EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Illustrasjon: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

EØS-notatbasen

Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Aktuelt nå

Tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen

EØS-komiteen fattet i dag beslutning om å innlemme tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen.

EUs regelverk om legemidler til barn vil gjelde i Norge

EØS-komiteen har i dag besluttet at EUs regelverk om legemidler til barn skal bli en del av EØS-avtalen. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor i dag fremmet en lov- og samtykkeproposisjon. Regelverket gir raskere tilgang på legemidler til barn med dokumentert kvalitet, sikkerhet og effekt.

Klagemulighetene på tjenester kjøpt i EU - bl.a. transport - skal bedres. Foto: wikipedia.org

Bedre klagemuligheter ved handel i utlandet

Det skal bli enklere å klage på varer og tjenester som er kjøpt innenfor EU. Norske forbrukere skal få tilgang til klageorganer i andre EØS-land og en felleseuropeisk nettbasert klageportal.

Flere saker om EØS

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

EU/EØS-håndboken

EU/EØS-håndboken (ny utgave juni 2016) gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Kontakt

EØS- og Schengen-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,