EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Illustrasjon: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

Justisminister Tor Mikkel Wara om EUs nye personvernlov. Ill.: JD

Hva betyr EØS-avtalen for deg?

Her kan du se korte videoinnslag om hvordan EØS-avtalen påvirker hverdagen til den enkelte; om felles lover og regler, utdanning, helsehjelp, arbeid, tilgang på forskningsmidler fra EUs programmer, ny personvernlov og oppbacking av norske firmaer som satser utenfor Skandinavia.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norsk velferd trenger EØS

23.01.2019: - Internasjonalt samarbeid er under press. I slike urolige tider er det viktig for små land som Norge, med høy avhengighet av internasjonalt regelbasert samarbeid, å bevare og bygge ut allianser med de som i hovedsak deler vårt syn og som vi føler vi kan stole på. Dette gjør EØS-avtalen viktigere enn noen gang, skriver statssekretær Audun Halvorsen.

«Generasjon EØS»

14.01.2019: Du, som er 25 år eller yngre i dag, har aldri kjent noe annet Norge enn det som har vært en del av et større europeisk fellesskap. Da Norge ble med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, i 1994, fikk nordmenn rettigheter og muligheter som ingen andre norske borgere hadde hatt før. Du er en del av Generasjon EØS.

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felles-europeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

EU/EØS-håndboken

EU/EØS-håndboken (ny utgave juni 2016) gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Kontakt

EØS-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,