Fiskeriavdelingen

Fiskeriavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for fiskeriforhandlinger

    Seksjonen har ansvar for de årlige bilaterale kvoteforhandlingene med andre stater (Russland, EU, Færøyene og Grønland) og de årlige kyststatsavtalene på de pelagiske bestandene (makrell, sild og kolmule).

  • Seksjon for styring og fiskerikriminalitet

    Seksjonen har et overordnet ansvar for å fremme etterlevelse og forebygge kriminalitet i fiskerinæringen nasjonalt og internasjonalt. I seksjonens portefølje er reformen av ressurskontrollen etter NOU 2019:21, internasjonalt arbeid mot fiskerikriminalitet og samarbeid med næringen og relevante sektormyndigheter på kontrollområdet. Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Fiskeridirektoratet og  arbeid med statsbudsjettet på fiskeriområdet. Internasjonalt har seksjonen ansvar for å følge opp prosesser knyttet til grensekryssende og organisert fiskerikriminalitet og UUU-fiske. Sekretariatet for Københavnerklæringen mot grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskerinæringen og Blue Justice-initiativet er også tillagt seksjonen. Seksjonen følger også de globale prosessene i FN knyttet til havrett og fiske og har et spesielt ansvar knyttet til oppfølging av FNs bærekraftsmål 14.

  • Seksjon for fiskerinæringsutvikling

    Seksjonen har ansvar for lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og ressursfordeling. Flåtestruktur, konsesjonsordninger, årlige adgangsbegrensninger og strukturordninger. Leveringsforpliktelser. Økonomiske og sosiale ordninger i fisket og næringspolitiske spørsmål i fiskeriene. Seksjonen har ansvar for de årlige fiskerireguleringer (ex torsk, hyse, sei, hval, kongekrabbe, snøkrabbe etc), kontaktflaten mellom olje/fisk og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven.