Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

"Illustrasjonsbilde"

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

"Illustrasjonsbilde"

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Aktuelt nå

EU, Island og Norge tar viktige steg for klimadugnad

13.12.2018: EU, Island og Norge er enige om neste steg for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030. En avtale vil innebære at vi samarbeider for å oppnå våre utslippsmål for 2030. Norge vil fortsatt stå fritt til å bestemme hvordan vi skal gjennomføre utslippskuttene.

Nett-tv

Se sendingen her

Rapport fra Klimarisikoutvalget overlevert

12.12.2018: Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget.

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2017

11.12.2018: Endelige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,6 prosent, eller i underkant av 0,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Alle saker om Klima

Dokumenter

Høringsfrist 16.04.2019

Offentlig høring: Forslag til lov om endringer i klimakvoteloven

05.03.2019: Klima- og miljødepartementet sender med dette et forslag til lov om endringer i klimakvoteloven på offentlig høring. De foreslåtte endringene vurderes som nødvendige for at Norge skal kunne etterleve ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

NOU 2018:17

Klimarisiko og norsk økonomi

12.12.2018: Klimarisikoutvalget ble oppnevnt 6. oktober 2017, og fikk i mandat å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi, herunder finansiell stabilitet.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen