Seksjon for offentlige støtte

Seksjon for offentlig støtte forvalter lov om offentlig støtte med forskrifter. Et felles regelverk om offentlig støtte for EØS-området, skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller næringer på en måte som påvirker samhandelen negativt, og bidra til at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår.

Seksjonen skal legge til rette for et hensiktsmessig norsk regelverk, som er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Samtidig arbeider seksjonen med å påvirke utformingen av regelverket i EU, slik at norske interesser ivaretas på best mulig måte. Seksjonen har videre ansvar for å gi generell veiledning om EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, og utarbeider veiledning om forståelsen av regelverket. Seksjonen har en koordinatorrolle i støttesaker, og fungerer som kontaktpunkt mellom støttegiver og EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Du kan lese mer om offentlig støtte på temasiden om offentlig støtte