EØS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Illustrasjon: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

EØS-notatbasen

Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Aktuelt nå

Aspaker i EØS-rådet

Bedre utforming av EU-regelverk, flyktningkrisen og samarbeid med EU i Arktis var noe av det som ble diskutert på det halvårlige møtet i EØS-rådet 25. mai.

53 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komitéen 23. september ble 53 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en ny løsning for forbrukertvister og forbud mot et allergifremkallende stoff som brukes i kosmetikk.

Statsråd Aspaker (tv) sammen med den nåværende (Sven Erik Svedman) og tidligere (Oda Helene Sletnes) lederen for Eftas overvåkingsorgan, Esa-domstolen. Foto: Efta

Norge gjennomfører direktiver effektivt

– Det er svært gledelig at Norge fortsetter å gjennomføre EU-direktiver i norsk rett på en effektiv måte, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. ESAs resultattavle viser fortsatt gode tall for Norge.

Flere saker om EØS

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2016

– Høye ambisjoner, tydelige prioriteringer og konkrete strategier for å medvirke i europeisk politikk er det som sikrer størst gjennomslag for norske interesser, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. 28. januar vedtok regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016.

EU/EØS-håndboken

EU/EØS-håndboken (ny utgave juni 2016) gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Kontakt

EØS-senteret

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,