Seksjon for offentlig støtte og -anskaffelser

Seksjon for offentlig støtte og - anskaffelser forvalter regelverkene om offentlig støtte og offentlige anskaffelser.

Ansvaret omfatter nasjonalt regelverk og EØS-regelverket på disse områdene. Seksjonen arbeider gjennom regelverksarbeid og på andre måter for å legge til rette for gode og effektive offentlige anskaffelser og gode prosesser i saker som gjelder offentlig støtte. På anskaffelsesområdet arbeider seksjonen med å utforme regelverket slik at det bidrar til at offentlige oppdragsgivere gjennomfører bærekraftige anskaffelser på en mest mulig effektiv måte, samtidig som viktige samfunnshensyn fremmes. Innenfor offentlig støtte har seksjonen ansvaret for utformingen av nasjonalt regelverk, veileder støttegivere og er kontaktpunkt mellom norske myndigheter og EFTAs overvåkningsorgan, ESA.