Meld. St. 21 (2023–2024)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten; Norskehavet; Nordsjøen og Skagerrak – oppdateres hvert fjerde år. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Meldingen ser viktige næringer for norsk økonomi som fiskeri og havbruk, skipsfart, havvind og petroleumsvirksomhet i sammenheng med hensynet til miljøet og økosystemene i havet. I meldingen fastsettes områdespesifikke rammer for petroleumsvirksomhet. Meldingen omtaler også framtidige næringer som utvinning av havbunnsmineraler og karbonlagring under havbunnen. Siden forrige oppdatering er det blant annet gjort en helhetlig gjennomgang av særlig verdifulle og sårbare områder, som presenteres i meldingen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget