Klima

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 er Stortingets Energi- og miljøkomité sin innstilling ved behandling av klimameldingen.

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Økt innsats for lavere utslipp

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Budsjettet for 2017 inneholder en rekke forslag som vil bidra til å kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser.

Globale og asiatiske selskaper støtter tiltak mot branner i Indonesia

18 private selskaper har annonsert støtte til Indonesias planer for å forby ødeleggelse av torvmyr og restaurere ødelagt torvmyr.

Regnskogen i den demokratiske republikken Kongo

Norge med i ny avtale om bevaring av Kongos regnskog

Gjennom en ny avtale med FN, Norge og flere andre givere, skal Den demokratiske republikken Kongo bekjempe avskoging av verdens nest største regnskog.

Flere saker om Klima

Dokumenter

Prop. 103 S (2016–2017)

Samtykke til ratifikasjon av endringer av Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget

05.04.2017: Endringene ble vedtatt av det 28. partsmøte under Montrealprotokollen i Kigali, Rwanda, og omfatter global nedfasing av forbruk og produksjon av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK).

Prop. 77 L (2016–2017)

Lov om klimamål (klimaloven)

31.03.2017: Proposisjonen inneholder forslag til lov om klimamål (klimaloven). Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo