Meld. St. 19 (2023–2024)

Profesjonsnære utdanningar over heile landet

Lærarar, ingeniørar og helse- og sosialfagleg personell har nøkkelroller for velferd og verdiskaping i det norske samfunnet. Framover vil dei møte eit arbeidsliv i stor endring. Vi treng at fleire utdannar seg til desse profesjonsyrka og at utdanningane blir meir profesjonsnære. Regjeringa vil derfor styrke den erfaringsbaserte kunnskapen, gi fagmiljøa større handlingsrom og gi fleire moglegheiter til å utdanne seg til desse viktige yrka. 

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget