Fiskeriavdelingen

Fiskerisavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Næringsutvikling - fiskeri

    Seksjonen har ansvar for lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og ressursfordeling. Flåtestruktur, konsesjonsordninger, årlige adgangsbegrensninger og strukturordninger. Leveringsforpliktelser. Økonomiske og sosiale ordninger i fisket og næringspolitiske spørsmål i fiskeriene.    Seksjonen har ansvaret for etatsstyringen av Fiskeridirektoratet.

  • Fiskeriforvaltning

    Seksjon for fiskeriforvaltning har ansvar for de årlige bilaterale kvoteforhandlingene med andre stater (Russland, EU, Færøyene og Grønland) og de årlige kyststatsavtalene på de pelagiske bestandene (makrell, sild og kolmule). Seksjonen følger også de globale prosessene i FN knyttet til havrett og fiske og har et spesielt ansvar knyttet til oppfølging av FNs bærekraftsmål 14. Nasjonalt arbeider seksjonen med de årlige fiskerireguleringer (ex torsk, hyse, sei, hval, kongekrabbe, snøkrabbe etc), kontaktflaten mellom olje/fisk og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven. Oppfølging av NOU utvalgets rapprt om fremtidens ressurskontroll, problemstillinger knyttet til UUU-fiske og fiskerikriminalitet er også en del av seksjonens portefølje, sammen med et bistandsprosjekt under UDs bevilgning knyttet til arbeid mot fiskerikriminalitet i utviklingsland.