Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 1-20 av 868 treff.

 • Meld. St. 38 (2015–2016) - Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

  12.08.2016 Melding til Stortinget Utanriksdepartementet

  Formålet med denne årlige meldingen er å holde Stortinget og allmenheten orientert om norsk politikk og prioriteringer i FN og arbeidet i FNs generalforsamling. Meldingen er oppsummerende og omhandler FNs 70. generalforsamling høsten 2015.

 • Meld. St. 37 (2015–2016) - Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015

  17.06.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for føregåande år sendes kvart år til Stortinget i form av ei melding. Meldinga inneheld ei beskriving av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn som er gjennomført i året som har gått. KMD gir i innleiinga til meldinga nokre kommentarar til årsmeldingane og ei skildring av utfordringar på personvernområdet.

 • Meld. St. 36 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  10.06.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2015, og er den tjueførste meldingen som legges frem på rad. Gjennom mest mulig åpenhet er det Regjeringens mål å bidra til kunnskap også om denne delen av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I meldingen gis det innsyn i hva slags militære varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2014, til hvilke mottakerland og verdien av eksporten. Det gis også informasjon om avslag på søknader om lisens av forsvarsmateriell, samt om eksporten av flerbruksvarer for militær sluttbruk. Flerbruksvarer er sivile varer med viktige militære anvendelsesmuligheter, og kontrollistene for slike varer forhandles utelukkende innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene som Norge deltar i.

 • Meld. St. 35 (2015–2016) - På rett kurs

  Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

  03.06.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i norske farvann, og er en oppdatering av St. meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Meldingen gir en beskrivelse av utviklingen siden forrige stortingsmelding, trafikkprognoser og analyser av risiko forbundet med sjøtransporten. Deretter presenteres aktuelle tiltak for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og en god beredskap mot akutt forurensning i årene fremover.

 • Meld. St. 34 (2015–2016) - Verdier i pasientens helsetjeneste

  Melding om prioritering

  03.06.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I meldingen foreslår regjeringen tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. De er i hovedsak en videreutvikling av dagens kriterier, og i tråd med forslagene fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, som fikk bred tilslutning i høringsrunden. I tillegg drøftes andre foreslåtte kriterier, systemer for veiing av kriterier og kostnadsgrenser. I sum utgjør disse forslagene prinsipper for prioritering som skal gjelde i helsetjenesten. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler, herunder faglig beslutningsstøtteverktøy og regelverk. Systemene for finansiering og vurdering av legemidler i den offentlige helsetjenesten drøftes, og det foreslås forslag til tilpasninger i disse. Prinsipper for egenbetaling for pasienter drøftes også.

 • Meld. St. 33 (2015–2016) - NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

  20.05.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Drøftingen tar utgangspunkt i gjennomgangen av arbeids- og velferdsforvaltningen som ekspertgruppen ledet av Sigrun Vågeng foretok i 2014/2015. NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal få større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

 • Meld. St. 32 (2015–2016) - Svalbard

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Helhetlige meldinger til Stortinget om Svalbard har tidligere vært lagt frem med om lag ti års mellomrom. Meldingene har bidratt til å legge føringer for utviklingen på øygruppen for en rekke år fremover og den helhetlige gjennomgangen har bidratt til en avstemt utvikling innenfor den rammen målene for svalbardpolitikken setter. Gjennom denne meldingen bekrefter regjeringen at at de overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast. I takt med at kullselskapet Store Norske har redusert sin bemanning, er det viktig for regjeringen å legge til rette for at Longyearbyen også fremover skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier. Regjeringen signaliserer i meldingen en fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning og reiseliv, samt annen variert næringsvirksomhet. Samtidig vil regjeringen legge til rette for utvikling av et mer allsidig næringsliv innenfor rammene av svalbardpolitikken.

 • Meld. St. 31 (2015–2016) - Postsektoren i endring

  11.05.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Sektormeldingen omhandler både regulatoriske og eierskapsmessige forhold. Den viktigste regulatoriske saken er overgangen fra to postrømmer til én poststrøm, noe som innebærer at normal fremføringstid for vanlige brev øker fra én til to dager. I meldingen legges det også opp til at det heretter skal håndheves en grense på 4 km fra nærmeste Post i Butikk for å få tilbud om landposttjeneste. Meldingen legger videre opp til økt handlingsrom til å kunne redusere antall omdelingsdager for inntil 10 prosent av husholdningene, uten å endre postloven. Samferdselsdepartementet orienterer også Stortinget om at gratis hjemkjøring av pakker i landposttjenesten fra 1. mars må bestilles. Sektormeldingen orienterer Stortinget om Postens økonomiske utvikling, oppfølging av hovedstrategier og arbeid med samfunnsansvar. Posten har over flere år gjennomført omfattende effektiviseringstiltak innenfor både post- og logistikksegmentet og har gjennomført omleggingen av ekspedisjonsnettet i tråd med eiers forutsetninger. Når Posten i dag driver sin virksomhet i et fullt konkurranseutsatt marked, legges det i meldingen opp til at staten ikke lenger bør legge særskilte sektorpolitiske føringer på selskapet gjennom eierskapet. Som en følge av ny postlovgivning vil ivaretakelsen av sektorpolitiske mål skje gjennom avtaleinngåelser og sektorspesifikk regulering.

