Klima

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030.

"Illustrasjonsbilde"

Norsk klimapolitikk

Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

"Illustrasjonsbilde"

Norge og regnskog

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

EUs klimapakke Klar for 55

Klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55) skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nyhet

Sannhetens øyeblikk for kloden

13.11.2021: Sannhetens øyeblikk for den globale klimapolitikken har kommet. COP26 har konkludert en dag på overtid. Verdens land har klart å enes om å sende et sterkt og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det ble også endelig enighet om de gjenværende delene av Parisavtalens regelbok, som blant annet inkluderer regler for samarbeid om utslippsreduksjoner.

Pressemelding

Norges klimafinansiering dobles til 14 milliarder kroner

29.10.2021: Regjeringen setter mål om at Norge skal doble samlet årlig klimafinansiering fra 7 milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder kroner senest i 2026.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 182 L (2020–2021)

Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)

16.04.2021: Klima- og miljødepartementet foreslår å oppdatere de lovfestede målene for 2030 og 2050 slik at lovteksten er i tråd med Norges forsterkede klimamål.

Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan for 2021–2030

08.01.2021: Meldinga presenterer politikken for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Noregs klimamål og i samarbeid med EU.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo