Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

"Illustrasjonsbilde"

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 er Stortingets Energi- og miljøkomité sin innstilling ved behandling av klimameldingen.

"Illustrasjonsbilde"

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

"Illustrasjonsbilde"

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Aktuelt nå

Kommunene må planlegge for klimaendringer

28.09.2018: – Det er viktig at klimatilpasning blir en vesentlig del av offentlig planlegging, slik at vi står bedre forberedt til å møte utfordringene av framtidige klimaendringer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Enova overført til Klima- og miljødepartementet fra 1. mai

03.05.2018: Fra 1. mai overtok Klima- og miljødepartementet eierskapet av Enova fra Olje- og energidepartementet.

Skal fase ut klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart

13.04.2018: Klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Det har FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret.

Alle saker om Klima

Dokumenter

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Retningslinje

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

28.09.2018: Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen