Prop. 57 L (2023–2024)

Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering)

Finansdepartementet legger frem et forslag om endringer i regnskapsloven og en rekke andre lover. De foreslåtte lovendringene gjennomfører EUs direktiv om bærekraftsrapportering fra selskaper («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD»). Lovforslaget er i hovedsak en oppfølging av forslag fra Verdipapirlovutvalget i NOU 2023: 15 Bærekraftsrapportering. Departementet foreslår også endringer i kategoriseringen av foretak etter størrelse i regnskapsloven for å gjennomføre endringer i EUs regnskapsdirektiv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget