Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

"Illustrasjonsbilde"

Klimaforliket

Klimaforliket fra 2012 er Stortingets Energi- og miljøkomité sin innstilling ved behandling av klimameldingen.

"Illustrasjonsbilde"

Klima- og skogsatsingen

Det norske klima- og skogprosjektet er et av våre viktigste bidrag i kampen mot klimaendringer.

"Illustrasjonsbilde"

Internasjonale klimaforhandlinger

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Enova overført til Klima- og miljødepartementet fra 1. mai

03.05.2018: Fra 1. mai overtok Klima- og miljødepartementet eierskapet av Enova fra Olje- og energidepartementet.

Skal fase ut klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart

13.04.2018: Klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Det har FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret.

Colombia og Noreg styrkjer skogsamarbeidet

11.04.2018: Statsminister Erna Solberg og Colombias president Juan Manuel Santos lanserte i dag ein intensjon om å utvide klima- og skogsamarbeidet fram til 2025. Noreg vil bidra med opptil 400 millionar kroner årleg dersom Colombia reduserer avskoginga tilstrekkeleg.

Alle saker om Klima

Dokumenter

Report

Norway’s Seventh National Communication

This report is Norway’s seventh national communication on national circumstances, policies and measures related to climate change under the Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Meld. St. 41 (2016–2017)

Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Meldingen presenterer regjeringens strategi for oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030. Meldingen beskriver at regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer. De ikke-kvotepliktige utslippene kommer i hovedsak fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også fra industrien og petroleumsvirksomheten. I meldingen beskrives det at regjeringens strategi for 2030 legger til rette for betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klimaavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo