Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering

Finansdepartementet har i dag fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering fra selskaper. I tråd med felleseuropeiske regler foreslås det krav om sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om bærekraftsrisikoene selskaper er eksponert for, og om hvordan selskapene påvirker mennesker og miljø.

Verdipapirlovutvalget foreslo i NOU 2023: 15 lovendringer for å gjennomføre EUs direktiv om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Krav om bære­krafts­rapportering skal etter direktivet gjelde for alle store foretak og noterte små og mellom­store foretak. Foretakstypene som omfattes av direktivreglene, er aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, banker, kredittforetak og forsikringsforetak.

Bærekraftsrapporteringen skal etter direktivet inngå i årsberetningen. Rapporteringen skal være i tråd med felleseuropeiske rapporteringsstandarder og utarbeides og merkes i et digitalt format. Rapporteringen skal attesteres, enten av foretakets valgte revisor for årsregnskapet eller en annen revisor.

Departementets forslag i Prop. 57 L (2023–2024) Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering) bygger på forslagene i NOU 2023: 15, men skiller seg fra utvalgets forslag på enkelte punkter:

  • Departementet foreslår at også store statsforetak skal omfattes av plikten til å utarbeide bærekraftsrapportering. Flertallet i utvalget foreslo at plikten bare skulle gjelde for foretakene som må omfattes etter direktivet. I likhet med utvalgets flertall, foreslår departementet en hjemmel til å utvide virkeområdet i forskrift.
  • Departementet foreslår ikke lovregler om at såkalte uavhengige tilbydere av attestasjonstjenester («IASP»-er) skal kunne attestere bærekraftsrapportering. Etter departementets vurdering er det behov for å gjøre nærmere vurderinger for å sikre at eventuelle norske regler om uavhengige tilbydere av attestasjonstjenester er i samsvar med direktivkravene. Departementet foreslår derfor en hjemmel til å fastsette forskriftsregler om uavhengige tilbydere av attestasjonstjenester.

De nye reglene skal etter direktivet innføres trinnvis. Finansdepartementet tar sikte på å fastsette overgangsregler som innebærer en trinnvis innføring av kravene om bærekraftsrapportering i tråd med direktivet og Verdipapirlovutvalgets forslag:

  • Fra regnskapsåret 2024 (rapportering i 2025) skal de nye kravene gjelde for foretak av allmenn interesse (banker, forsikringsforetak og noterte foretak) med over 500 ansatte, som også oppfyller vilkårene for å regnes som store foretak etter regnskapsdirektivet.
  • Fra regnskapsåret 2025 skal reglene gjelde for alle store foretak.
  • Fra regnskapsåret 2026 skal reglene også gjelde for små og mellomstore noterte foretak, men disse får enklere rapporteringskrav og forenklede rapporteringsstandarder.

Etter at Verdipapirlovutvalget la frem sin utredning, ble det i desember 2023 vedtatt endringer i kategoriseringen av foretak og konsern i EUs regnskapsdirektiv for å ta hensyn til inflasjon. Med endringene vil færre foretak regnes som store foretak, og færre foretak vil omfattes av reglene om bærekraftsrapportering enn Verdipapirlovutvalget la til grunn i NOU 2023: 15. Departementet anslår at om lag 1 200 norske foretak vil omfattes av de nye reglene.

Les mer: