Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

"Illustrasjonsbilde"

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

"Illustrasjonsbilde"

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Aktuelt nå

Styrkar satsinga på grøn næringstransport

14.05.2019: Regjeringa foreslår ein auke på 50 millionar kroner til satsing på nullutsleppteknologi i næringstransport. Med denne auken blir det sett av over ein halv milliard kroner til satsinga i 2019.

Diskuterte framtidens klimautfordringer

30.04.2019: Lavutslippssamfunnet, grønn omstilling og framtidens yrkesliv var blant temaene på dagsorden da ungdommer og politikere møttes til ungdommens klimatoppmøte i Oslo.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høringsfrist 04.10.2019

Høring - Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet foreslås utvidet slik at også bruk av mineralolje til byggvarme, dvs. midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering, omfattes av forbudet.

Prop. 94 S (2018–2019)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

Prop. 94 S ber om Stortingets samtykke til å inngå en avtale med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo

Til toppen