Klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 er Stortingets Energi- og miljøkomité sin innstilling ved behandling av klimameldingen.

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Økt innsats for lavere utslipp

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Budsjettet for 2017 inneholder en rekke forslag som vil bidra til å kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser.

Globale og asiatiske selskaper støtter tiltak mot branner i Indonesia

18 private selskaper har annonsert støtte til Indonesias planer for å forby ødeleggelse av torvmyr og restaurere ødelagt torvmyr.

Regnskogen i den demokratiske republikken Kongo

Norge med i ny avtale om bevaring av Kongos regnskog

Gjennom en ny avtale med FN, Norge og flere andre givere, skal Den demokratiske republikken Kongo bekjempe avskoging av verdens nest største regnskog.

Flere saker om Klima

Dokumenter

Høring

Forslag til klimalov - høring

27.09.2016: Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene. Høringsfrist: 09.12.2016.

Høring

Høring - forbud mot fyring med mineralolje

12.10.2016: Klima- og miljødepartementet har sendt et forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger på høring. Høringsfrist: 11.01.2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo