Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 er Stortingets Energi- og miljøkomité sin innstilling ved behandling av klimameldingen.

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Hogstmafia arrestert i Peru

Peru bruker for første gang loven mot organisert kriminalitet til å bekjempe ulovlig hogst av regnskogen i Amazonas.

Globale og asiatiske selskaper støtter tiltak mot branner i Indonesia

18 private selskaper har annonsert støtte til Indonesias planer for å forby ødeleggelse av torvmyr og restaurere ødelagt torvmyr.

Regnskogen i den demokratiske republikken Kongo

Norge med i ny avtale om bevaring av Kongos regnskog

Gjennom en ny avtale med FN, Norge og flere andre givere, skal Den demokratiske republikken Kongo bekjempe avskoging av verdens nest største regnskog.

Flere saker om Klima

Dokumenter

Høring

NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

01.02.2016: Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen med økt fortetting, kan hver for seg øke intensiteten i overvannsavrenningen. Uten forbyggende tiltak forventes at kostnadene ved overvannsskade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil følge samme utvikling. Høringsfristen var 03.05.2016.

Prop. 115 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen under FNs rammekonvensjon om klimaendring

29.04.2016: Regjeringen anbefaler Stortinget å samtykke til ratifikasjon av Paris-avtalen om klima. Det gjøres rede for bakgrunnen for denne tilrådningen, avtalens hovedelementer gjennomgås og dens innhold og konsekvenser for Norge vurderes.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo