EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Illustrasjon: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

Justisminister Tor Mikkel Wara om EUs nye personvernlov. Ill.: JD

Hva betyr EØS-avtalen for deg?

Her kan du se korte videoinnslag om hvordan EØS-avtalen påvirker hverdagen til den enkelte; om felles lover og regler, utdanning, helsehjelp, arbeid, tilgang på forskningsmidler fra EUs programmer, ny personvernlov og oppbacking av norske firmaer som satser utenfor Skandinavia.

Aktuelt nå

Utenriksminister Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

23.05.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-samarbeidet, kampen mot arbeidslivskriminalitet og situasjonen på Vest-Balkan under det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 23. mai. Utenriksministrene i rådet møtes to ganger i året i Brussel for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

Ønsker innspill til EU-forslag om veitransport

23.05.2018: - Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Ny personopplysningslov innlemmes i EØS-avtalen

20.07.2018: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og innlemme forordningen i EØS-avtalen. Forordningen ble vedtatt i april 2016 og begynte å gjelde i EUs medlemsland 25. mai 2018.

Alle saker om EØS

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2018

Norges sikkerhet, frihet og velferd er avhengig av at Europa som helhet utvikler seg i en positiv retning, på en måte som gagner fremtidige generasjoner. Norge tar sin del av ansvaret for å bidra til dette, ved å delta i forpliktende samarbeid gjennom de avtalene vi har med EU.

EU/EØS-håndboken

EU/EØS-håndboken (ny utgave juni 2016) gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Kontakt

EØS- og Schengen-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen