NOU 2023: 15

Bærekraftsrapportering — Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)

Utredningen inneholder forslag til regler som gjennomfører direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD). Forslaget innebærer endringer i regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven, samt enkelte andre lover. Utvalget foreslår at attestasjon av rapporteringen kan foretas både av revisjonsforetaket som reviderer årsregnskapet og av annet revisjonsforetak. Videre foreslår utvalget at alternative tilbydere av attestasjonstjenester kan attestere bærekraftsrapporteringen, selv om disse ikke er revisjonsforetak.

Les dokumentet