Informasjon om EØS til næringslivet

Hvordan finne frem i mylderet

Er du næringsdrivende og har et spørsmål knyttet til EØS-regelverket og det indre marked? I denne oversikten finner du informasjon om hvem som er ansvarlig myndighet for ulike saksområder. Oversikten er inndelt etter tema.

Vi håper du finner informasjonen nyttig, og tar imot alle tilbakemeldinger med takk. Siden er under kontinuerlig oppdatering og utvikling. Ta gjerne kontakt med oss på e-post ved feil eller kommentarer. 

 

Generelt om Norge og EU/EØS

EU/EØS-rådgivning for bedrifter Enterprise Europe Network (EEN)
Det indre marked Nærings- og fiskeridepartementet 
EU-programmer Utenriksdepartementet
Europapolitikk Utenriksdepartementet
Norske aktører i Brussel Organisasjoner, regioner og private aktører
  Norges delegasjon til EU 
Institusjoner under EØS-avtalen EFTA-sekretariatet Brussel
  EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
  EFTA-domstolen
Internasjonalisering     Innovasjon Norge 
   
   

Generelt

Arbeidsmiljø Arbeidstilsynet
Akkreditering Norsk akkreditering
Arbeidsinnvandring Work in Norway
CE-merking Enterprise Europe Network eller ansvarlig fagmyndighet
E-handel Forbrukertilsynet

Eksportveiledning for varer og tjenester

Enterprise Europe Network

Etisk handel Initiativ for etisk handel
Horisont 2020 Forskningsrådet
Merverdiavgift Tolletaten
  Enterprise Europe Network
Miljømerking  Stiftelsen Miljømerking 
Problemer med myndigheter i andre land SOLVIT
  Enterprise Europe Network
Personvern/datasikkerhet Datatilsynet
Produktsikkerhet Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
  Miljødirektoratet
Standardisering i Europa Standard Norge (SN)
  Norsk elektroteknisk komité (NEK)
  Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Tekniske kontrollorgan Europakommisjonen
  Nærings- og fiskeridepartementet
Tjenesteimport Work in Norway
Toll Tolletaten
  Enterprise Europe Network
Toppdomene Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Økologisk produksjon og merking Debio
  Mattilsynet
   

Konkurranse

Konkurranseregler Konkurransetilsynet 
  EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
Offentlig anskaffelser Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  KOFA    
Offentlig støtte Nærings- og fiskeridepartementet
  EFTAs overvåkningsorgan (ESA)
   

Varesektorer

I Norge er fritt varebytte regulert  gjennom to horisontale lover, EØS-vareloven og produktkontrolloven, i tillegg til en rekke sektorspesifikt EØS-regelverk.  
Les mer om fritt varebytte på våre hjemmesider. 
 
Aerosoler Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
  Petroleumstilsynet
Alkoholholdig drikke Helsedirektoratet
  Mattilsynet
Avfall Miljødirektoratet
Byggevarer Direktoratet for byggkvalitet
E-merking av ferdigpakninger Justervesenet
Eksplosiver og pyroteknikk Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
Elektrisk utstyr Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
Elektriske produkter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX) Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
  Petroleumstilsynet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
  Petroleumstilsynet
  Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Emballasje Miljødirektoratet 
Energimerking og økodesign Norges vassdrag- og energidirektorat
Farlige stoffer Miljødirektoratet
  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  Arbeidstilsynet
Fritidsbåter Sjøfartsdirektoratet
Gassdrevne apparater Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
Gjødsel Mattilsynet 
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 
Heiser og løfteutstyr Direktoratet for byggkvalitet
  Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven)
Jernbaneutstyr Statens jernbanetilsyn
Kjemikalier Miljødirektoratet
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
  Arbeidstilsynet
Kjøretøy Statens vegvesen
Kosmetikk Mattilsynet
Legemidler Statens legemiddelverk
Leketøy Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
  Miljødirektoratet
Maskiner  Arbeidstilsynet (arbeidsliv)
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (privat)
  Petroleumstilsynet
Matkontaktmaterialer Mattilsynet
Medisinsk utstyr Helsedirektoratet (ikke-elektromedisinsk)
  Legemiddelverket
Måleinstrumenter Justervesenet
Næringsmidler Mattilsynet
Personlig verneutstyr Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven)
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
Plantevernmidler Mattilsynet
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
Radio- og teleutstyr Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Skipsutstyr Sjøfartsdirektoratet
Taubane Statens jernbanetilsyn
Tekstilmerking Forbrukertilsynet
Tobakk Helsedirektoratet
Trykkpåkjent utstyr Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap ( DSB)
  Petroleumstilsynet
Varmtvannskjeler Direktoratet for byggkvalitet 
  Norges vassdrag- og energidirektorat
Vekter Justervesenet
Økodesign Norges vassdrag- og energidirektorat
   

Tjenester 

I Norge er fri bevegelse av tjenester regulert  gjennom tjenesteloven. Noen tjenester er unntatt fra tjenesteloven men er regulert i sektorspesifikt EØS-regelverk. For tjenester som ikke er regulert i sektorspesifikt EØS-regelverk kommer EØS-avtalens hovedbestemmelser til anvendelse.
Les mer om fri bevegelse av tjenester på våre hjemmesider her
 
Alle tjenester Kontaktpunktet for tjenester
Audiovisuelle tjenester Medietilsynet
Bank og kreditt Finanstilsynet
Børs og verdipapirer Finanstilsynet
Finansielle tjenester Finanstilsynet
Forsikring Finanstilsynet
Post Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Telekommunikasjon Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet
Transport fly Luftfartstilsynet
Transport jernbane Jernbanetilsynet
Transport sjø/vannveier Sjøfartsdirektoratet
Transport vei Statens vegvesen
Yrkesbaserte pensjonskasser Finanstilsynet
   
   
   

Visste du at...