Europapolitikk

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen skal legges til grunn for Norges forhold til Europa. Den gjør Norge til en del av EUs indre marked med fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til et marked med 30 land og 450 millioner mennesker.

EU/EØS-området markert uten Storbritannia. Ill.: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i verdens største program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Foto: Guri Dahl, tinagent.com

Byrå- og programsamarbeid med EU

Norge deltar i elleve EU-programmer og 31 av EUs byråer. Siden starten av EØS-avtalen i 1994 har Norge blitt deltaker i stadig flere av EUs programmer og byråer. Programsamarbeidet i EU skal fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Et EU-byrå er en selvstendig enhet opprettet av EU og tillagt oppgaver av teknisk, vitenskapelig eller forvaltningsmessig art for å bistå EU og medlemsstatene i deres arbeid.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Slik blir EØS-regelverk til

08.12.2021

Politikk- og regelverksutformingen i EU tar ofte flere år, fra de første diskusjonene starter til det endelige vedtaket er fattet. Først når EU har gjort sitt vedtak, kan EØS-komiteen fatte beslutning om å innlemme en ny EU-rettsakt i EØS-avtalen.

Norges økonomiske bidrag

09.12.2021

Sammen med de øvrige to EØS/Efta-landene, Island og Liechtenstein, betaler Norge for å delta i EUs program- og byråsamarbeid. I tillegg bidrar Norge og de to andre EØS/Efta-landene til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Kontakt

EØS-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,