EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 450 millioner mennesker.

EU/EØS-området markert uten Storbritannia. Ill.: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

Justisminister Tor Mikkel Wara om EUs nye personvernlov. Ill.: JD

Hva betyr EØS-avtalen for deg?

Her kan du se korte videoinnslag om hvordan EØS-avtalen påvirker hverdagen til den enkelte; om felles lover og regler, utdanning, helsehjelp, arbeid, tilgang på forskningsmidler fra EUs programmer, ny personvernlov og oppbacking av norske firmaer som satser utenfor Skandinavia.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2021

09.03.2021: - Dette arbeidsprogrammet viser hvordan vi vil følge opp de viktigste EU-sakene framover, fordi vi er avhengige av og tjent med internasjonale og forutsigbare spilleregler. Og det er nettopp det EØS-avtalen gir oss: forutsigbarhet, felles regler og like rettigheter for norske borgere og norsk næringsliv i hele EØS-området, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin innledning til programmet.

Oversikt over beslutningene EØS-komiteen har fattet i år

28.07.2021: EØS-komiteens hovedoppgave er å treffe beslutninger om å innlemme nye EU-rettsakter i EØS-avtalen. Samtidig er komiteen et viktig forum for løpende dialog mellom partene i EØS. Her er en oversikt over rettsaktene som er vedtatt så langt i 2021.

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2019

Arbeidsprogrammet er en konkretisering og oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018–2021. Det beskriver hvordan vi følger utviklingen i Europa, hvordan vi bidrar til felles-europeiske løsninger og hvordan vi på best mulig måte ivaretar Norges interesser i vårt samarbeid med EU.

EU/EØS-håndboken

EU/EØS-håndboken (ny utgave juni 2016) gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Kontakt

EØS-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,