Klima

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030.

"Illustrasjonsbilde"

Norsk klimapolitikk

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

"Illustrasjonsbilde"

Norge og regnskog

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

EUs klimapakke Klar for 55

Klimapakken "Fit for 55" skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nyhet

Sannhetens øyeblikk for kloden

13.11.2021: Sannhetens øyeblikk for den globale klimapolitikken har kommet. Klimatoppmøtet COP26 har konkludert en dag på overtid. Verdens land sender et sterkt og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Nyhet

Milliardstøtte til hydrogenprosjekter

17.12.2021: Tre store hydrogenprosjekter får nå til sammen én milliard kroner i støtte fra Enova. Tildelingene er et betydelig skritt framover for norsk hydrogensatsing.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 182 L (2020–2021)

Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)

16.04.2021: Klima- og miljødepartementet foreslår å oppdatere de lovfestede målene for 2030 og 2050 slik at lovteksten er i tråd med Norges forsterkede klimamål.

Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan for 2021–2030

08.01.2021: Meldinga presenterer politikken for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Noregs klimamål og i samarbeid med EU.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo