiltak for å motvirke dette.

 • Meld. St. 31 (2020–2021) - Finansmarkedsmeldingen 2021

  23.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over

 • Meld. St. 30 (2020–2021) - Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  23.04.2021 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2020.

 • Meld. St. 29 (2020–2021) - Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

  09.04.2021 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Havnasjonen Noreg har interesse av å halde ved lag og vidareutvikle rolla som ein ansvarleg forvaltar av havet. Tiltak for bevaring, berekraftig bruk og kunnskapsoppbygging er sentrale komponentar i ei heilskapleg havforvaltning. Marine verneområde

 • Meld. St. 28 (2020–2021) - Vår felles digitale grunnmur

  Mobil-, bredbånds- og internettjenester

  09.04.2021 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringen preger samfunnsutviklingen i stadig større grad, og utviklingen skjer raskt. Avhengigheten av mobil-, bredbånds- og internettjenester øker i alle samfunnssektorer. I denne meldingen presenteres regjeringens politikk på området for

 • Meld. St. 27 (2020–2021) - Nordisk samarbeid

  09.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Meldingen omtaler det nordiske samarbeidet i 2020, med vekt på arbeidet med å gjennomføre Nordisk ministerråds visjon 2030 og de tilhørende tre strategiske prioriteringene «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et sosialt bærekraftig

 • Meld. St. 26 (2020–2021) - Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020

  09.04.2021 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020. Ho gjev ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket, internasjonale

 • Meld. St. 25 (2020–2021) - Likeverdsreformen

  Et samfunn med bruk for alle

  26.03.2021 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  For å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester, legger regjeringen frem en ny reform. Likeverdsreformen skal bidra til et samfunn som stiller opp og hvor det er bruk for alle. Målet med

 • Meld. St. 24 (2020–2021) - Statens pensjonsfond 2021

  09.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet

 • Meld. St. 23 (2020–2021) - Musea i samfunnet

  Tillit, ting og tid

  26.03.2021 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Meldinga viser den overordna politiske retninga for museumspolitikken fram mot 2050 og formulerer dei sentrale områda for vidare utvikling av museumssektoren.  Meldinga inneheld ei vurdering av museumsreforma som sektoren har vore gjennom dei siste

 • Meld. St. 22 (2020–2021) - Data som ressurs

  Datadrevet økonomi og innovasjon

  26.03.2021 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med meldingen er å legge fram regjeringens politikk for verdiskaping med data som ressurs. Framveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst. Regjeringen vil at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i

 • Meld. St. 21 (2020–2021) - Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

  26.03.2021 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og