 • Meld. St. 30 (2015–2016) - Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk tar utgangspunkt i migrasjonsbildet i Europa og Norge 2015 og 2016. I meldingen presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet. Integreringspolitikken må utvikles fortløpende for å svare på samfunnets behov. Med denne meldingen angir regjeringen en retning for det videre arbeidet.

 • Meld. St. 29 (2015–2016) - Finansmarkedsmeldingen 2015

  22.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for en helhetlig næringspolitikk for finansmarkedene, regelverksutviklingen på finansmarkedsområdet og utsiktene for finansiell stabilitet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2015.

 • Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse

  En fornyelse av Kunnskapsløftet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Dette skal være et langsiktig fornyelsesarbeid som bygger videre på Kunnskapsløftet, og på den måten også sikre kontinuitet for både lærere og elever. Stortingsmeldingen varsler at det skal utarbeides en strategi for fagfornyelsen som ivaretar bred involvering og tilstrekkelig tid til hvert trinn i prosessen.

 • Meld. St. 27 (2015–2016) - Digital agenda for Norge

  IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).

 • Meld. St. 26 (2015–2016) - Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  15.04.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2015.

 • Meld. St. 25 (2015–2016) - Kraft til endring

  Energipolitikken mot 2030

  15.04.2016 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

 • Meld. St. 24 (2015–2016) - Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

  15.04.2016 Melding til Stortinget Barne- og likestillingsdepartementet

  Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring, kommunikasjonsteknologi og mer likestilt foreldreskap har skapt store endringer. Meldingen løfter valgfrihet for familiene, tilgang til riktig hjelp til rett tid, generasjonssamarbeid og betydningen av besteforeldre. Barnets rett til en god oppvekst er sentralt. Meldingen understreker behovet for en tilgjengelig familieverntjeneste av høy kvalitet med vekt på forebygging. Det skal utvikles god og relevant foreldrerådgivning rettet mot både småbarns- og storbarnsforeldre. Videre omtales trygt foreldreskap, fleksibilitet i de familiepolitiske ordningene og målrettet arbeid overfor lavinntektsfamilier. Meldingen behandler koordinert innsats mot vold i nære relasjoner, demografiske utfordringer og internasjonalt samarbeid om familiepolitikk, herunder familier med tilhørighet til flere land. Meldingen er i første rekke et verdidokument som samler kunnskap fra sju departementers ansvarsområder og gir retning for framtidens familiepolitikk.

 • Meld. St. 23 (2015–2016) - Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

  05.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, med vekt på unotert eiendom og infrastruktur. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

 • Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

  05.04.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Regjeringen ønsker en helhetlig forvaltningsstruktur som kan møte dagens og fremtidens utfordringer. Reformen skal legge til rette for utvikling og vekst i alle deler av landet, ut fra regionale muligheter og fortrinn, og for bedre samordning av sektorer og prioriteringer. Regjeringen vil derfor tydeliggjøre og utvikle det regionale folkevalgte nivå som samfunnsutviklere. Den regionale inndelingen bør omfavne større og mer funksjonelle regioner, som er i bedre samsvar med de samfunnsutfordringer regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse.

 • Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur

  Bestandsmål for ulv og ulvesone

  18.03.2016 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen omhandler forslag til bestandsmål for ulv og en nasjonalt fastsatt ulvesone i Norge. Bestandsmålet skal enten videreføres uendret eller fastsettes som et nytt bestandsmål på 5-8 familiegrupper av ulv i Norge inklusiv grenserevir. I begge alternativer skal det være 3 årlige helnorske ynglinger. Ulvesonens avgrensing endres noe ved at et område i kommunene Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal legges til sonen, og områder vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue, Sør-Odal, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes og Ullensaker samt et mindre område nord i Trysil kommune tas ut av sonen.

 • Meld. St. 20 (2015–2016) - Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015

  18.03.2016 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2016 og fisket etter dei tilsvarande avtalane for 2014 og 2015. Ho har vidare ei oversikt over status og vitskapleg rådgjeving for dei viktigaste bestandane vi deler med andre land. I tillegg gjev meldinga ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket og kampen mot ulovleg, uregulert og urapportert fiske.

 • Meld. St. 19 (2015–2016) - Tid for lek og læring

  Bedre innhold i barnehagen

  11.03.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den nordiske tradisjonen med et helhetlig læringssyn og en integrert barnehage for alle under skolepliktig alder, og det skal være rom for ulike eiere og ulike barnehageprofiler. Samtidig er det viktig at barnehagens innhold videreutvikles for å møte en ny tid. Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver, og den omfatter regjeringens forslag til overordnede føringer for ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som skal tre i kraft fra høsten 2017.