Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

 • Meld. St. 24 (2023–2024) - Årsmelding 2023 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  26.04.2024 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2023.

 • Meld. St. 23 (2023–2024) - Finansmarkedsmeldingen 2024

  26.04.2024 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen

 • Meld. St. 22 (2023–2024) - Statens pensjonsfond 2024

  12.04.2024 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2023. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder unoterte aksjer og håndtering av SPNs høye eierandeler i det norske

 • Meld. St. 21 (2023–2024) - Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

  Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

  05.04.2024 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Forvaltningsplanene for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten; Norskehavet; Nordsjøen og Skagerrak - oppdateres hvert fjerde år. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig

 • Meld. St. 20 (2023–2024) - Opptak til høgare utdanning

  05.04.2024 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  I Meld St. 20 (2023-2024) legg regjeringa fram forslag til endringar i regelverket for opptak til høgare utdanning. Regjeringa har som mål at flest mogleg skal kome raskt i gang med høgare utdanning og ut i arbeid, at regelverket skal bli enklare og

 • Meld. St. 19 (2023–2024) - Profesjonsnære utdanningar over heile landet

  05.04.2024 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Lærarar, ingeniørar og helse- og sosialfagleg personell har nøkkelroller for velferd og verdiskaping i det norske samfunnet. Framover vil dei møte eit arbeidsliv i stor endring. Vi treng at fleire utdannar seg til desse profesjonsyrka og at

 • Meld. St. 18 (2023–2024) - Ein forbetra tilstand for villrein

  05.04.2024 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen presenterer regjeringens politikk for å forbedre tilstanden for villrein i Norge. Meldingen beskriver villreinens historiske utvikling og betydning for de første menneskene i Norge, hvilke utfordringer villrein står ovenfor i dag,

 • Meld. St. 17 (2023–2024) - Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp

  22.03.2024 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meld. St. 17 (2023-2024) Om integreringspolitikken: Stille krav og stille opp presenterer regjeringens helhetlige politikk for integrering, der de overordnete målene er at 1) flere kommer inn og får varig fotfeste i det seriøse arbeidslivet, 2)

 • Meld. St. 16 (2023–2024) - Brann- og redningsvesenet

  Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet

  22.03.2024 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  I meldingen presenteres innsats og tiltak for å utvikle brann- og redningsvesenet videre. I første del av meldingen gis en beskrivelse av brann- og redningsvesenets organisering og oppgaver. Brannsituasjonen i Norge og hovedtrekkene i utviklingen

 • Meld. St. 15 (2023–2024) - Felles verdier – felles ansvar

  Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet

  22.03.2024 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortingsmeldingen «Felles verdier - felles ansvar» legger grunnlaget for en styrket innsats når det gjelder forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Viktige formål med stortingsmeldingen er å bedre myndighetenes måloppnåelse på dette

 • Meld. St. 14 (2023–2024) - Nasjonal transportplan 2025–2036

  22.03.2024 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen om Nasjonal transportplan 2025-2036 presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet. Det overordnede transportpolitiske målet er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele

 • Meld. St. 13 (2023–2024) - Bustadmeldinga

  Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet

  15.03.2024 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  I Meld. St. 13 (2023-2024) ‘Bustadmeldinga - Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet’ legg regjeringa fram tiltak som skal legge til rette for ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Det overordna

 • Meld. St. 12 (2023–2024) - Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

  15.03.2024 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 12 (2023-2024), har folkehelse og levekår i den samiske befolkningen som tema. Sametingets årsmelding er særskilt

 • Meld. St. 11 (2023–2024) - Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

  08.03.2024 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Samfunnsoppdraget til jordbruket er å sikre Noregs befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressursar, og slik bidra til arbeid, god ernæring og helse. Regjeringa legg i del 1 av denne stortingsmeldinga fram ein strategi for korleis

 • Meld. St. 10 (2023–2024) - Noregs fiskeriavtalar for 2024 og fisket etter avtalane i 2022 og 2023

  08.03.2024 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2024 og fisket etter avtalane i 2022 og 2023. Ho gjev ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket, internasjonale

 • Meld. St. 9 (2023–2024) - Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027

  Vår felles helsetjeneste

  01.03.2024 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Meld. St. 9 Nasjonal helse- og samhandlingsplan - Vår felles helsetjeneste, legger regjeringen fram sin politikk for å ruste den samlede helse- og omsorgstjenesten for framtiden og hovedutfordringene den står overfor: Tilgang på nok personell, for

 • Meld. St. 8 (2023–2024) - Nansen-programmet for Ukraina

  02.02.2024 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen redegjør for Nansen-programmet for Ukraina, det største støtteprogrammet til et land i krig i Norges historie. Støtten er på 75 milliarder kroner i militær og sivil støtte for perioden 2023-2027. Nansen-programmet er basert på en politisk

 • Meld. St. 7 (2023–2024) - Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

  12.01.2024 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskerinæringen har stor betydning for norsk økonomi og verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Fisken tilhører fellesskapet i Norge, og regjeringen vil sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeressursene til det beste for

 • Meld. St. 6 (2023–2024) - Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

  15.12.2023 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I stortingsmelding "Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil" legger regjeringen fram forslag til hvordan pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft skal sikres over tid. Regjeringen mener at økte aldersgrenser, bedre

 • Meld. St. 5 (2023–2024) - En motstandsdyktig helseberedskap

  Fra pandemi til krig i Europa

  24.11.2023 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Meld. St. 5 om en motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig, presenterer regjeringen den politiske og strategiske retningen for norsk helseberedskap. Meldingen er den første stortingsmeldingen om helseberedskap, og inneholder tre

 • Side 1 av 56
 • Side 1 av 56