Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

"Illustrasjonsbilde"

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 er Stortingets Energi- og miljøkomité sin innstilling ved behandling av klimameldingen.

"Illustrasjonsbilde"

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

"Illustrasjonsbilde"

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017

Økt innsats for lavere utslipp

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Budsjettet for 2017 inneholder en rekke forslag som vil bidra til å kutte utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser.

Det meste av Indonesias klimagassutslipp kommer fra avskoging og ødeleggelse av torvmyr, hovedsakelig for å etablere plantasjer. Her vises naturskog og palmeoljeplantasjer i Indonesia.

Globale og asiatiske selskaper støtter tiltak mot branner i Indonesia

18 private selskaper har annonsert støtte til Indonesias planer for å forby ødeleggelse av torvmyr og restaurere ødelagt torvmyr.

Regnskogen i den demokratiske republikken Kongo

Norge med i ny avtale om bevaring av Kongos regnskog

Gjennom en ny avtale med FN, Norge og flere andre givere, skal Den demokratiske republikken Kongo bekjempe avskoging av verdens nest største regnskog.

Flere saker om Klima

Dokumenter

Meld. St. 41 (2016–2017)

Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

16.06.2017: Meldingen presenterer regjeringens strategi for oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030. Meldingen beskriver at regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også fra industrien og petroleumsvirksomheten. I meldingen beskrives det at regjeringens strategi for 2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.

Høring

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger

15.06.2017: Vi sender med dette forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger på høring. Høringsfrist: 15.09.2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo