Regjeringen forenkler regnskapsreglene for mange norske foretak

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag om at flere foretak skal kunne følge forenklingene for små foretak i regnskapsloven. Det omfatter blant annet unntak fra plikt til å utarbeide årsberetning og forenklede krav til noteopplysninger.

– Regjeringen er opptatt av å sikre gode konkurransebetingelser for norsk næringsliv og jobber med å utrede, vedta og gjennomføre forenklinger på flere områder, sier statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Finansdepartementet.

Gjennom å benytte handlingsrommet i EØS-avtalen, i tråd med Hurdalsplattformen, foreslår regjeringen at flere norske foretak skal regnes som små foretak etter regnskapsloven. Konkret foreslås det å øke tersklene for balansesum og salgsinntekter så mye som direktivet tillater. I praksis vil grensene mer enn dobles, fra henholdsvis 35 og 70 mill. kroner til 84 og 168 mill. kroner.

Forslaget påvirker hvor mange foretak som kan benytte forenklingene i regnskapsloven for små foretak, herunder forenklede krav til noteopplysninger og unntak fra pliktene om å utarbeide årsberetning og kontantstrømoppstilling. Departementet anslår at inntil 3 000 flere foretak vil kunne defineres som små foretak etter den nye definisjonen.

– Forslaget kan gi innsparinger hos foretakene som fremover vil kunne følge enklere regler. Regjeringen har et mål om å legge til rette for næringslivet og redusere næringslivets kostnader knyttet til blant annet regler og innrapporteringsplikter. Det er et selvstendig mål å benytte handlingsrommet i EØS-avtalen til det beste for norske bedrifter, sier Geir Indrefjord (Sp).

Forslaget er nærmere omtalt i punkt 5.1.7 i Prop. 57 L (2023–2024) Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering) som departementet har lagt frem i dag (se egen nyhetssak).

Bakgrunn
I EU ble det i desember 2023 vedtatt EØS-relevante endringer i definisjonene av foretak og konsern etter størrelse i regnskapsdirektivet for å ta hensyn til inflasjon. Endringene innebærer at den gjeldende definisjonen av små foretak i den norske regnskapsloven må endres. Som utgangspunkt skal tersklene for balansesum og salgsinntekter etter direktivet settes til henholdsvis 56 og 112 mill. kroner, men direktivet åpner for at nasjonale myndigheter kan øke tersklene med inntil 50 prosent.

Les mer: